trang Blog

TienTham gia: 18/12/2010
 • Mau quyet toan HD muc 3.12 Thong Tu 153
  Kinh Tế
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Mau quyet toan HD muc 3.12 Thong Tu 153

   
             BẢNG KÊ CHI TIẾT HOÁ ĐƠN CỦA TỔ CHỨC,
         CÁ NHÂN ĐẾN THỜI ĐIỂM QUYẾT TOÁN HOÁ ĐƠN
               (Đính kèm báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn BC26/AC)
   
       Mẫu số: BK01/AC
  (Ban hành kèm theo Thông tư
   số 153/2010/TT-BTC ngày
  28/9/2010 của Bộ Tài chính)

   
  1. Tên tổ chức, cá nhân: .....................................................................................................................
  2. Mã số thuế:.............................................................................................
  3. Các loại hoá đơn chưa được sử dụng: ..................................................................
   

  STT
  Tên loại hoá đơn
  Ký hiệu mẫu
  Ký hiệu hoá đơn
  Số lượng
  Từ số
  đến số
   
   
  I
  HOÁ ĐƠN HẾT GIÁ TRỊ SỬ DỤNG
   
  1
  Hoá đơn giá trị gia tăng
  01GTKT2/001
  AA/11T
  100,000
  1
  100,000
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  II
  HOÁ ĐƠN ĐĂNG KÝ TIẾP TỤC SỬ DỤNG
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  4. Cơ quan thuế chuyển đến (trường hợp chuyển địa điểm): .................................
   
  ........., ngày.........tháng.........năm......... 
                                                          NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
                                                               (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
  Ghi chú:
  Dùng cho các trường hợp phải quyết toán hoá đơn
   
   
   
  Mau quyet toan HD muc 3.12 Thong Tu 153