trang Blog

ktat24Tham gia: 29/01/2010
 • Mau bien ban kiem tra cong tac quan ly KTAT
  Xã Hội
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Mau bien ban kiem tra cong tac quan ly KTAT

  BIÊN BẢN KIỂM TRA

  CÔNG TÁC QUẢN LÝ KỸ THUẬT AN TOÀN

  Vào  lúc  …..giờ …… ngày …… tháng ……năm ..............

  Người kiểm tra:

  Họ và tên: ……………………….…Chức vụ: .....................................

  Họ và tên: Nguyễn Hoàng Lực     Chức vụ: .....................................  

  Đại diện Cơ sở (Tổ sản xuất) được kiểm tra:

  Họ và tên: ………..........................Chức vụ: ......................................

  Họ và tên: ………..........................Chức vụ: ......................................

  Họ và tên: ………..........................Chức vụ: ......................................

   

  Đã kiểm tra công tác quản lý KTAT tại ............................................. và có nhận xét, đánh giá như sau:

  I. Tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tuần:

  (Ghi rõ kiểm tra từ tuần nào đến tuần nào và nhận xét đánh giá)

   
   
   
   

  II.Thực hiện phiếu thao tác, phiếu công tác và lệnh công tác:

  (Ghi rõ kiểm tra phiếu thao tác, phiếu công tác, lệnh công tác từ số phiếu nào đến số phiếu nào và nhận xét đánh giá)

   
   
   
   
   
   

  III. Tổ chức sinh hoạt hàng ngày, kiểm điểm đánh giá hàng tuần của Tổ sản xuất:

  (Ghi rõ kiểm tra việc sinh hoạt hàng ngày, sinh hoạt hàng tuần từ ngày nào đến ngày nào và nhận xét đánh giá)

   
   
   
   
   

  IV. Kiểm điểm, đánh giá hàng tháng ở Cơ sở:

  (Ghi rõ kiểm tra việc sinh hoạt từ tháng nào đến tháng nào và nhận xét đánh giá)

   
   
   

  V. Công tác kiểm tra định kỳ và đột xuất:

  1. Kiểm tra ATLĐ tại hiện trường làm việc:

  (Ghi nhận xét đánh giá việc thực hiện kiểm tra ATLĐ tại hiện trường làm việc của CBAT, Phó Cơ sở phụ trách kỹ thuật)

   
   
   

  2. Kiểm tra công tác quản lý KTAT:

  (Ghi nhận xét đánh giá việc thực hiện kiểm tra công tác quản lý KTAT của CBAT, Phó Cơ sở phụ trách kỹ thuật)

   
   
   
   

  Ký nháy sang trang :      Người kiểm tra : ………………..            Đại diện đơn vị (Cơ sở) : ……………………..               

   

  VI. Thực hiện các văn bản, thông báo và kiến nghị của cấp trên:

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  VII. Một số công tác khác: (Ghi rõ nội dung kiểm tra và nhận xét đánh giá. Nội dung kiểm trađượcchọn một trong các công tác sau đây để thực hiện kiểm tra: Quản lý, sử dụng và bảo quản dụng cụ AT-ĐL-TC; phương án phòng chống TNLĐ; thực hiện kiến nghị của đoàn kiểm tra cấp trên; quản lý và lưu trữ hồ sơ, sổ sách về công tác KTAT, ...).

   
   
   
   
   
   
   
   

  VIII. Kiến nghị của người kiểm tra:

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Người kiểm tra ký tên: ..............................

   Ý kiến của Cơ sở (Tổ sản xuất) được kiểm tra:

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Họ tên đại diện Cơ sở (Tổ sản xuất):………………………………………

   Ký tên :......................

  Kết thúc kiểm tra vào  lúc  ………giờ …… ngày …… …tháng ……… năm ..........

  Ý kiến của Lãnh đạo Đơn vị (Cơ sở):

   
   
  Mau bien ban kiem tra cong tac quan ly KTAT