trang Blog

congleTham gia: 05/03/2009
 • BẢNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  BẢNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

  TK c1
  TK c2
   
  TK1_Tài sản ngắn hạn
  111
   
  tiền mặt
   
  1111
  tiền việt nam
   
  1112
  ngoại tệ
   
  1113
  Vàng bạc đa quý
  112
   
  tiền gởi ngân hàng
   
  1121
  tiền việt nam
   
  1122
  ngoại tệ
   
  1123
  Vàng bạc đá quý
  113
   
  tiền đang chuyển
   
  1131
  tiền việt nam
   
  1132
  ngoại tệ
  121
   
  đầu tư chứng khoan ngắn hạn
   
  1211
  cổ phiếu
   
  1212
  Trái phiếu, tín phiếu
  128
   
  đầu tư ngắn hạn khác
   
  1281
  tiền gởi có kỳ hạn
   
  1288
  đầu tư ngắn hạn khác
  129
   
  dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn khác
  131
   
  phải thu khách hàng ( chi tiết theo đối tượng)
  133
   
  thuế GTGT được khấu trừ
   
  1331
  thuế GTGT được khấu trừ của h/hóa, dịch vụ
   
  1332
  thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
  136
   
  phải thu nội bộ
   
  1361
  vốn kd ở các đvị
   
  1368
  phải thu nội bộ khác
  138
   
  phải thu khác
   
  1381
  Ts thiếu chờ xử lý
   
  1385
  phải thu về cổ phần hóa
   
  1388
  phải thu khác
  139
   
  dự phòng phải thu khó đòi
  141
   
  tạm ứng ( chi tiết theo đối tượng)
  142
   
  Chi phí trả trước ngắn hạn
  151
   
  Hàng mua đang đi đường
  152
   
  Nguyên liệu, vật liệu (chi tiết theo y/c qlý)
  153
   
  Công cụ, dụng cụ
  154
   
  Cp sx, kd dở dang
  155
   
  Thành phẩm
  156
   
  Hàng hóa
   
  1561
  Giá mua hàng hóa
   
  1562
  Chi phí thu mua hàng hóa
   
  1567
  Hàng hóa bất động sản
  157
   
  Hàng gởi đi bán
  158
   
  Hàng hóa kho bảo thuế (cho đơn vị có xnk )
  159
   
  dự phòng giảm giá hàng tồn kho
  161
   
  Chi sự nghiệp
   
  1611
  Chi sự nghiệp năm trước
   
  1612
  Chi sự nghiệp năm nay
   
  TK2_ tài sản dài hạn
  211
   
  TSCĐ HH
   
  2111
  Nhà cửa, vật kiến trúc
   
  2112
  Máy móc, thiết bị
   
  2113
  ptiện vận tải, truyền dẫn
   
  2114
  tbị, dụng cụ lý
   
  2115
  Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm
   
  2118
  TSCĐ khác
  212
   
  TSCĐ thuê tài chính
  213
   
  TSCĐ VH
   
  2131
  quyền sử dụng đất
   
  2132
  quyền phát hành
   
  2133
  bản quyền, bằng sáng chế
   
  2134
  Nhãn hiệu hh
   
  2135
  phần mềm máy vi tính
   
  2136
  giấy phép và giấy phép nhượng quyền
   
  2138
  TSCĐ VH khác
  214
   
  Hao mòn TSCĐ
   
  2141
  Hao mòn TSCĐ HH
   
  2142
  Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
   
  2143
  Hao mòn TSCĐ VH
   
  2147
  Hao mòn BĐS đầu tư
  217
   
  bất động sản đầu tư
  221
   
  đầu tư cvào công ty con
  222
   
  Góp vốnliên doanh
  223
   
  đầu tư vào công ty liên kết
  228
   
  đầu tư dài hạn khác
   
  2281
  cổ phiếu
   
  2282
  Trái phiếu
   
  2288
  đầu tư dài hạn khác
  229
   
  dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
  241
   
  Xd cb dd
   
  2411
  Mua sắm TSCĐ
   
  2412
  Xd cb
   
  2413
  sữa chữa lớn TSCĐ
  242
   
  Cp trả trước dài hạn
  243
   
  TS thuế TN hoãn lại
  244
   
  Ký quỹ, ký cược dài hạn
   
  Tk 3 Nợ phải trả
  311
   
  Vay ngắn hạn
  315
   
  nợ dài hạn đến hạn trả
  331
   
  phải trả cho người bán
  333
   
  thuế và các khoản phải nộp nhà nước
   
  3331
  thuế gtgt phải nộp
   
   
  33311 thuế gtgt đầu ra
   
   
  33312 thuế gtgt hảng nhập khẩu
   
  3332
  thuế tiêu thụ đặc biệt
   
  3333
  thuế xuất nhập khẩu
   
  3334
  thuế thu nhập doanh nghiệp
   
  3335
  thuế thu nhập các nhân
   
  3336
  thuế tài nguyên
   
  3337
  thuế nhà đất, tiền thuê đất
   
  3338
  Các loại thuế khác
   
  3339
  Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
  334
   
  phải trả người lao động
   
  3341
  phải trả công nhân viên
   
  3348
  phải trả người lao động khác
  335
   
  Cp phải trả
  336
   
  phải trả nội bộ
  337
   
  Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xd
  338
   
  phải trả, phải nộp khác
   
  3381
  TS thừa chờ xử lý
   
  3382
  Kinh phí công đoàn
   
  3383
  BHXH
   
  3384
  BHYT
   
  3385
  phải trả cổ phần hóa
   
  3386
  nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
   
  3387
  Dt chưa thực hiện
   
  3388
  phải trả, phải nộp khác
  341
   
  Vay dài hạn
  342
   
  nợ dài hạn
  343
   
  Trái phiếu phát hành
   
  3431
  mệnh giá trái phiếu
   
  3432
  chiết khấu trái phiếu
   
  3433
  phụ trội trái phiếu
  344
   
  nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
  347
   
  thuế TN hoãn lại phải trả
  351
   
  quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
  352
   
  dự phòng phải trả
  TK 4 VCSH
  411
   
  nguồn vốn kinh doanh
   
  4111
  vốn đầu tư của CSH
   
  4112
  thặng dư cổ phần
   
  4118
  vốn khác
  412
   
  Chênh lệch đánh giá lại TS
  413
   
  Chênh lệch tỷ giá hối đoái
   
  4131
  Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm t/chính
   
  4132
  Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong gđ đt xdcb
  414
   
  quỹ đầu tư phát triển
  415
   
  quỹ dự phòng tài chính
  418
   
  Các quỹ khác thuộc VCSH
  419
   
  cổ phiếu quỹ
  421
   
  lợi nhuận chưa phân phối
   
  4211
  lợi nhuận chưa phân phối năm trước
   
  4212
  lợi nhuận chưa phân phối năm nay
  431
   
  quỹ khen thưởng, phúc lợi
   
  4311
  quỹ khen thưởng
   
  4312
  Qũy phúc lợi
   
  4313
  quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ
  441
   
  nguồn vốn đầu tư xdcb
  461
   
  Nguồn kinh phí sự nghiệp
   
  4611
  nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước
   
  4612
  nguồn kinh phí sự nhgiệp năm nay
  466
   
  nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
   
  TK 5 DT
  511
   
  Dt bán hàng và c/cấp dvụ (c/tiết theo y/câù qlý)
   
  5111
  Dt bán h/hóa
   
  5112
  Dt bán các t/phẩm
   
  5113
  Dt c/cấp dvụ
   
  5114
  Dt trợ cấp, trợ giá
   
  5117
  Dt kinh doanh BĐSĐT
  512
   
  Dt nội bộ (áp dụng khi có bán hàng nội bộ)
   
  5121
  Dt bán h/hóa
   
  5122
  Dt bán các thành phẩm
   
  5123
  Dt cung cấp dv
  515
   
  Dt hoạt động tài chính
  521
   
  chiết khấu thương mại
  531
   
  Hàng bán bị trả lại
  532
   
  giảm giá hàng bán
   
  TK 6 CP SX, KD
  611
   
  Mua hàng (áp dụng cho pp KKĐK)
   
  6111
  Mua nguyên liệu, vật liệu
   
  6112
  Mua h/hóa
  621
   
  Cp nguyên vật liệu trực tiếp
  622
   
  Cp nhân công trực tiêp
  623
   
  Cp sd máy thi công (dành cho đv xấy lắp)
   
  6231
  Cp nhân công
   
  6232
  Cp vật liệu
   
  6233
  Cp dụng cụ sx
   
  6234
  Cp khấu hao máy thi công
   
  6237
  Cp dv mua ngoài
   
  6238
  Cp bằng tiền khác
  627
   
  Cp sx chung
   
  6271
  Cp nhân viên phân xưởng
   
  6272
  Cp vật liệu
   
  6273
  Cp dụng cụ sx
   
  6274
  Cp khấu hao TSCĐ
   
  6277
  Cp dv mua ngoài
   
  6278
  Cp tiền khác
  631
   
  Giá thành sx ( theo pp KKĐK)
  632
   
  Giá vốn hàng bán
  635
   
  Cp tài chính
  641
   
  Cp bán hàng
   
  6411
  Cp nhân viên
   
  6412
  Cp vật kiệu, bao bì
   
  6413
  Cp dụng cụ, đồ dùng
   
  6414
  Cp khấu hao TSCĐ
   
  6415
  Cp bảo hành
   
  6417
  Cp dv mua ngoài
   
  6418
  Cp bằng tiền khác
  642
   
  Cp qlý doanh nghiệp
   
  6421
  Cp nhân viên qlý
   
  6422
  Cp vliệu quản lý
   
  6423
  Cp đồ dùng văn phòng
   
  6424
  Cp khấu hao TSCĐ
   
  6425
  thuế, phí và lệ phí
   
  6426
  Cp dự phòng
   
  6427
  Cp dv mua ngoài
   
  6428
  Cp bằng tiền khác
   
  TK 7 TN khác
  711
   
  Thu hập khác (chi tiết theo đối tượng )
   
  TK 8 CP khác
  811
   
  Chi phí khác
  821
   
  Cp thuế TNDN
   
  8211
  Cp thuế TNDN hiện hành
   
  8212
  Cp thuê TNDN hoãn lại
   
  TK9 Xác định kết quả kd
  911
   
  Xác định kq kd
   
  TK 0 TK ngoài bảng
  001
   
  TS thuê ngoài
  002
   
  vật tư, h/hóa nhận giữ hộ, gia công (chi tiết theo y/c ql)
  003
   
  h/hóa nhận bán hộ, nhận ký gởi, ký cược
  004
   
  nợ khó đòi đã xử lý
  007
   
  ngoại tệ các loại
  008
   
  dự tóan chi sự nghiệp, dự án

   
  BẢNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN