trang Blog

kittynguyen_luna_22Tham gia: 16/09/2008
 • Bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh
  Nhịp Sống Trẻ
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh

  Bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh
   
  Keywords: Bảng động từ bất quy tắc, danh sách động từ bất quy tắc tiếng Anh

  Trong xử lý ngôn ngữ cũng như học Anh Văn luôn cần đến bảng động từ bất quy tắc. Lục tìm trên Internet tôi có được danh sách này. Có lẽ sẽ bổ ích chia se cho mọi nguoiwf cũng như để lưu trữ dữ liệu luôn.

  Infinitive Past Past participle Nghĩa
  abide abode abode Trú ngụ,chịu đựng
  arise arose arisen Nổi dậy, nổi lên
  awake awoke awoke, awaked Tỉnh dậy ,đánh thức
  be was, were been Thì, là, ở, bị được
  bear bore borne, born Mang, chịu đựng, sinh đẻ
  beat beat beaten Đánh
  become became become Thành,trở nên
  befall befell befallen Xảy tới
  begin began begun Bắt đầu
  behold beheld beheld Ngắm , nhìn
  bend bent bent Uốn cong
  bereave bereft bereft Lấy đi, tước đoạt
  bespeak bespoke bespoken Đặt trước, giữ trước
  beseech besought besought Van xin
  bet bet bet Đánh cuộc, cá
  bid bade bid, bidden Ra lênh
  bind bound bound Buộc, là dính vào
  bite bit bit, bitten Cắn
  bleed bled bled Chảy máu
  blow blew blown Thổi
  break broke broken Làm vỡ, bẻ gãy
  breed bred bred Nuôi nấng
  bring brought brought Mang lại, đem lại
  build built built Xây dựng
  burn burnt burnt Đốt cháy
  burst burst burst Nổ
  buy bought bought Mua
  cast cast cast Liệng, ném, quăng
  catch caught caught Bắt, chụp được
  chide chid chidden Quở mắng
  choose chose chosen Lựa chọn
  cleave clove, cleft cloven, chleft Chẻ ra, tách ra
  cling clung clung Bám, quyến luyến
  clothe clad clad Mặc, bận quần áo
  come came come Đến
  cost cost cost Trị giá
  creep crept crept
  crow crew, crowwed crowed Gáy, gà gáy
  cut cut cut Cắt
  deal dealt dealt Giao thiệp, chia bài
  dig dug dug Đào
  do did done Làm
  draw drew drawn Kéo, vẽ
  dream dreamt dreamt Mơ, mộng
  drink drank drunk Uống
  drive drove driven Đưa, lái xe
  dwell dwelt dwelt Ở, trú ngụ
  eat ate eaten Ăn
  fall fell fallen Ngã, rơi
  feed fed fed Nuôi cho ăn
  feel felt felt Cảm thấy
  fight fought fought Đánh , chiến đấu
  find found found Tìm thấy, được
  flee fled fled Chạy trốn
  fling flung flung Ném
  fly flew flown Bay
  forbear forbore forbone Kiêng cử
  forbid forbade forbidden Cấm
  foresee foresaw foreseen Tiên tri
  foretell foretold foretold Tiên đoán
  forget forget forgetten Quên
  forgive forgave forgiven Tha thứ
  forsake forsook forsaken Bỏ rơi, từ bỏ
  forswear forswore forsworn Thề bỏ
  freeze froze frozen Đông lại , đóng băng
  get got got, gotten Được, trở nên
  gild gilt gilt Mạ vàng
  gard gart gart Cuốn xung quanh
  give gave given Cho
  go went gone Đi
  grind ground ground Xay, nghiền nhỏ
  grow grew grown Lớn lên, mọc
  hang hung hung Treo
  have had had
  hear heard heard Nghe
  heave hove hove Nhấc lên, nâng lên
  hew hewed hewn Gọt đẽo
  hide hid hid, hidden Ẩn, trốn
  hit hit hit Đụng chạm
  hold held hold Cầm giữ
  hurt hurt hurt Làm đau, làm hại
  inlay inlaid inlaid Khảm, cẩn
  keep kept kept Giữ
  kneel knelt knelt Quì gối
  knit knit knit Đan
  know knew known Biết
  lade laded laden Chất, chở, gánh
  lead led led Dẫn dắt, lãnh đạo
  lay laid laid Để, đặt, để trứng
  lean leant leant Dựa vào
  leap leapt leapt Nhảy
  learn learnt learnt Học, được tin
  leave left left Bỏ lại, rời khỏi
  lend lent lent Cho vay
  let let let Hãy để, cho phép
  lie lay lain Nằm dài ra
  light lit lit Đốt, thắp (đèn)
  lose lost lost Mất, đánh mất
  make made made Làm, chế tạo
  mean meant meant Có nghĩ, muốn nói
  meet met met Gặp
  mistake mistook mistaken Lầm lẫn
  mislead misled misled Dẫn lạc đường
  mow mowed mown Cắt (cỏ)
  outdo outdid outdone Vượt lên, làm hơn
  outgo outwent outgone Vượt quá, lấn
  overcast overcast overcast Làm mờ, làm khuất
  overcome overcame overcome Vượt lên, trấn áp
  overdo overdid overdone Làm thái quá
  overdrive overdrove overdriven Bắt làm quá
  overhear overheard overheard Nghe lỏm, chợt nghe
  overspread overspread overspread Lan ra, phủ khắp
  overhang overhung overhung Dựng xiên
  overrun overran overrun Tràn ngập
  overtake overtook overtaken Bắt kịp
  overthrow overthrew overthrown Lật đổ
  pay paid paid Trả tiền
  put put put Đặt, để
  eread read read Đọc
  rend rent rent Xé, làm rách
  rid rid rid Vứt bỏ
  ride rode roden Cỡi (ngụa, xe),đi xe
  ring rang rung Rung chuông
  rise rose risen Mọc lên
  rive rived riven Chẻ, tách
  rot rotted rotten Thối, mục nát
  run ran run Chạy
  saw sawed sawn Cưa
  say said said Nói
  see saw seen Thấy
  seek sought sought Tìm kiếm
  sell sold sold Bán
  send sent sent Gửi, phải đi
  set set set Để, đặt, lập nên
  shake shook shaken Lắc, lay, rũ
  shear shere, sheared shorn Gọt, cắt (lông cừu)
  shed shed shed Đổ, tràn ra
  shine shone shone Chiếu sáng
  shoe shod shod Đóng móng ngựa
  shoot shot shot Bắn, phóng mạnh
  show showed shown Chỉ, trỏ
  shred shred shred Băm, chặt nhỏ
  shrink shrank shrunk Rút lại, co
  shrive shrove shriven Xưng tội
  shut shut shut Đóng lại
  sing sang sung Hát
  sink sank sunk Đắm, chìm, nhận, chìm
  sit sat sat Ngồi
  slay slew slain Giết
  sleep slept slept Ngủ
  slide slid slid Lướt, trượt, trơn
  slink slink slink Chuồn đi
  sling slung slung Ném, liệng, bắn ná
  slit slit slit Bổ đôi, chẻ ra
  smell smelt smelt Ngửi thấy
  smite smote, smit smitten Đánh, đâm đá
  sow sowed sown Gieo hạt
  speak spoke spoken Nói, xướng ngôn
  speed sped sped Làm nhanh
  spell spelt spelt Đánh vần
  spend spent spent Tiêu xài
  spill spilt spilt Đổ vãi
  spin spun spun Kéo sợi
  spit spat spat Nhổ, khạc
  split split split Bổ, xẻ, chẻ, tách
  spread spread spread Trải ra, làm tràn
  spring sprang sprung Nhảy, nẩng lên
  stand stood stood Đứng
  steal stole stolen Ăn trộm, cắp
  stick stuck stuck Dán, dính
  sting stung stung Châm, đốt
  stink stank stank Hôi, có mùi hôi
  stride strode stridden Đi bước dài
  strike struck struck Đánh, co vào
  string strung strung Xỏ dây
  strive strove striven Cố gắng, nổ lực
  swear swore sworn Thề
  sweat sweat sweat Ra mồi hôi
  sweep swept swept Quét
  swell swelled swellen Phồng lên, sưng
  swim swam swum Bơi lội
  swing swung swung Đánh đu
  take took taken Lấy
  teach taught taught Dạy
  tear tore torn Làm rách, xé
  tell told told Nói, kể lại, bảo
  think thought thought Nghĩ, tưởng
  thrive throve thriven Thịnh vượng
  throw threw thrown Ném. liệng, quăng
  thrust thrust thrust Đẩy, nhét vào
  tread trod trodden Dẫm đạp, giày xéo
  unbend unbent unent Dàn ra
  undergo underwent undergone Chịu đựng
  understand understood understood Hiểu
  indo indid inodne Thỏa, cởi, phá bỏ
  upset upset upset Lật đổ, lộn ngược
  wake woke woken Thức tỉnh
  wear wore worn
  Bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh