trang Blog

kimngan513129129012Tham gia: 29/09/2008
 • HINH ANH VA LUOC SU PHAT BO TAT(PHO HIEN,QUAN THE AM,DIA TANG)
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  HINH ANH VA LUOC SU PHAT BO TAT(PHO HIEN,QUAN THE AM,DIA TANG)

  PHO HIEN BO TATphohien.jpg

   

   

  Khi Đức Phổ Hiền Bồ Tát chưa xuất gia học đạo, còn làm con thứ tư của vua vô Tránh Niệm, tên là Năng Đà Nô.

  Nhờ Phụ Vương khuyên bảo, nên Thái Tử mới phát tâm cúng dường Phật Bảo Tạng và chúng sanh trong ba tháng.

  Lúc ấy có quan Đại thần Bảo Hải thấy vậy, khuyên rằng: “Nay Điện hạ có lòng làm đặng món công đức rất tốt như thế, xin hãy hồi hướng về Đạo Vô Thượng Bồ Đề, mà cầu đặng thành Phật, hơn là cầu sự phước báu hữu lậu nơi cõi nhơn Thiên, vì cõi ấy còn ở trong vòng sinh tử”.

  Năng Đà Nô Thái Tử nghe quan Đại thần khuyên bảo như vậy, liền thưa với Phật Bảo Tạng rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Nay tôi có món công đức cúng dường Ngài và đại chúng trong ba tháng, xin hồi hướng về đạo vô thượng Chánh Giác, nguyện phát tâm Bồ đề, tu hạnh Bồ tát mà giáo hóa mọi loài chúng sanh, đặng thành Phật đạo, và nguyện đặng cõi Phật rất thanh tịnh trang nghiêm, bao nhiêu những sự tốt đẹp và sự giáo hóa chúng sanh đều y như thế giới của Đức Phổ Hiền Như Lai vậy”.

  Đức Bảo Tạng Như Lai nghe Năng Đà Nô Thái Tử phát nguyện như thế, liền thọ ký rằng: Hay thay! hay thay! Ngươi phát thệ nguyện rộng lớn, muốn độ hết thảy chúng sanh đều thành Phật Đạo. Trong khi tu Bồ tát đạo, dùng trí kim cang mà phá nát các núi phiền não của mọi loài chúng sanh, vì vậy nên ta đặt hiệu ngươi là: Kim Cang Trí Huệ Quang Minh Công Đức, trãi hằng sa kiếp làm nhiều công việc Phật sự rất lớn, rồi đến thế giới Bất Huyến ở phương Đông mà thành Phật, hiệu là Phổ Hiền Như Lai, chừng đó những sự tốt đẹp trang nghiêm của ngươi đã cầu nguyện thảy đều thỏa mãn”.

  Khi Đức Bảo Tạng Như Lai thọ ký rồi, tự nhiên giữa hư không có nhiều vị Thiên tử ở các cõi Trời đem đủ thứ bông thơm đẹp đến mà cúng dường và đồng thinh khen ngợi.

  Năng Đà Nô Thái Tử thưa với Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Nếu những sự ao ước của tôi ngày sau quả nhiên đặng như lời Ngài thọ ký, nay tôi kính lễ Ngài và chư Phật mà xin làm sao hằng sa thế giới có đủ món hương rất tốt rất thơm, mùi bay khắp trong các cõi, và mọi chúng sanh, hoặc ở trong địa ngục, ngạ quỷ cùng súc sanh, cho đến các người ở cõi Thiên Thượng Nhơn gian, đương mắc phải nghiệp báo gì, nếu ngửi đặng món hương thơm ấy, tức thì đều đặng rảnh khổ và lại hưởng sự an vui”.

  Năng Đà Nô Thái Tử thưa rồi, đương cúi đầu mà lễ Phật, thì trong các thế giới mười phương tự nhiên có mùi hương thơm bay khắp cả. Lúc đó mọi loài chúng sanh ngửi đặng mùi hương ấy, lòng dạ hớn hở, các bệnh phiền não thảy đều tiêu trừ. Năng Đà Nô Thái Tử nhờ Phật thọ ký như vậy, thân tâm vui mừng, bèn đảnh lễ Phật, rồi ngồi xuống nghe Ngài thuyết Pháp.

  Năng Đà Nô Thái Tử nhờ công đức đó, nên sau khi mạng chung, sanh ra các thân khác và các đời khác, kiếp nào cũng nhờ lời thệ nguyện mà chăm làm các việc Phật sự và hóa độ chúng sanh, đặng cầu cho mau viên mãn những sự của mình đã ao ước.

  Bởi Ngài có lòng tu hành tinh tấn như vậy, nên nay đã thành Phật, ở cõi Bất Huyến, và hóa thân vô số ở trong các thế giới mà giáo hóa chúng sanh

  NAM MÔ HẠNH NGUYỆN PHỔ HIỀN BỒ TÁT

  DIA TANG VUONG BO TAT

   

  phat-013-diatang-large.jpg

   

  phat-012-diatang-large.jpg

   

  phat-010-diatang-large.jpg

   

  Lược sử Bồ Tát Địa Tạng:

  Đức Địa Tạng là một vì đã chứng bực Đẳng giác trải đến vô lượng a tăng kỳ kiếp rồi .

  Ngài có lời đại nguyện rằng: nếu chưa độ hết chúng sanh , thì không chứng quả Bồ đề , và nếu sự thọ khổ trong Địa nguc hãy còn , thì thề không chịu thành Phật .

  Do cái bổn nguyện ấy , nên Ngài phân thân nhiều phen , đặng độ thoát hằng hà sa số chúng sanh đương tội khổ, trải đã không biết bao nhiêu kiếp rồi , mà Ngài cũng còn làm một vị Bồ tát như vậy .

  Còn như nói đến tiền thân của Ngài từ khi chưa chứng quả vị , có kiếp Ngài làm con gái , có kiếp thì Ngài làm con trai, và cũng có kiếp Ngài làm vua nữa .

  Nay y theo kinh Địa Tạng của Phật Thích Ca nói tại cung trời Đao Lợi rất có chứng cớ rõ rang, mà lược điển một sự tích , khi Ngài làm con gái dòng Bà la môn như dưới nàỵ

  Hồi đời quá khứ, tại kiếp bất khả tư nghị a tăng kỳ, có Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương ra đời .

  Sau Phật ấy nhập diệt rồi , đến thời kỳ Tượng pháp thì ngài Địa Tạng lúc ấy chưa chứng vị Bồ tát , sanh làm con gái dòng Bà la môn .

  Vì nàng có túc phước rất nhiều , nên hết thảy mỗi người trong hang thân thích đều tôn trọng cung kính; cho đến khi đi đứng nằm ngồi , cũng đều có hang chư Thiên ủng hộ .

  Ngặt vì thân mẫu của nàng tin theo ngoại đạo, nên thường đem lòng tà niệm mà khinh khi Tam bảo , đã không tin nhân quả nghiệp báo , mà còn chê bai chánh pháp nữa .

  Khi đó, nàng đã biết mẹ mình không tin Phật pháp , thế nào đến khi thác rồi cũng phải trầm luân nơi khổ hải ; nên nàng mới hết lòng khuyên can, sớm tối kiếm nhiều lời phương tiện giảng giải , muốn làm sao cho mẹ mình tin nguũng theo Chánh giáo , thì mới đành lòng .

  Song khuyên thì khuyên , can thì ca, mà thân mẫu của nàng ác nghiệp đã nhẩy đầy và tín tâm lại cạn cợt , nên chẳng có chút gì tin theo .

  Ôi ! Chẳng bao lâu bà đã nhuốm bệnh trầm kha , bỗng chốc hóa ra người thiên cổ . Vì lúc sanh tiền ác nghiệp đã thành thục , nên chi thần hồn phải theo nghiệp quả mà đọa lạc vào Vô gián Địa ngục .

  Còn phần nàng, một nổi thì thương mẹ cách biệt , dậm đất kêu trời , một nổi thì sợ mẹ trầm luân , kinh hồn hãi vía , ngổn ngang trăm mối bên lòng, ăn không ngon, nằm không ngủ , đêm ngày than khóc , ngàn thảm muôn sầu . Tưởng trong cảnh huống ấy , nếu có phương gì mà cứu mẹ được , dầu thịt nát xương mòn nàng cũng không hề tiếc, huống ci nói đến sự gì . Khi ấy nàng mới bàn hết nhà cửa ruộng vướn , rồi mua sắm đủ c’ac thứ hương hoa và những đồ quí báu đem đến chùa Phật mà dâng cúng .

  Lúc nàng vào chùa lễ lạy, xem thấy hình tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai sơn vẽ trang hoàng, oai dung nghiêm chỉnh, dường như một vị Phật sống thì trong lòng nàng lại bội phần kính ngưỡng.

  Nàng lễ bái rồi tự nghĩ rằng: “Phật là bực Đại giác, đủ trí sáng suốt và hiểu thấu các lễ, nếu được Phật còn tại thế, thì trong về đường nào, ắt nhờ Phật từ bi chỉ bảo cho ta biết đặng, có đến nỗi đâu mà thảm như thế này !”

  Nàng nghĩ như vậy rồi , cứ đứng nhìn sững tượng Phật mà khóc , không chịu bước sững tượng Phật mà khóc , không chịu bước ra, dường có vẻ muốn tỏ lòng cầu khẩn với đêm –Thình lình nàng thầm mộng đi đến môt chỗ bờ biển kia , nước cuồn cuộn sôi trao , ba đào song bủa, lại thấy nhiều giống ác thú, cả mình bằng sătắ nhảy nhót bơi chạy trên mặt biển, không biết là bao nhiêu; lại thấy những đàn ông và đàn bà, kể hơn trăm ngàn , lặn xuống trồi lên ở trên ấy , thảy đêu bị nhữg thú dữ kia dành giựt bấu xe mà ăn thịt .

  Còn quỉ Dạ Xoa thì hình thù khác nhau hoặc có thứ nhiều tay nhiều chân , hoặc có thứ nhiều con mắt nhiều đầu , hoặc có thứ nanh bé nhọn như gươm mọc ló ra ngoài miệng, thảy đêu áp lại lùa đuổi những bọn tôi nhân đến gần cho thú dữ kia ăn thịt - Thiệt là cái thảm trạng ấy không dám xem cho lâu !

  Nhưng nàng nhờ có sức niệm Phật , nên tâm vẫn thanh tịnh , tự nhiên không có chút lo sợ hãi cả .

  Xảy đâu có một Quỉ vương , tên là Vô Độ , thấy hình tướng nàng chảng phải người phàm , oai nghi không giống kẻ tục , bèn đến trước mặt nàng cuối đầu nhienh tiếp mà bạch rằng: “Dám hỏi Đức Bồ tát vì duyên có chi mà đi tới đây ?”

  Nàng lại hỏi Quỉ vương rằng : “Chỗ này kêu là xứ gì ?

  Quỉ Vô Độc đáp rằng : “Đây là biển nghiệp thứ nhất , về phía Tây núi Thiết vi”.

  Nàng nghe nói liền bảo rằng; “Ta nghe trong núi Thiết vi có Địa ngục ở chính giữa; việc ấy quả như vậy hay không ?”

  Quỉ Vô Độc đáp rằng: “Thiệt có Địa ngục , chớ không phải huyễn hoặc đâu !”

  Nàng nghe rồi bèn khởi lòng kinh nghi mà hỏi nữa rằng: “Địa nguc là nơi để giam nhốt những người có tội; còn ta đây có lòng kính ngôi Tam Bảo , mà duyên cớ gì cũng đi đến chỗ ấy như vậy ?”

  Quỉ Vô Độc đáp rằng: “Phàm người đi đến đây có hai cách: một là có oai đức thần thong , đến cứu độ cho mấy người tôi khổ, hay là đến chơi cho biết ; hai là mấy người tội ác đã thành thục , phải đi tới đây mà chịu khổ . Nếu trừ hai lẽ ấy ra , thì không thể đến đây được “ . Nàng lại hỏi nữa rằng: trào lên hoài ; còn ở trong thì có nhièu tội nhân lặn lên hụp xuống , lại bị các loài thú dữ xâu xé ăn thịt như thế !”

  Quỉ Vô Độc đáp rằng: “Đây là chổ nhốt những kẻ chúng sanh tạo ác ở cõi Diêm phù đề , nên khi chết rồi , tra?i qua 49 ngày , không ai tế tự lo làm việc công đức đặng cứu vớt vong linh bị khốn nạn . Còn những người đã chết đó , lúc sanh tiền lại không có chút mảy gì là điều phước thiện ; vì vậy nên cứ theo bổn nghiệp của mình mà chiêu cảm lấu cái khổ báo ở nơi Địa ngục tự nhiên trước hết phải đọa tới đây .

  Ở bên phía Động biển này , cách chừng 10 vạn do tuần lại có một biển nữa ; sự đày đọa của chúng sanh bị vào đó còn khổ hơn đây đến bội phần . Còn bên mé Đông biển kia, lại có một cái biển khác , sự thảm trạng thống thiết không thể kể xiết !

  Những hạng người thọ khổ là do bình nhật ở Thế gian tạo những nghiệp ác mà phải cảm lấy sự tội báo như vậy , nên ba cái biển đó đều gọi là : “biển Nghiệp”.

  Nàng lại hỏi Quỉ Vô Độc rằng : “Sao đây chỉ thấy có biển nghiệp mà thôi ; còn Địa ngục lại ở chỗ nào đâu ?”

  Quỉ Vô Độc đáp rằng: “Ở giữa ba cái biển ấy là chỗ Địa ngục . Nếu kể số riêng ra thì nhiều đến trăm ngàn mà sự thọ khổ đều mỗi mỗi khác nhau ; như nói về phần ngục lớn thì có 18 chỗ còn nói về phần ngục trung thì có năm trăm chổ và lại có ngàn trăm chỗ ngục nhỏ nữa . Sự khổ độc trong mấy chỗ ngục đó không biết bao nhiêu mà kể cho xiết đặng !”

  Nàng lại hỏi Quỉ vương rằng : “Mẹ ta khi chết đến nay tuy chưa bao lâu mà chẳng biết thần hồn đã đi đến chỗ nào ?”

  Quỉ vương lại hỏi nàng rằng: “Chẳng hay mẹ của Bồ tát , lúc sanh tiền làm những nghiệp gì , xin tỏ cho tôi rõ”

  Nàng đáp rằng: “Mẹ ta trước bị nhiễm theo tà kiến , chê bai ngôi Tam Bảo , gửi long không thường , lập tánh không định , dẫu có nghe lời khuyên can mà tạm tín , rồi cũng trở lại huỷ báng nữa . Nay chết tuy chưa bao lâu , ắt có lẽ theo ác nghiệp mà đọa vào khổ thú ; nên ta muốn tìm cho biết chỗ sanh xứ của mẹ ta , nhưng không hiểu ở nơi nào ?”

  Quỉ Vô Độc hỏi rằng: “Vậy chớ mẹ của Bồ tát tiên họ là chi ?”

  Nàng đáp rằng: “Cha ta tên là Thi La Thiện Hiện còn mẹ hiệu là Duyệt Đề Lợi , đều là dòng dõi Bà La Môn cả “.

  Quỉ Vô Độc nghe rồi , lật đật chấp tay mà bạch với nàng rằng : “Xin Thánh giả trở về bổn xứ , chẳng nên nhớ lịnh thân mẫu mà buồn rầu làm cho hao mòn quí thể . Số bà Duyệt Đề Lợi đã khỏi sự khổ ở chốn địa ngục này mà sanh lên cõi Trời cách nay đã ba ngày rồi . Nguyên bà nhờ có người con hết long thảo thuận , lập đàn tràng tu phước và cúng dường nơi tháp tự của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai , nên mới cảm đến Phật Thánh mà được sanh về cõi Trời như vậy .

  Chẳng những thân mẫu của Bồ Tát nhờ phước đó mà thoát khỏi chỗ Vô gián Địa ngục , đặng sanh lên cõi Trời mà thôi , cho đến những người đồng thọ tội ở đó cũng nhờ duyên phước ấy mà đều đặng an vui và đồng sanh về cõi Thiên đàng trong ngày đó nữa ?

  Quỉ vương nói rồi, liền chấp tay tỏ vẻ cung kính mà xin lui .

  Còn nàng thì trong lúc ấy , dường như chiêm bao tỉnh giấc , mới rõ biết việc này là nhờ Phật lực làm cho thân mình được đi tới chỗ thác sanh của mẹ như vậy . Nên nàng cảm ơn Phật , lập tức đến trước bổn tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà phát lời thệ nguyện lớn rằng : “Nay tôi nguyện cho đến kiếp vị lai nếu có chúng sanh nào tạo tội mà chịu dhổ ở nơi Địa ngục , bất luận là kẻ thân thuộc hay người cừu oán , tôi lập ra nhiều pháp môn phương tiện mà cứ độ cho đều được phần giải thoát tất cả “.

  Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát

   

  QUAN THE AM BO TAT

  null
  null
  null
  null
  null
  null

  null
  null

  null

  null
  null
  null
  null
  null
  null
  null
  null
  null
  null
  null
  null
  null
  null
  null
  null
  null
  null
  null
  null
  null
  null

  null
  null

  null
  null
  null
  null

  Lược sử Đức Quán Thế Âm Bồ Tát:

  Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, khi chưa xuất gia tu hành, có một kiếp Ngài làm con đầu long của vua Vô Tránh Niệm , tên là Bất Huyến Thái Tử.

  Trong thời kỳ vua ấy thống trị thiên hạ, thì có Phật Bảo Tạng ra đời.

  Vua thấy nhân tâm xu hướng theo lời giáo hóa của Phật càng ngày càng đông bèn suy nghĩ rằng: “ Nếu đạo Phật không phải chân chánh, thì đâu có lẽ người ta sung bái khắp xứ như vậy!”

  Nên vua mới phát tâm sắm đủ lễ vật đến cúng dường Phật và chúng tăng trong ba tháng, và lại khuyên các vị vương tử và đại thần cũng làm như vậy.

  Khi ấy Bất Huyến Thái Tử vâng lời phụ vương, hết long tin kính, sắm đủ các món ngon quí và đem những đồ trân trọng của mình mà dâng cúng cho Phật và đại chúng trong ba tháng, không trễ nải bữa nào và cũng không món gì kém thiếu.

  Quan Đại thần Bảo Hải, là phụ than của Phật Bảo Tạng, thấy vậy khuyên rằng : “Điện hạ đã sẵn long tu phước mà cúng Phật cúng Tăng: vậy xin Điện hạ hãy đem công đức đó mà hồi hướng về đạo vô thượng Bồ đề, chớ nên cầu sự phước báo trên cõi trời Đao lợi hay là cõi trời Phạm thiên làm chi.

  Bởi vì mấy cõi ấy, tuy là cảnh vật vui tốt, nhân dân sung sướng, căn than đẹp đẻ . thọ mạng lâu dài, đặng phép thần thong, dạo đi tự tại, những đồ y thực sẵn có , các cuộc du hí đủ bày, trăm thức tự nhiên thọ dụng đủ đều khoái lạc, không có sự khổ như cõi Nhân gian.

  Cái phước báo như trong các cõi đó tuy là mỹ mãn như thế, nhưng còn thuộc về hữu lậu, có hư có mất, chắc chắn gì đâu, chính là sự vô thươờg, thật là tướng vô định, như cơn gió thỗi mau không có thế lực gì cầm lại đặng: hết vui thì xảy ra buồn , hết sướng thì trở lại khổ, dầu có sống lâu đến mấy ngàn năm đi nữa, cũng không khỏi con ma sanh tử lôi kéo vào đường nọ ngõ kia.

  Nếu Điện hạ cứ cầu phước báo đó, chắc không thoát khỏi ải sanh tử luân hồi, thì chưa chắc lúc nào đặng tiêu diêu tự tại.

  Chi bằng Điện hạ đem công đức đó mà cầu món phước báo vô lậu, không hư không mất, đời đời kiếp kiếp, vượt ra ngoài ba cõi bốn dòng hưởng sự an vui vô cùng vô tận, và hồi hướng về đạo Bồ đề mà cầu mau thành Phật quả, đặng cứu độ chúng sanh khỏi song mê biển khổ. Vậy phần tự lợi đã vuông tròn, mà đức lợi tha lại đầy đủ nữa“.

  Bất Huyến Thái Tử nghe ông Bảo Hải khuyên nói như vậy, bèn đáp rằng : “Ta xem xét cả thảy chúng sanh trong đường Địa ngục chịu sự khổ cực : còn kẻ nhân gian và người thiên thượng thì đủ đều cấu nhiễm, lắm chuyện trần lao, không có chút nào đặng thanh tịnh; bởi đó mà tạo thành tội nghiệp, nên mới thọ quả báo mà đọa vào ba đường dữ là : Địa ngục, Ngạ quỉ và Súc sanh”.

  Bất Huyến Thái Tử đáp lại rồi tự nghĩ rằng : “ Bởi chúng sanh ở trong đời không gặp đặng những người hiền nhân quân tử, khuyên việc lánh dữ làm lành mà dìu dắt lên con đường giải thoát, chỉ gạp những kẻ tàn ác tiể nhân cũ dụ nhau kết bạn bè thường xúi giục những điều bất thiện, và lại phá hư chánh pháp, khinh pháp Đại thừa, làm cho mất cả căn lành, thêm điều tà kiến ; vì vậy mới che lấp tâm tánh, không biết đạo đức là gì, nên phải chịu nỗi đày đọa “.

  Bất Huyến Thái Tử ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi thưa rằng : “ Nay tôi đối trước mặt Phật và đại chúng mà tỏ lời như vầy : Tôi nguyện đem tất cả các món công đức tôi đã từng cúng dường Tam Bảo và các món công đức tôi đã từng tu tập pháp mầu mà hồi hướng về đạo Bô thượng Bồ đề .

  Tôi nguyện trong khi tôi tu những điều công hạnh Bồ Tát, làm những việc lợi ích cho chúng sanh, nếu tôi xem có kẻ mắc sự khốn khổ hiểm nghèo ở trong hoàn cảnh ám muội, không biết cậy nhờ ai, không biết nương dựa đâu, mà có xưng niệm danh hiệi tôi, tức thì tôi dùng phép Thiên nhĩ mà long nghe và dùng phép Thiên nhãn mà quan sát coi kẻ mắc nạn ấy ở chỗ nào, cầu khẩn việc gì, đặng tôi hiện đến mà cứu độ cho khỏi khổ mà đặng vui . Nếu chẳng đặng như lời thề đó, thì tôi không thành Phật .

  Thưa Đức Thế Tô ! Nay tôi vì hết thảy chúng sanh mà phát long đại nguyện , tu học về pháp xuất thế, lo làm các công hạnh tự giác tự lợi, nguyên khi phụ vương tôi Vô Tránh Niệm, trải hằng sa kiếp nhẫn sau thành Phật, hiệu là A Di Đà Như Lai ở cõi An Lạc, Thế giới, hóa độ chúng sanh xong rồi, chứng nhập Niết bàn , chánh pháp truyền lại, thì tôi tu hạnh làm việc Phật sự . Đến lúc chánh pháp gần diệt, hễ diệt bữa trước thì bữa sau tôi chứng đạo Bồ đề .

  Xin đức Thế Tôn từ bi mà thọ ký cho tôi , và tôi cũng hết long yêu cầu các đức Phật hiện tại ỡ hằng sa thế giới trong mười phương điều thọ ký cho tôi như vậy nữa ?

  Đức Bảo Tạng như lai nghe mấy lời nguyện ấy , liền thọ ký Bất Huyến Thái Tử rằng : “ Ngươi xem xét chúng sanh trong cỏi Thiên thượng Nhân gian và trong ba đường dữ đều mắc những sự tội báo , mà sanh long đại bi, muốn đoạn trừ mọi sự khổ cực, dứt bỏ những điều phiền não và làm cho cả thảy đều đặng hưởng sự an vui .

  Vì người có lòng soi xét những lời yêu cầu của loài hữu tình trong thế gian mà cứu khổ như vậy , nên nay ta đặt hiệu là : Quán Thế Âm .

  Trong khi ngươi tu hạnh Bồ tát , thì giáo hóa cả vô lượng chúng sanh cho thoát khỏi sự khổ não và là đủ mọi việc Phật sự .

  Sau khi A Di Đà Như Lai nhập Niết bàn rồi , thì cõi Cực lạc lại đổi tên là “Nhất thiết trân bảo sở thành tựu”. Y báo càng them tốt đẹp hơn trước đến bội phần .

  Chừng đó, đương lúc ban đêm , độ trong giây phút , có hiện ra đủ thức trang nghiêm, thì ngươi sẽ ngồi trên tòa Kim cang ở dưới cây Bồ đề mà chứng ngôi Chánh giác hiệu là ; “Biến Xuất Nhất Thiết Quang Minh Công Đức Sang Vương Như Lai: , phước tròn hạnh đủ , muôn sự vẻ vang , đạo pháp cao siêu , thần thong rộng lớn , rất tôn rất quí , không ai sánh bằng mà lại sống lâu đến chin mươi sáu ức na do tha kiếp , rồi khi diệt độ thì chánh pháp còn truyền bá lại đến sáu mươi ba ức kiếp nữa .

  Bất Huyến Thái Tử nghe Phật Bảo Tạng thọ ký rồi , liền vui mừng mà thưa rằng: “Bạch Đức Thế Tôn ! Nếu sự thề nguyện của tôi quả đặng hoàn mãn như lời ngài nói đó , thiệt l àhân hạnh biết bao ! Nay tôi lạy ngài xin làm thế nào cho các đức Phật hiện ở hằng sa thế giớicũng đều thọ ký cho tôi và khiến cho cả thảy thế giới đều đồng thời vang ra những tiếng ấy đều đặng thân tâm thanh tịnh mà xa lìa mọi sự dục vọng trên đời “.

  Lúc Bất Huyến Thái Tử thưa rồi , đương cúi đầu lễ Phật , tức thì các thế giới tự nhiên rung động vang rền, kêu ra những tiếng hòa nhã , ai ai nghe đến cũng sanh long vui vẻ , làm cho các điều dục vọng bỗng nhiên tiêu tan cả .

  Khi ấy , thoạt nghe các Đức Phật ở mười phương đồng thinh thọ ký cho Quan Thế Âm rằng: “Đương khi thời kiếp Thiện trụ , ở tại cõi Tán đề lam thế giới , nhằm lúc Phật Bảo Tạng ra đời mà giáo hóa chúng sanh , có con của vua Vô Tránh Niệm , tên là Bất Huyến Thái Tử phát tâm cúng dường Phật và đại chúng trong ba tháng: do công đức đó , nên trải hằng sa kiếp sẽ thành Phật hiệu là : Biết Xuất Nhất Thiết Công đức Quang Minh San Vương Như Lai , ở về thế giới Nhất Thiết Trân Bảo Sở Thành Tựu”.

  Bất Huyến Thái Tử khi đặng Chư Phật thọ ký rồi , thì long rất vui mừng.

  -Đến khi mạng chung, thì Ngài thọ sanh ra các đời khác , trải kiếp nọ qua kiếp kia, hằng giữ bổn nguyện , gắng công tu hành, cầu đạo Bồ đề , làm hạnh Bồ Tát , chăm lòng thi hành những sự lợi ích cho chúng sanh , không có khi nào mà Ngài quên cái niệm đại bi đại nguyện .

  Hiện nay Quan Thế Âm đã chứng được bự Đẳng giác Bồ Tát , ở cõi Cực Lạc mà hầu hạ Đức A Di Đà , hằng ngày tiếp dẫn chúng sanh trong mười phương đem về cõi ấỵ

  Đến sau , Đức Phật A Di Đà nhập Niết bàn rồi thì Ngài kế ngôi Phật vị mà giáo hoá chúng sanh.

  Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

  HINH ANH VA LUOC SU PHAT BO TAT(PHO HIEN,QUAN THE AM,DIA TANG)