trang Blog

gia_BaamfTham gia: 08/06/2008
 • Mat ca muop dang gap nhau...
  Cảm Xúc
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Mat ca muop dang gap nhau...

  M¹t c­a m­íp ®¾ng gÆp nhau...

  Mét tèi mïa ®«ng gi¸p tÕt - Khoa phãng xe m¸y qua cÇu Ch­u¬ng Du­¬ng, bçng anh chît thÊy mét c« g¸i cßn trÎ, mÆc phong phanh bé xoa máng, vÉy gäi:

  - C« cÇn g×?

  C« g¸i nãi, giäng Nam Bé ngät ngµo:

  - Anh lµm ¬n gióp em nghe. Em cã viÖc ph¶i ®i ®Õn thÞ x· B. trong ®ªm nay mµ giê nµy kh«ng cßn ph­¬ng tiÖn g× c¶, nÕu anh gióp em tíi ®ã, em sÏ ... cã thï lao cho anh.

  Khoa ngÇn ng¹i:

  - C« th«ng c¶m cho, tõ ®©y tíi thÞ x· B. h¬n 50 c©y sè mµ ®­êng ®Êt tèi t¨m, rÐt m­ít thÕ nµy...

  - ChÝnh v× kÑt qu¸ nªn em d¸m cËy nhê anh mét c¸ch ®­êng ®ét thÕ nµy. Em ®i tÇu tõ trong ra ®©y bÞ mÊt c¾p hÕt, chØ cßn l¹i chiÕc nhÉn vµng ®eo trªn tay. NÕu anh gióp em, em xin biÕu anh gäi lµ ®Òn ¬n...

  Giäng Khoa dÞu xuèng:

  - Nh­ng t«i ch­a kÞp chuÈn bÞ ®i xa, v¶ l¹i c« ¨n mÆc phong phanh thÕ nµy ngåi xe m¸y sao næi?

  Khoa n¶y ra ý ®­a c« g¸i vÒ c¨n buång ®éc th©n cña anh sau ®ã anh ®em chiÕc nhÉn sang bµ cô hµng xãm nhê bµ xem hé thËt hay gi¶. Sau khi bµ cô nãi ®ã lµ vµng tèt, anh vÒ nhµ chuÈn bÞ cho c« g¸i m­în chiÕc ¸o l«ng cña m×nh råi lªn ®­êng. Khoa suy tÝnh vµ thÊy yªn t©m v× chiÕc nhÉn vµng kia Khoa ®É cÊt kü trong tñ. Anh ®Þnh bông khi ®Õn thÞ x· B. sÏ "c¾t cÇu " víi c« ta, thÕ lµ xong:

  ChuyÕn ®i trãt lät nh­ dù tÝnh. Khoa sang nhµ t«i khoe: "TÕt nµy tí ví bÉm cËu ¹, ví ph¶i "con bß l¹c" tõ quª xæng ra". Sau ®ã Khoa kÓ cho t«i nghe tÊt c¶. Tuy t«i cÇm trong tay chiÕc nhÉn mµ cø ngì n»m m¬, kh«ng ngê th»ng b¹n m×nh l¹i gÆp may nh­ vËy.

  Ba ngµy sau, mét buæi chiÒu tµ, c« g¸i ®i xÝch l« ®Õn nhµ Khoa, d¸ng c« mÖt mái, buån rÇu, c« nãi thËt téi nghiÖp:

  - Chµo anh, em thËt kh«ng ph¶i khi t×m ®Õn anh, nh­ng em l¹i cã viÖc cÇn ë l¹i thµnh phè nµy vµi ngµy mµ em kh«ng quen ai. Th«i anh ®· gióp em th× gióp cho trãt, anh biÕt ®Êy em rÊt biÕt ®iÒu...

  - ViÖc nµy khã ®Êy c« ¹, t«i lµ trai ®éc th©n ch­a vî, ®Ó c« ë nhµ th× phiÒn l¾m. T«i biÕt ¨n nãi víi hµng xãm ra sao?

  C« g¸i lau n­íc m¾t kÓ cho Khoa nghe lý do v× sao c« ph¶i th©n g¸i dÆm ®­êng lÆn léi tõ Nam ra B¾c...

  ThÕ råi tèi ®ã Khoa l¹i sang nhµ t«i khoe:

  - Nµy cËu mõng cho tí ®i, "Chuét sa chÜnh g¹o råi!". C« ta chÝnh lµ ng­êi biÕu nhÉn cho tí, mµ c« ta con nhµ giµu ®Êy nhÐ. Nghe nãi, khi c« ta c­íi mét chµng ng­êi B¾c vµo ®ã c«ng t¸c, ba m¸ c« ta mua cho hai vî chång h¼n mét c¨n nhµ trÞ gi¸ n¨m m­êi c©y vµng... Nh­ng sau khi c­íi c« míi biÕt chång c« kh«ng cã c«ng ¨n viÖc lµm, lÊy c« víi môc ®Ých sèng anh ta ®· lÊy c¾p cña c« toµn bé sè n÷ trang, vµ vèn riªng trÞ gi¸ gÇn 10 c©y vµng råi trèn vÒ quª. May m¾n lµ c« ®· biÕt ®Þa chØ quª anh ta nªn quyÕt ra tËn n¬i b¾t anh ta ph¶i ly dÞ vµ ®ßi l¹i sè vµng kia. NÕu Khoa s½n lßng gióp, ®ßi ®­îc c« sÏ chia cho anh mét nöa ... C« ta cßn ch×a cho anh xem giÊy ly dÞ cã hai ch÷ ký lo»ng ngo»ng ë d­íi vµ mét tê cam ®oan sÏ tr¶ nî c« m­êi c©y vµng.

  T«i b¶o Khoa:

  - Nµy, vËy lµ giê ®©y cËu ph¶i cho c« ta ¨n ë kh«ng lÊy tiÒn ph¶i kh«ng?

  - ¤i cËu ngè nµy, ta "th¶ con s¨n s¾t b¾t con c¸ r«" chø. Råi cËu sÏ thÊy cã khi tí l¹i cßn lÊy ®­îc vî giÇu Êy chø, c« ta khoe hä hµng ë Mü nhiÒu l¾m...

  TÊt nhiªn "Löa gÇn r¬m l©u ngµy còng bÐn". §Ó tr¶ c«ng ¬n che chë cña Khoa, c« g¸i ®· chÊp nhËn yªu Khoa vµ cßn høa viÕt th­ vµo b¸o cho ba m¸ xin phÐp b¸n c¸i nhµ n¨m m­¬i c©y mang ra ngoµi B¾c lµm vèn sinh sèng. Ngoµi ra c« l¹i cßn göi th­ vµo xin hä hµng göi cho "c« ch¸u c­ng" mét chiÕc xe Dream míi cøng ®Ó Khoa ®i.

  NiÒm h¹nh phóc cña Khoa tuy to lín nh­ng còng kh«ng lín nhanh b»ng c¸i bông cña c« g¸i, Khoa vÉn vui vÎ ch¨m sãc, ®i chî nÊu ¨n cho ng­êi vî ch­a c­íi cña anh. Hµng xãm x× xµo r»ng c¸i bông th©y lÈy kh«ng ph¶i lµ "kÕt qu¶" cña «ng chñ nhµ. T«i gäi Khoa sang b¸o:

  - Nµy ch¼ng lÏ cËu kh«ng thÊy v« lý c¸i bông qu¸ lín so víi thêi gian gÆp nhau sao?

  Khoa c­êi r¹ng rì:

  - Th× c« ta còng nãi th¼ng ®©y lµ ®øa con cña ng­êi chång tr­íc. Nh­ng c« ta ®· høa råi, tí sÏ nhËn ®­îc chiÕc xe Dream tr­íc khi c« ta ®Î!

  Cã lÏ ®ã lµ lÝ do khiÕn cho anh chµng hµng xãm tá ra th¾m thiÕt víi c« vî hê. Chóng t«i thËm chÝ ngÇm thÌm muèn c¸i sè phËn may m¾n cña Khoa kia. Ch¼ng vËy mµ cã anh b¹n ®ªm nµo còng l­în xe qua cÇu Ch­¬ng D­¬ng mong l¹i gÆp dÞp may nh­ Khoa.

  Nh­ng chiÕc xe "GiÊc m¬ " vÉn lµ giÊc m¬ xa vêi. C« ta ®Î mét th»ng con trai bÐ nh¸ch vµ anh Khoa vÉn ph¶i ch¨m b½m ch¸o l·o cho vî hµng ngµy. ThËm chÝ Khoa ®· b¸n dÇn ®å ®¹c trong nhµ ®Ó cã tiÒn ch¨m vî ch­a c­íi cña Khoa c¸m ¬n chóng t«i vµ nãi:

  - Nµo cu Kh«i ra ba bÕ nµo?

  ThÕ råi anh chång cÇn mÉn bÕ cu, xi cËu tÌ vµ cho cËu ¨n s÷a. Cßn c« g¸i nãi víi chóng t«i rÊt khÐo, giäng ngät ngµo:

  - Khæ th©n nhµ em ®· ch¨m b½m vî con thËt chu ®¸o mµ em th× ch­a bï ®¾p ®­îc g× cho anh Êy. Nh­ng em viÕt th­ vµo råi, ng«i nhµ n¨m m­¬i c©y trong Sµi Gßn hiÖn ®· lªn gi¸ 150 c©y, tÊt c¶ sÏ lµ cña anh Khoa. Anh Êy qu¸ tèt víi mÑ con em.

  Chóng t«i ra vÒ xuýt xoa víi nhau. Trêi ¬i, thÕ nµy ch¶ tr¸ch th»ng Khoa tËn tuþ hÕt lßng víi c« ta. Mét tr¨m n¨m m­¬i c©y vµng ch¼ng biÕt ®êi nµo chóng t«i míi lµm ra ®­îc?

  Khi th»ng cu ®Çy n¨m, Khoa ®ßi c« ta ph¶i dÉn anh vµo Sµi Gßn ®Ó qu¶n lý nhµ cöa, chÇn chõ m·i nh­ng råi thÊy Khoa ®· kiÖt vÒ kinh tÕ c« ta ®µnh ®ång ý. TÊt nhiªn cña c¶i cña Khoa giê ®©y chØ cßn c¸i xe m¸y anh ®ang ®i vµ c¨n buång ®éc th©n. C« ta b¶o:

  - Anh cø b¸n chiÕc xe m¸y ®i ®Ó lÊy tiÒn ¨n ®­êng mua vÐ, chi tiªu... Vµo ®ã anh ®· cã nhµ cao cöa réng ®Ó ë, xe Dream ®Ó ®i, anh tiÕc g×?

  TÊt nhiªn Khoa kh«ng tiÕc, nh­ anh ®· chñ tr­¬ng ngay tõ ®Çu ph¶i ®Çu t­ ®Ó qu¬ "mÎ l­íi" to h¬n. ThÕ lµ chiÕc xe m¸y ®­îc b¸n ®i, anh cßn më mét b÷a tiÖc chiªu ®·i hµng xãm l¸ng giÒng hÑn ngµy trë vÒ giÇu sang phó quý. Chóng t«i cßn lo tr­íc ch¾c anh ch¼ng thÌm vÒ c¸i xãm nghÌo nµy n÷a ®©u... Khoa bÕ th»ng cu nùng:

  - å côc vµng, côc ngäc cña ba ®©y!...

  Cã anh buét miÖng khen:

  - Gím con gièng ba nh­ ®óc!

  Nh­ng Khoa vÉn ch¼ng tr¹nh lßng, anh nãi nhá "C¸ vµo ao ta, ta ®­îc!". MÆt anh r¹ng rì.

  Vµi th¸ng sau chóng t«i nhËn ®­îc th­ anh bøc th­ göi tõ Sµi Gßn:

  "... ThËt khã mµ diÔn t¶ hÕt nçi thÊt väng mµ tí ®· ph¶i chÞu. Vµo ®Õn Sµi Gßn c« ta b¶o tí thuª kh¸ch s¹n ®Ó c« ta cßn chuÈn bÞ ra m¾t víi ba mÑ, tí ®· sî c« ta "Bïng" nªn tuy thuª kh¸ch s¹n nh­ng vÉn b¸m s¸t c« ta. ¡n tiªu thËt lµ tèn kÐm, c« ta ®eo, råi quÇn ¸o tö tÕ. Tí còng mua s¾m hÕt c¶ c©y vµng, khi c©y vµng thø hai s¾p hÕt tí b¶o: "Ph¶i vÒ nhµ bè mÑ em th«i" th× c« ta dÉn tí ra bÕn xe... vµ ®i th¼ng vÒ mòi Cµ Mau tËn cïng Tæ quèc. Th× ra tí bÞ lõa... c« ta cã mÑ giµ vµ mét ®øa con g¸i lín 10 tuæi vµ ch­a bao giê cã chång... Hä ë trong mét tóp lÒu nhá vµ cuéc sèng thËt nghÌo khæ. ThÕ lµ tù d­ng tí ph¶i xuÊt tiÒn ra nu«i mét vî ch­a c­íi, hai ®øa con kh«ng ph¶i lµ cña m×nh vµ mét mÑ giµ. Ch¼ng mÊy chèc c©y vµng còng hÕt, tí rÊt muèn chuån ra Hµ Néi, nh­ng giê ®©y ®Õn l­ît c« ra kÌm riÕt tí. Kh«ng cho tí ®i ®©u ra khái cöa. C« ta thùc sù lµ mét con quû c¸i nanh näc ghª gím, chø kh«ng dÞu dµng nh­ ë ngoµi ®ã ®©u. Cho ®Õn khi tiªu hÕt ®ång xu cuèi cïng tí míi lùa xin phÐp c« ta cho vÒ Hµ Néi, ®Ó lµm ¨n kiÕm thªm tiÒn, nÕu cã chót cña n¶ sÏ ®¸nh ®iÖn cho c« ta bÕ con ra ë víi tí. ThÕ lµ c« ta cho phÐp vµ cßn b¶o: "NÕu anh lõa em th× ®õng cã tr¸ch, dï anh cã trèn ë ®©u em còng t×m ®­îc! Ch¾c anh ®· hiÓu em lµ g¸i lõa läc cã h¹ng, em ch­a hÒ chung t×nh víi ai, nh­ng víi anh th× em th­¬ng thËt sù ®Êy, nÕu kh«ng em ®· ®Ó cho ®ång bän ®Õn "trÊn" anh tõ l©u råi! "Tí cø høa hÑn Çm lªn cèt ®Ó chuån cho yªn th©n... Giê ®©y tí ®ang phiªu d¹t trong Sµi Gßn, v¸c thuª lµm m­ín ®Ó cã tiÒn ra Hµ Néi ... Nh÷ng ®ªm thao thøc trªn vØa hÌ kh¸ch s¹n lín tí míi cay ®¾ng nhÈm ®i nhÈm l¹i c©u: "Bîm giµ m¾c bÉy cß ke"... råi tí l¹i c­êi n÷a. NhiÒu ng­êi t­ëng tí dë h¬i nªn l¹i cho tiÒn. TiÒn tí vÉn nhËn nh­ng tí biÕt tí ®ang tØnh t¸o h¬n lóc nµo hÕt..."

  st./.

  Mat ca muop dang gap nhau...