trang Blog

Chris PhanTham gia: 02/06/2011
 • about white bear
  Photo
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  about white bear


  Hình này đã được thu nhỏ. Bấm vào đây để xem hình với kích cỡ đầy đủ. Hình có kích thước nguyên gốc là %1%2.
   
   
   
                                                                  white bear profile 
   
  tên trc' khj mOm su*a? jây' khai sjnh: Phạm Diễm Quỳnh Anh
   
  real name: Pham. Ngoc. Ánh Nhi
   
  als Call : lil_chris

  Birth : 1987

  Locate : Q1_Sài Gòn

  Đã từng xuất hiện trên 8x đẹp của 2!
   
  favorite color: pink like Barbie doll 
   
  Mah BFF: iz secret :D
   
  mah yh id: whitebear_lovely_sezy_215
   
  các trang báo, mang. day` ngap. trên các web thuong` goi. là White Bear
   
  truong` câp' 3 hox : R.M.I.T
   
  mah favorite pic of me....^O^ : 
   
  t)ã tu*ng` : white bear t)ã tu*ng` làm model uf yeah!1.
   
  Vì lí do là trong t/g làm model White Bear vân~ còn t)i hoc. nên xin tu*` giã vo*i' yeah!1 mà tro*? laj làm 1 cô nu*~ sinh bình thuong`. 
   
     Lúc còn t)i hoc. thì white bear vân~ bj các ban nu*~ lo*p' trên nói xâu' vì ho. nghj~ white bear lên mat. quá, chj~ mo*i' làm model uf yeah!1 mà t)ã bày dat. chãnh...v...v... 
   
  show pic và tho*i` khóa biêu? shock nhât' cua? white bear mà wb nho*' mãi: 
   
  18h`30': Cafa with sister Click the image to open in full size.
   
  19h`: quành zìa nhà thay t)ô` 
  Click the image to open in full size.
   
  rÔi` chuân? bi. t)i ra sân bay t)ê? t)i sang Tokyo with mah family ^o^ 
   
  Click the image to open in full size.
   
  tranh thu? nhung~ lúc o*? Hotel ko có gì làm ru~ sis t)i dao. lanh quanh :D
   
  to*i' khoang? 10g sáng o*? VN [ bên nhat thì wb wên rÔu` :( ]:
   
  mOm ru~ t)i shopping, phân' kho*i? quá nên vào siu thj mua t)ô` mo*i' òu mac. nun 
   
  Click the image to open in full size.
   
  t)ang an thì bay vào wc t)ê? tu*. su*o*ng',....dc 3p thì chj vào lÔi ra....T^T
   
  11h` zìa laj Hotel:
   
  wb mêt. nên ngu~ dc mín....:D
   
   
   
  12h` 30' [ ko nho*' h` Tokyo ]:
   
  papa lái xe t)u*a ca? nhà t)i cho*i lanh quanh o*? Tokyo 
   
  Click the image to open in full size.
   
  phãi thay t)ô` nua~....!!! may là wb t)em theo ho*i bj nhìu =]]
   
  19h` 30': 
   
  White Bear và ca? nhà zìa Hotel rôi` fòng ai nây' vào...!!! White Bear vì mêt. nên ngâm mình trong bath.........
   
  nhân. dc tin nhan' uf sis ru~ t)i bar...!!! White Bear laj phÃi t)i zúi sis ....@@
   
  20h`: 
   
  White Bear t)ã sleep 
   
   
   
   
  ** show pic **
   
   
  white bear mak. áo bubberry màu xanh nòk :''>
   
  và vào 1/6/2k11 white bear trÔng khác lém nòk:
   
   
  hnay, white bear ko o*? VN :''< sr ca? nhà nhár....:( white bear fÃi ik wa My~ zúi sis
   
   
  cÓa 2 pic post choa fam nàk, sáng và tÔi' ó ca? nhà :''>
   
  còn dey là lúc o*? VN nàk ^....^ [ khoang? mí tháng trc ]
   
   
  kon em nhìn kun~ xinh fÊt' :X
   hình 3 kon chuÔt. =]] 
   
  chup. zúi chj ho. nòk ka? nhà :X:X:X:X:X
   
   
  chup. cùn mu. nancy :*:*:*:*
   
   
  zuà ún nc' zua` chup. hìh...!!! >o< nhìn kun~ xink fÊt' 
   
   
  hình hùi tháng 1:
  tamtay.vn - photo - White Bear - công chúa đích thựctamtay.vn - photo - White Bear - công chúa đích thựctamtay.vn - photo - White Bear - công chúa đích thựctamtay.vn - photo - White Bear - công chúa đích thực
   
   
  hình noel nam 2010
   
  tamtay.vn - photo - White Bear - công chúa đích thựcsáng ngày 24
   
  tamtay.vn - photo - White Bear - công chúa đích thực
   
  tÔi' ngày 24
   
  và 00h00' ngày 25 nàk:
   
  tamtay.vn - photo - White Bear - công chúa đích thực
   
  [ thý cóa chô~ kia tru*ng bày cây t)ào nên wb tranh thu? tách tách :X ]
   
   
  the-end 
   
  Ngu
  about white bear