trang Blog

ktat24Tham gia: 29/01/2010
 • Nhiem vu cua To truong san xuat
  Đời Sống
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Nhiem vu cua To truong san xuat

   CÔNG TY ĐIỆN LỰC 2                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   ĐIỆN LỰC TIỀN GIANG                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                               
                                                                   Mỹ Tho, ngày    tháng    năm 2006
                , ngày                      )
   

   

  QUY ĐỊNH
  Về tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
  của tổ trưởng sản xuất
  (Kèm theo quyết định số:                )

   
   
  I.- Tiêu chuẩn
  1.         Yêu cầu về trình độ:
  -     Có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học.
  -     Có trình độ từ trung cấp điện trở lên hoặc công nhân kỹ thuật điện có tay nghề từ bậc 5/7 trở lên nhưng phải có nghiệp vụ phù hợp với công việc đang làm.
  -     Ngoại ngữ: Có trình độ đọc hoặc tra cứu tự điển Anh-Việt để hiểu những vấn đề cơ bản các bản vẽ, tài liệu và các thông số kỹ thuật trên máy móc thiết bị chuyên dùng, ... .
  -     Có bậc 5 an toàn.
   
  2.         Yêu cầu về năng lực:
  -     Hiểu biết nhất định về pháp luật, các văn bản pháp quy của ngành điện có liên quan đến công tác kỹ thuật, kỹ thuật an toàn, điều độ của Tổ.
  -     Có năng lực huy động các thành viên trong Tổ thực hiện tốt nhiệm vụ cấp trên giao; năng động, sáng tạo và chủ động đề xuất với thủ trưởng đơn vị trực tiếp thực hiện các biện pháp cải tiến, hợp lý hóa sản xuất trong lĩnh vực công tác của Tổ.
  -     Đọc và hiểu được các bản vẽ thiết kế chi tiết kỹ thuật.
   
  3.         Về kinh nghiệm:
  -     Có thâm niên công tác trong ngành điện liên tục trên 03 năm.
  -     Có kinh nghiệm thực tiễn về lĩnh vực công tác chuyên môn của Tổ.
  -     Có kinh nghiệm quản lý nhân sự và phân công, bố trí công tác.
  II.- Chức năng
  Tổ trưởng sản xuất là người trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Chi nhánh, Đội, Phân xưởng, ... về các công việc tại Tổ sản xuất.
   
  III.- Nhiệm vụ
  -     Nhận kế hoạch hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày của Chi nhánh điện, Đội, phân xưởng, .... Phân công công việc cho các tổ viên thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
  -     Nắm chắc tình hình thiết bị, phương thức vận hành thuộc phạm vi quản lý; chủ động giải quyết các tồn tại và phát sinh nhằm đảm bảo cho thiết bị vận hành an toàn, liên tục, kinh tế và ngăn ngừa sự cố.
  -     Nắm vững các quy trình vận hành, quy trình thao tác, xử lý sự cố, phòng chống cháy nổ, quy trình kỹ thuật an toàn điện có liên quan đến nhiệm vụ được giao.
  -     Nắm được khả năng, sở trường và trình độ tay nghề của từng tổ viên để phân công công việc hợp lý và có hiệu quả.
  -     Hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra đôn đốc các tổ viên chấp hành đúng quy trình, quy định hiện hành về kỹ thuật sản xuất và kỹ thuật an toàn; quản lý và sử dụng tốt các trang thiết bị sản xuất, phương tiện bảo vệ cá nhân, trang bị phương tiện kỹ thuật an toàn và phương pháp sơ, cấp cứu người bị nạn.
  -     Tổ chức huấn luyện quy trình, quy phạm, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ, tay nghề cho từng tổ viên.
  -     Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học, đảm bảo an toàn và vệ sinh; kết hợp với an toàn vệ sinh viên của tổ thực hiện tốt việc tự kiểm tra để phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn đe dọa đến con người và thiết bị phát sinh trong quá trình lao động sản xuất.
  -     Báo cáo kịp thời với cấp trên mọi hiện tượng thiếu an toàn, vệ sinh công nghiệp trong sản xuất mà tổ không giải quyết được và các trường hợp nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố thiết bị để có biện pháp giải quyết kịp thời.
  -     Tổ chức sinh hoạt sản xuất-an toàn hàng ngày; thực hiện kiểm tra hiện trường làm việc của các nhóm công tác để hướng dẫn và giúp đỡ các tổ viên khi cần thiết.
  -     Tham gia xây dựng và đề xuất các biện pháp phòng chống tai nạn lao động, phương án phòng chống lụt bão và phòng chống cháy nổ của đơn vị.
  -     Định kỳ, tổ chức kiểm điểm và đánh giá tình hình lao động sản xuất, việc chấp hành các quy trình, quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động tại tổ sản xuất.
  -     Thực hiện chấm công hàng ngày, ghi nhật ký vận hành của Tổ sản xuất đầy đủ và chính xác.
  -     Tổ chức ghi chép các số liệu, các thông số kỹ thuật, vận hành lưới điện, ... trong phạm vị quản lý theo yêu cầu của cấp trên.
  -     Xây dựng Thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được giao.
  -     Thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo theo quy định.
  -     Tham gia các công việc đột xuất ngoài nhiệm vụ của Tổ khi lãnh đạo yêu cầu.
  IV.- Quyền hạn:
  -     Tham dự các cuộc họp giao ban sản xuất; sơ kết, tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh; kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch bảo hộ lao động; xét khen thưởng và kỷ luật đối với công tác KTAT-BHLĐ; ... của Chi nhánh, Đội, Phân xưởng, ....
  -     Tham dự các cuộc họp về xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Cơ sở; lập và duyệt các phương án thiết kế, phương án thi công và biện pháp an toàn; tham gia nghiệm thu và tiếp nhận đưa vào sử dụng các thiết bị, công trình điện; ... thuộc phạm vi được phân cấp. 
  -     Có quyền từ chối nhận người lao động không đủ trình độ nghề nghiệp và kiến thức về an toàn lao động, vệ sinh lao động; từ chối nhận công việc hoặc dừng công việc của tổ nếu thấy có nguy cơ đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người lao động trong tổ và báo cáo kịp thời với các cấp lãnh đạo để xử lý.
                                                                              GIÁM ĐỐC
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   CÔNG TY ĐIỆN LỰC 2                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   ĐIỆN LỰC TIỀN GIANG                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                               
  Số:               /QĐ-ĐLTG-1                   Mỹ Tho, ngày         tháng    năm 2006
   
  QUYẾT ĐỊNH
  V/v Ban hành qui định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
  của Tổ trưởng sản xuất
   


   

  GIÁM ĐỐC
   ĐIỆN LỰC TIỀN GIANG
   
  Căn cứ Quyết định số 529/TCCB-LĐ ngày 30/06/1993 của Bộ Năng lượng về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước và qui định chức năng nhiệm vụ Điện lực Tiền Giang;
  Căn cứ Quyết định số 1927/ĐVN/ĐL2.3 ngày 12/12/1997 của Công ty Điện lực 2 ban hành quy chế phân cấp giữa Công ty Điện lực 2 và các đơn vị thành viên;
  Căn cứ công văn số 9344/CV-ĐL2-12 ngày 06/12/05 của Công Ty Điện lực 2 về việc ban hành “Quy định về tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ trưởng sản xuất”;
  Theo đề nghị của các ông Trưởng phòng TC-HC và Phòng KTAT Điện lực Tiền Giang,
   QUYẾT ĐỊNH
  Điều 1.
  Ban hành kèm theo quyết định này “Qui định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệmvụ và quyền hạn của Tổ trưởng sản xuất” áp dụng trong nội bộ Điện Lực Tiền Giang.
  Điều 2.
  Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.
  Điều 3.
  Các ông, bà Trưởng Phòng TCHC, Trưởng các đơn vị và các tổ trưởng sản xuất các đơn vị trực thuộc căn cứ quyết định thi hành./.
                                                                          GIÁM ĐỐC
  Nơi nhận:
  -             Như điều 3;
  -             Ban Giám Đốc;
  -             Lưu: Văn thư.
   
  Nhiem vu cua To truong san xuat