trang Blog

ktat24Tham gia: 29/01/2010
 • Mau bien ban kiem tra hien truong
  Xã Hội
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Mau bien ban kiem tra hien truong

  BIÊN BẢN KIỂM TRA AN TOÀN LAO ĐỘNG

  TẠI HIỆN TRƯỜNG LÀM VIỆC

  Vào  lúc  ………giờ …… ngày …… …tháng ……… năm ..........., tại .........................................................

  Người kiểm tra:  

  Họ và tên: Nguyễn Hoàng Lực       Chức vụ: .........................

  Họ và tên: ……………………………Chức vụ: .........................

  Người chỉ huy trực tiếp đơn vị công tác (hoặc người giám sát thao tác):

  Họ và tên: ……….....................................................................

  Tổ:………………................  Cơ sở : ……………......................

  Đã kiểm tra hiện trường làm việc tại trụ số …………..….....................  tuyến …………….........................

  thực hiện công tác (hoặc thao tác): ………............................................................................………………

  Đoàn kiểm tra có nhận xét đánh giá như sau:

  1.Sử dụng và bảo quản dụng cụ an toàn và phương tiện bảo vệ cá nhân trong quá trình công tác và di chuyển:

   
   
   
   

  2. Thực hiện phiếu công tác, phiếu thao tác:

   
   
   
   
   

  3. Thực hiện các biện pháp an toàn và biện pháp thi công:

   
   
   

  3. Những vấn đề khác:

   
   
   

  4. Kiến nghị của người kiểm tra:(Tạm ngưng công việc do vi phạm; thời gian bắt đầu làm việc hợp lý; tổ chức và phân công thực hiện công việc ….)

   
   
   

  Người kiểm tra ký tên:..........................

  Ý kiến của người chỉ huy trực tiếp đơn vị công tác (hoặc người giám sát thao tác):

   
   

  Người chỉ huy trực tiếp đơn vị công tác (hoặc người giám sát thao tác) ký tên:................................

  Kết thúc kiểm tra vào  lúc  ………giờ …… ngày …… …tháng ……… năm ............ .

  Ý kiến của Lãnh đạo Đơn vị (Cơ sở):

   
   
   
  Mau bien ban kiem tra hien truong