trang Blog

CAO HỮU HƯNGTham gia: 31/07/2009
 • HÀM EXCEL CƠ BẢN
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  HÀM EXCEL CƠ BẢN

   

  CÁC HÀM TRONG EXCEL
  I.                    HÀM LOGIC. 
  1.      Hàm AND:
  __Cú pháp:
  __ AND (Logical1, Logical2, ….)
  __Các đối số:
  __Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện.
  __Hàm trả về giá trị TRUE (1) nếu tất cả các đối số của nó là đúng, trả về giá trị FALSE (0) nếu một hay nhiều đối số của nó là sai.
  __Lưu ý:
  __- Các đối số phải là giá trị logic hoặc mảng hay tham chiếu có chứa giá trị logic.
  __- Nếu đối số tham chiếu là giá trị text hoặc Null (rỗng) thì những giá trị đó bị bỏ qua.
  __- Nếu vùng tham chiếu không chứa giá trị logic thì hàm trả về lỗi #VALUE!
  __Ví dụ:
  __=AND(D7>0,D7<5000)
  __2. Hàm OR:
  __Cú pháp:
  __ OR (Logical1, Logical2…)
  __Các đối số: Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện.
  __Hàm trả về giá trị TRUE (1) nếu bất cứ một đối số nào của nó là đúng, trả về giá trị FALSE (0) nếu tất cả các đối số của nó là sai.
  ____
  __Ví dụ:
  __ =OR(F7>03/02/74,F7>01/01/2002)
  __3. Hàm NOT:
  __Cú pháp:
  __ NOT(Logical)
  __Đối số: Logical là một giá trị hay một biểu thức logic.
  __Hàm đảo ngược giá trị của đối số. Sử dụng NOT khi bạn muốn phủ định giá trị của đối số trong phép toán này.  
  II.                 NHÓM HÀM TOÁN HỌC. 
  1.      Hàm ABS:
  __Lấy giá trị tuyệt đối của một số
  __Cú pháp: ABS(Number)
  __Đối số: Number là một giá trị số, một tham chiếu hay một biểu thức.
  __Ví dụ:
  __=ABS(A5 + 5)
  __2. POWER:
  __Hàm trả về lũy thừa của một số.
  __Cú pháp: POWER(Number, Power)
  __Các tham số:
  __- Number: Là một số thực mà bạn muốn lấy lũy thừa.
  __- Power: Là số mũ.
  __Ví dụ
  __= POWER(5,2) = 25
  ____
  __3. Hàm PRODUCT:
  __Bạn có thể sử dụng hàm PRODUCT thay cho toán tử nhân * để tính tích của một dãy.
  __Cú pháp:
  __ PRODUCT(Number1, Number2…)
  __Các tham số: Number1, Number2… là dãy số mà bạn muốn nhân.
  ____
  __4. Hàm MOD:
  __Lấy giá trị dư của phép chia.
  __Cú pháp: MOD(Number, Divisor)
  __Các đối số:
  __- Number: Số bị chia.
  __- Divisor: Số chia.
  ____
  __5. Hàm ROUNDUP:
  __Làm tròn một số.
  __ Cú pháp:
  __ ROUNDUP(Number, Num_digits)
  __Các tham số:
  __- Number: Là một số thực mà bạn muốn làm tròn lên.
  __- Number_digits: là bậc số thập phân mà bạn muốn làm tròn.
  __Chú ý:
  __- Nếu Num_digits > 0 sẽ làm tròn phần thập phân.
  __- Nếu Num_digits = 0 sẽ làm tròn lên số tự nhiên gần nhất.
  __- Nếu Num_digits < 0 sẽ làm tròn phần nguyên sau dấu thập phân.
  __
  __6. Hàm EVEN:
  __Làm tròn lên thành số nguyên chẵn gần nhất.
  __Cú pháp: EVEN(Number)
  __tham số: Number là số mà bạn muốn làm tròn.
  __Chú ý:
  __- Nếu Number không phải là kiểu số thì hàm trả về lỗi #VALUE!
  __7. Hàm ODD:
  __Làm tròn lên thành số nguyên lẻ gần nhất.
  __Cú pháp: ODD(Number)
  __Tham số: Number là số mà bạn muốn làm tròn.
  __8. Hàm ROUNDDOWN:
  __Làm tròn xuống một số.
  __Cú pháp:
  __ ROUNDDOWN(Number, Num_digits)
  __Các tham số: tương tự như hàm ROUNDUP. 
  III.               NHÓM HÀM THỐNG KÊ. __
  A. Nhóm hàm tính tổng
  __1. Hàm SUM:
  __Cộng tất cả các số trong một vùng dữ liệu được chọn.
  __Cú pháp:
  __ SUM(Number1, Number2…)
  __Các tham số: Number1, Number2… là các số cần tính tổng.
  __2. Hàm SUMIF:
  __Tính tổng của các ô được chỉ định bởi những tiêu chuẩn đưa vào.
  __Cú pháp:
  __ SUMIF(Range, Criteria, Sum_range)
  __Các tham số:
  __- Range: Là dãy mà bạn muốn xác định.
  __- Criteria: các tiêu chuẩn mà muốn tính tổng. Tiêu chuẩn này có thể là số, biểu thức hoặc chuỗi.
  __- Sum_range: Là các ô thực sự cần tính tổng.
  __Ví dụ:
  __= SUMIF(B3:B8,”<=10″)
  __Tính tổng của các giá trị trong vùng từ B2 đến B5 với điều kiện là các giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 10.
  __B. Nhóm hàm tính giá trị trung bình
  __1. Hàm AVERAGE:
  __Trả về gi trị trung bình của các đối số.
  __Cú pháp:
  __ AVERAGE(Number1, Number2…)
  __Các tham số: Number1, Number2 … là các số cần tính giá trị trung bình.
  __2. Hàm SUMPRODUCT:
  __Lấy tích của các dãy đưa vào, sau đó tính tổng của các tích đó.
  __Cú pháp:
  __ SUMPRODUCT(Array1, Array2, Array3…)
  __Các tham số: Array1, Array2, Array3… là các dãy ô mà bạn muốn nhân sau đó tính tổng các tích.
  __Chú ý:
  __ Các đối số trong các dãy phải cùng chiều. Nếu không hàm sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE.
  __C. Nhóm hàm tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất
  __1. Hàm MAX:
  __Trả về số lớn nhất trong dãy được nhập.
  __Cú pháp:
  __ MAX(Number1, Number2…)
  __Các tham số: Number1, Number2… là dãy mà bạn muốn tìm giá trị lớn nhất ở trong đó. Ví dụ.
  __2. Hàm LAGRE:
  __Tìm số lớn thứ k trong một dãy được nhập.
  __Cú pháp:
  __ LARGE(Array, k)
  __Các tham số:
  __- Array: Là một mảng hoặc một vùng dữ liệu.
  __- k: Là thứ hạng của số bạn muốn tìm kể từ số lớn nhất trong dãy.
  __Ví dụ.
  __3. Hàm MIN:
  __Trả về số nhỏ nhất trong dãy được nhập vào.
  __Cú pháp:
  __ MIN(Number1, Number2…)
  __Các tham số: Number1, Number2… là dãy mà bạn muốn tìm giá trị nhỏ nhất ở trong đó.
  __4. Hàm SMALL:
  __Tìm số nhỏ thứ k trong một dãy được nhập vào.
  __Cú pháp:
  __ SMALL(Array, k)
  __Các tham số:
  __- Array: Là một mảng hoặc một vùng của dữ liệu.
  __- k: Là thứ hạng của số mà bạn muốn tìm kể từ số nhỏ nhất trong dãy.
  __D. Nhóm hàm đếm dữ liệu
  __1. Hàm COUNT:
  __Hàm COUNT đếm các ô chứa dữ liệu kiểu số trong dãy.
  __Cú pháp:
  __ COUNT(Value1, Value2, …)
  __Các tham số: Value1, Value2… là mảng hay dãy dữ liệu.
  __2. Hàm COUNTA:
  __Đếm tất cả các ô chứa dữ liệu.
  __Cú pháp:
  __ COUNTA(Value1, Value2, …)
  __Các tham số: Value1, Value2… là mảng hay dãy dữ liệu.
  __Ví dụ.
  __3. Hàm COUNTIF:
  __Hàm COUNTIF đếm các ô chứa giá trị số theo một điều kiện cho trước.
  __Cú pháp:
  __ COUNTIF(Range, Criteria)
  __Các tham số:
  __- Range: Dãy dữ liệu mà bạn muốn đếm.
  __- Criteria: Là tiêu chuẩn cho các ô được đếm.
  __Ví dụ:
  __= COUNTIF(B3:B11,”>100″): (Đếm tất cả các ô trong dãy B3:B11 có chứa số lớn hơn 100) 
  IV.              NHÓM HÀM CHUỖI. 
  1.      Hàm LEFT:
  __Trích các ký tự bên trái của chuỗi nhập vào.
  __Cú pháp: LEFT(Text,Num_chars)
  __Các đối số:
  __- Text: Chuỗi văn bản.
  __- Num_Chars: Số ký tự muốn trích.
  __Ví dụ:
  __=LEFT(Tôi tên là,3) = “Tôi”
  __2. Hàm RIGHT:
  __Trích các ký tự bên phải của chuỗi nhập vào.
  __Cú pháp: RIGHT(Text,Num_chars)
  __Các đối số: tương tự hàm LEFT.
  __Ví dụ:
  __=RIGHT(Tôi tên là,2) = “là”
  __3. Hàm MID:
  __Trích các ký tự từ số bắt đầu trong chuỗi được nhập vào.
  __Cú pháp:
  __MID(Text,Start_num, Num_chars)
  __Các đối số:
  __- Text: chuỗi văn bản.
  __- Start_num: Số thứ tự của ký tự bắt đầu được trích.
  __- Num_chars: Số ký tự cần trích.
  __4. Hàm UPPER:
  __Đổi chuỗi nhập vào thành chữ hoa.
  __Cú pháp: UPPER(Text)
  __5. Hàm LOWER:
  __Đổi chuỗi nhập vào thành chữ thường.
  __Cú pháp: LOWER(Text)
  __6. Hàm PROPER:
  __Đổi ký từ đầu của từ trong chuỗi thành chữ hoa.
  __Cú pháp: PROPER(Text)
  __Ví dụ:
  __=PROPER(phan van a) = “Phan Van A”
  __7. Hàm TRIM:
  __Cắt bỏ các ký tự trắng ở đầu chuỗi và cuối chuỗi.
  __Cú pháp: TRIM(Text) 
  V.                  NHÓM HÀM NGÀY THÁNG. __
  1. Hàm DATE:
  __Hàm Date trả về một chuỗi trình bày một kiểu ngày đặc thù.
  __Cú pháp: DATE(year,month,day)
  __Các tham số:
  __- Year: miêu tả năm, có thể từ 1 đến 4 chữ số. Nếu bạn nhập 2 chữ số, theo mặc định Excel sẽ lấy năm bắt đầu là: 1900.(Ví dụ)
  __- Month: miêu tả tháng trong năm. Nếu month lớn hơn 12 thì Excel sẽ tự động tính thêm các tháng cho số miêu tả năm.(Ví dụ)
  __- Day: miêu tả ngày trong tháng. Nếu Day lớn hơn số ngày trong tháng chỉ định, thì Excel sẽ tự động tính thêm ngày cho số miêu tả tháng.(Ví dụ)
  __Lưu ý:
  __- Excel lưu trữ kiểu ngày như một chuỗi số liên tục, vì vậy có thể sử dụng các phép toán cộng (+), trừ (-) cho kiểu ngày.(Ví dụ)
  __2. Hàm DAY:
  __Trả về ngày tương ứng với chuỗi ngày đưa vào. Giá trị trả về là một số kiểu Integer ở trong khoảng từ 1 đến 31.
  __Cú pháp: DAY(Serial_num)
  __Tham số:
  __Serial_num: Là dữ liệu kiểu Date, có thể là một hàm DATE hoặc kết quả của một hàm hay công thức khác.(Ví dụ)
  __3. Hàm MONTH:
  __Trả về tháng của chuỗi ngày được mô tả. Giá trị trả về là một số ở trong khoảng 1 đến 12.
  __Cú pháp: MONTH(Series_num)
  __Tham số:
  __Series_num: Là một chuỗi ngày, có thể là một hàm DATE hoặc kết quả của một hàm hay công thức khác. (Ví dụ)
  __4. Hàm YEAR:
  __Trả về năm tương ứng với chuỗi ngày đưa vào. Year được trả về là một kiểu Integer trong khoảng 1900-9999.
  __Cú pháp: YEAR(Serial_num)
  __Tham số:
  __Serial_num: Là một dữ liệu kiểu ngày, có thể là một hàm DATE hoặc kết quả của một hàm hay công thức khác.(ví dụ)
  __5. Hàm TODAY:
  __Trả về ngày hiện thời của hệ thống.
  __Cú pháp: TODAY()
  __Hàm này không có các đối số.
  __6. Hàm WEEKDAY:
  __Trả về số chỉ thứ trong tuần.
  __Cú pháp:
  __ WEEKDAY(Serial, Return_type)
  __Các đối số:
  __- Serial: một số hay giá trị kiểu ngày.
  __- Return_type: chỉ định kiểu dữ liệu trả về. 
  VI.                HÀM VỀ THỜI GIAN. 
  1.      Hàm TIME:
  __Trả về một chuỗi trình bày một kiểu thời gian đặc thù. Giá trị trả về là một số trong khoảng từ 0 đến 0.99999999, miêu tả thời gian từ 0:00:00 đến 23:59:59.
  __Cú pháp:
  __ TIME(Hour,Minute,Second)
  __Các tham số: Được tính tương tự ở hàm DATE.
  __- Hour: miêu tả giờ, là một số từ 0 đến 32767.
  __- Minute: miêu tả phút, là một số từ 0 đến 32767.
  __- Second: miêu tả giây, là một số từ 0 đến 32767.
  __2. Hàm HOUR:
  __Trả về giờ trong ngày của dữ liệu kiểu giờ đưa vào. Giá trị trả về là một kiểu Integer trong khoảng từ 0 (12:00A.M) đến 23 (11:00P.M).
  __Cú pháp: HOUR(Serial_num)
  __Tham số:
  __Serial_num: Là dữ liệu kiểu Time. Thời gian có thể được nhập như:
  __- Một chuỗi kí tự nằm trong dấu nháy (ví dụ “5:30 PM”)
  __- Một số thập phân (ví dụ 0,2145 mô tả 5:08 AM)
  __- Kết quả của một công thức hay một hàm khác.
  __3. Hàm MINUTE:
  __Trả về phút của dữ liệu kiểu Time đưa vào. Giá trị trả về là một kiểu Integer trong khoảng từ 0 đến 59.
  __Cú pháp: MINUTE(Serial_num)
  __Tham số:
  __Serial_num: Tương tự như trong công thức HOUR.
  __4. Hàm SECOND:
  __Trả về giây của dữ liệu kiểu Time đưa vào. Giá trị trả về là một kiểu Integer trong khoảng từ 0 đến 59.
  __Cú pháp: SECOND(Serial_num)
  __Tham số:
  __Serial_num: Tương tự như trong công thức HOUR.
  __5. Hàm NOW:
  __Trả về ngày giờ hiện thời của hệ thống.
  __Cú pháp: NOW()
  __Hàm này không có các đối số. 
  VII. NHÓM HÀM DÒ TÌM DỮ LIỆU. 
  1. Hàm VLOOKUP:
  __Tìm ra một giá trị khác trong một hàng bằng cách so sánh nó với các giá trị trong cột đầu tiên của bảng nhập vào.
  ____
  __Cú pháp:
  __VLOOKUP(Lookup Value, Table array, Col idx num, [range lookup])
  __Các tham số:
  __- Lookup Value: Giá trị cần đem ra so sánh để tìm kiếm.
  __- Table array: Bảng chứa thông tin mà dữ liệu trong bảng là dữ liệu để so sánh. Vùng dữ liệu này phải là tham chiếu tuyệt đối.
  __ Nếu giá trị Range lookup là TRUE hoặc được bỏ qua, thì các giá trị trong cột dùng để so sánh phải được sắp xếp tăng dần.
  __- Col idx num: số chỉ cột dữ liệu mà bạn muốn lấy trong phép so sánh.
  __- Range lookup: Là một giá trị luận lý để chỉ định cho hàm VLOOKUP tìm giá trị chính xác hoặc tìm giá trị gần đúng. + Nếu Range lookup là TRUE hoặc bỏ qua, thì giá trị gần đúng được trả về.
  __Chú ý:
  __- Nếu giá trị Lookup value nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong cột đầu tiên của bảng Table array, nó sẽ thông báo lỗi #N/A.
  __Ví dụ:
  __=VLOOKUP(F11,$C$20:$D$22,2,0)
  __Tìm một giá trị bằng giá trị ở ô F11 trong cột thứ nhất, và lấy giá trị tương ứng ở cột thứ 2.
  __2. Hàm HLOOKUP:
  __ Tìm kiếm tương tự như hàm VLOOKUP nhưng bằng cách so sánh nó với các giá trị trong hàng đầu tiên của bảng nhập vào.
  __Cú pháp:
  __HLOOKUP(Lookup Value, Table array, Col idx num, [range lookup])
  __Các tham số tương tự như hàm VLOOKUP.
  __3. Hàm INDEX:
  __Trả về một giá trị hay một tham chiếu đến một giá trị trong phạm vi bảng hay vùng dữ liệu.
  __Cú pháp:
  __INDEX(Array,Row_num,Col_num)
  __Các tham số:
  __- Array: Là một vùng chứa các ô hoặc một mảng bất biến.
  __Nếu Array chỉ chứa một hàng và một cột, tham số Row_num hoặc Col_num tương ứng là tùy ý.
  __Nếu Array có nhiều hơn một hàng hoặc một cột thì chỉ một Row_num hoặc Col_num được sử dụng.
  __- Row_num: Chọn lựa hàng trong Array. Nếu Row_num được bỏ qua thì Col_num là bắt buộc.
  __- Col_num: Chọn lựa cột trong Array. Nếu Col_num được bỏ qua thì Row_num là bắt buộc.

   

   CÁC HÀM CƠ BẢN TRONG EXCEL

  HÀM QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU & DANH SÁCH
  1. DAVERAGE
  2. DCOUNT
  3. DCOUNTA
  4. DGET
  5. DMAX
  6. DMIN
  7. DPRODUCT
  8. DSTDEV
  9. DSUM
  10. DVAR
  11. DVARP
  12. GETPIVOTDATA
  HÀM NGÀY THÁNG VÀ THỜI GIAN
  1. DATE
  2. DATEVALUE
  3. DAY
  4. DAYS360
  5. EDATE
  6. EOMONTH
  7. HOUR
  8. MINUTE
  9. MONTH
  10. NETWORKDAYS
  11. NOW
  12. SECOND
  13. TIME
  14. TIMEVALUE
  15. TODAY
  16. WEEKNUM
  17. WORKDAY
  18. YEAR
  19. YEARFRAC
  HÀM NGOẠI LAI
  1. EUROCONVERT
  2. SQL.REQUEST
  HÀM KỸ THUẬT
  1. BESSELI
  2. BESSELJ
  3. BESSELK
  4. BESSELY
  5. BIN2DEC
  6. BIN2HEX
  7. BIN2OCT
  8. COMPLEX
  9. CONVERT
  10. DEC2BIN
  11. DEC2HEX
  12. DEC2OCT
  13. DELTA
  14. ERF
  15. ERFC
  16. GESTEP
  17. HEX2BIN
  18. HEX2DEC
  19. HEX2CCT
  20. IMABS
  21. IMAGINARY
  22. IMARGUMENT
  23. IMCONJUGATE
  24. IMCOS
  25. IMDIV
  26. IMEXP
  27. IMLN
  28. IMLOG10
  29. IMLOG2
  30. IMPOWER
  31. IMPRODUCT
  32. IMREAL
  33. IMSIN
  34. IMSQRT
  35. SUB
  36. IMSUM
  37. OCT2BIN
  38. OCT2DEC
  39. OCT2HEX
  HÀM TÀI CHÍNH
  1. ACCRINT
  2. ACCRINTM
  3. AMORDEGRC
  4. AMORLINC
  5. COUPDAYBS
  6. COUPDAYS
  7. COUPDAYSNC
  8. COUPNCD
  9. COUPNUM
  10. COUPPCD
  11. CUMIPMT
  12. CUMPRINC
  13. DB
  14. DDB
  15. DISC
  16. DOLLARDE
  17. DOLLARFR
  18. DURATION
  19. EFFECT
  20. FV
  21. FVSCHEDULE
  22. INTRATE
  23. IPMT
  24. IRR
  25. ISPMT
  26. MDURATION
  27. MIRR
  28. NOMINAL
  29. NPER
  30. NPV
  31. ODDFPRICE
  32. ODDFYIELD
  33. ODDLPRICE
  34. ODDLYIELD
  35. PMT
  36. PPMT
  37. PRICE
  38. PRICEDISC
  39. PRICEMAT
  40. PV
  41. RATE
  42. RECEIVED
  43. SLN
  44. SYD
  45. TLIILEQ
  46. TBILLPRICE
  47. TBILLYIELD
  48. VDB
  49. XIRR
  50. XNPV
  51. YIELD
  52. YIELDISC
  53. YIELDMAT
  HÀM THÔNG TIN
  1. CELL
  2. COUNTBLANK
  3. ERROR.TYPE
  4. INFO
  5. IS
  6. ISEVEN
  7. ISODD
  8. N
  9. NA
  10. TYPE
  HÀM LUẬN LÝ
  1. AND
  2. FALSE
  3. IF
  4. NOT
  5. OR
  6. TRUE
  HÀM TÌM KIẾM VÀ THAM CHIẾU
  1. ADDRESS
  2. AREAS
  3. CHOOSE
  4. COLUMN
  5. COLUMNS
  6. HLOOKUP
  7. HYPERLINK
  8. INDEX
  9. INDIRECT
  10. LOOKUP
  11. MATCH
  12. OFFSET
  13. ROW
  14. ROWS
  15. RTD
  16. TRANSPOSE
  17. VLOOKUP
  HÀM TOÁN HỌC
  1. ABS
  2. ACOS
  3. ACOSH
  4. ASIN
  5. ASINH
  6. ATAN
  7. ATAN2
  8. ATANH
  9. CEILING
  10. COMBIN
  11. COS
  12. COSH
  13. COUNTIF
  14. DEGREES
  15. EVEN
  16. EXP
  17. FACT
  18. FACTDOUBLE
  19. FLOOR
  20. GCD
  21. INT
  22. LCM
  23. LN
  24. LOG
  25. LOG10
  26. MDETERM
  27. MINEVERSE
  28. MMULT
  29. MOD
  30. MROUND
  31. MULTINOMIAL
  32. ODD
  33. PI
  34. POWER
  35. PRODUCT
  36. QUOTIENT
  37. RADIANS
  38. RAND
  39. RANDETWEEN
  40. ROMAN
  41. ROUND
  42. ROUNDDOWN
  43. ROUNDUP
  44. SERIESSUM
  45. SIGN
  46. SIN
  47. SINH
  48. SQRT
  49. SQRTPI
  50. SUBTOTAL
  51. SUM
  52. SUMIF
  53. SUMPRODUCT
  54. SUMSQ
  55. SUMX2MY2
  56. SUMX2PY2
  57. SUMXMY2
  58. TAN
  59. TANH
  60. TRUNC
  HÀM THỐNG KÊ
  1. AVEDEV
  2. AVERAGE
  3. AVERAGEA
  4. BETADIST
  5. BETAINV
  6. BINOMDIST
  7. CHIDIST
  8. CHIINV
  9. CHITEST
  10. CONFIDENCE
  11. CORREL
  12. COUNT
  13. COUNTA
  14. COVAR
  15. CRITBINOM
  16. DEVQ
  17. EXPONDIST
  18. FDIST
  19. FINV
  20. FISHER
  21. FISHERINV
  22. FORECAST
  23. PREQUENCY
  24. FTEST
  25. GAMMADIST
  26. GAMMAINV
  27. GAMMLN
  28. GEOMEAN
  29. GROWTH
  30. HARMEAN
  31. HYPGEOMDIST
  32. INTERCEPT
  33. KURT
  34. LARGE
  35. LINEST
  36. LOGEST
  37. LOGINV
  38. LOGNORMDIST
  39. MAX
  40. MAXA
  41. MEDIAN
  42. MIN
  43. MINA
  44. MODE
  45. NEGBINOMDIST
  46. NORMDIST
  47. NORMINV
  48. NORMSDIST
  49. NORMSINV
  50. PEARSON
  51. PERCENTILE
  52. PERCENTRANK
  53. PERMUT
  54. POISSON
  55. PROB
  56. QUARTILE
  57. RANK
  58. RSQ
  59. SKEW
  60. SLOPE
  61. SMALL
  62. STANDARDISE
  63. STDEV
  64. STDEVA
  65. STDEVP
  66. STDEVPA
  67. STEYX
  68. TDIST
  69. TINV
  70. TREND
  71. TRIMMEAN
  72. TTEST
  73. VAR
  74. VARA
  75. VARP
  76. WEIBULL
  77. ZTEST
  HÀM XỬ LÝ CHUỖI
  1. ASC
  2. BAHTTEXT
  3. CHAR
  4. CLEAN
  5. CODE
  6. CONCATENATE
  7. DOLLAR
  8. EXACT
  9. FIND
  10. FIXED
  11. LEFT
  12. LEN
  13. LOWER
  14. MID
  15. PROPER
  16. REPLACE
  17. REPT
  18. RIGHT
  19. SEARCH
  20. SUBSTITUTE
  21. T
  22. TEXT
  23. TRIM
  24. UPPER
  25. VALUE
   
  HÀM EXCEL CƠ BẢN