trang Blog

loctv60Tham gia: 11/01/2007
 • Kinh Quan Thế Âm cứu khổ, cứu nạn
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Kinh Quan Thế Âm cứu khổ, cứu nạn

  Kinh Quan Thế Âm cứu khổ, cứu nạn


  Nam Mô Đại-từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quảng đại linh cảm Quán-Thế-Âm Bồ-Tát (3 lần)


  Nam Mô Phật,
  Nam Mô Pháp,
  Nam Mô Tăng,
  Bá thiên vạn ức Phật,
  Hằng hà sa số Phật,
  Vô lượng công đức Phật,
  Phật cáo A-nan ngôn, Thử kinh đại-thánh, Năng cứu ngục tù, Năng cứu trọng bịnh, Năng cứu tam tai bá nạn khổ.
  Nhược hữu nhơn tụng đắc nhất thiên biến, nhứt thân ly khổ nạn,
  Tụng đắc nhứt vạn biến, hiệp gia ly khổ nạn,
  Nam Mô Phật Lực oai,
  Nam Mô Phật lực hộ ,
  Sử nhơn vô ác tâm,
  Lịnh nhơn thân đắc độ,
  Hồi quang Bồ-tát, Hồi thiện Bồ-tát, A nậu đại thiên-vương, Chánh-điện Bồ-Tát,
  Ma kheo ma kheo.
  Thanh tịnh Tỳ-kheo,
  Quán sự đắc tán, Tùng sự đắc ưu, Chư Đại Bồ-Tát, Ngũ-bá A-La Hán,
  Cứu-độ đệ-tử:
  (Họ tên tuổi của đệ tử, hay người thân...), và tất cả chúng sanh,
  Nhất thân ly khổ nạn, Tự ngôn Quán-Thế-Âm Bồ-Tát ân lạc bất tu giải, Cần đọc bá thiên vạn biến, tai nạn tự nhiên đắc giải thoát.
  Tín thọ phụng hành. Tức thuyết chơn-ngôn viết:


  Kim-Ba Kim-Ba-Ðế,

  Cầu-Ha Cầu-Ha-Ðế,
  Ða-La-Ni-Ðế,
  Ni-Ha-La-Ðế,
  Tì-Lê-Ni-Ðế,
  Ma-Ha-Dà-Ðế,
  Chơn-Lăng-Càn-Ðế,
  Ta-Bà-Ha.


  NAM-MÔ ĐẠI-TỪ ĐẠI-BI, TẦM THINH CỨU KHỔ CỨU NẠN,LINH CẢM QUÁN-THẾ-ÂM MA-HA-TÁT

  (Niệm câu chót 3 lần, 10 lần, hoặc 108 lần, càng nhiều, càng tốt. )
  Kinh Quan Thế Âm cứu khổ, cứu nạn