trang Blog

mctoiyeuTham gia: 08/04/2010
 • GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRUNG HỌC CƠ SỞ
  Công Nghệ Thông Tin
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRUNG HỌC CƠ SỞ

  GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG
  TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
  Ở TRUNG HỌC CƠ S
   
          I. KHẢ NĂNG GIÁO DỤC KNS TRONG HĐGD NGLL Ở TRUNG HỌC CƠ SỞ
   Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp(HĐGD NGLL) là một bộ phận của quá trình giáo dục ở nhà trường phổ thông nói chung và trường THCS nói riêng. Đó là những hoạt động được tổ chức ngoài giờ học các môn học văn hoá ở trên lớp. HĐGD NGLL là sự tiếp nối hoạt động dạy học trên lớp, là cầu nối gắn lí thuyết với thực tiễn và đời sống xã hội, tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức với hành động, góp phần hình thành tình cảm, niềm tin đúng đắn ở học sinh.
  HĐGD NGLL là điều kiện thuận lợi để học sinh phát huy vai trò chủ thể HĐGD, nâng cao tính tích cực chủ động, năng động, sáng tạo trong hoạt động. HĐGD NGLL góp phần quan trọng vào sự hình thành và phát triển nhân cách cho các em.
  Với ý nghĩa và định hướng đó, mục tiêu của HĐGD NGLL ở trường THCS nhằm :
  - Củng cố và khắc sâu những kiến thức của các môn học; mở rộng và nâng cao hiểu biết cho học sinh về các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm phong phú thêm vốn tri thức, kinh nghiệm hoạt động tập thể của học sinh.
  - Rèn luyện cho học sinh các kỹ năng cơ bản phù hợp với lứa tuổi THCS như : kỹ năng giao tiếp ứng xử có văn hoá; kỹ năng tổ chức quản lý và tham gia các hoạt động tập thể với tư cách là chủ thể của hoạt động; kỹ năng tự kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện; củng cố, phát triển các hành vi, thói quen tốt trong học tập, lao động và công tác xã hội.
  - Bồi dưỡng thái độ tự giác tích cực tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội; hình thành tình cảm chân thành, niềm tin trong sáng với cuộc sống, với quê hương đất nước; có thái độ đúng đắn đối với các hiện tượng tự nhiên và xã hội.
           Với mục tiêu như vậy, HĐGD NGLL là điều kiện tốt nhất để học sinh phát huy vai trò chủ thể, tính tích cực, chủ động của các em trong quá trình học tập và rèn luyện. HĐGD NGLL vừa củng cố, bổ sung, mở rộng kiến thức đã học, vừa phát triển các kĩ năng cơ bản của học sinh phù hợp với yêu cầu, mục tiêu của giáo dục và đòi hỏi của xã hội.
          Với vị trí và vai trò tiếp cận xã hội và giáo dục đạo đức nhân cách rất đặc trưng của HĐGD NGLL. Như vậy, HĐGD NGLL thực sự cần thiết và có nhiều khả năng giáo dục KNS cho học sinh. Khả năng giáo dục KNS cho học sinh thông qua việc chuyển tải các nội dung của HĐGD NGLL bằng các hình thức, phương pháp/kỹ thuật dạy học tích cực theo định hướng tiếp cận và giáo dục KNS sẽ rất có hiệu quả trong thực tiễn giáo dục ở nhà trường.
   
         II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC KNS TRONG HĐGD NGLL Ở THCS
   Thông qua các hình thức, phương pháp tổ chức các HĐGD NGLL ở THCS, giúp HS :
  1. Về kiến thức :
  - Hiểu được ý nghĩa của việc học tập và rèn luyện KNS trong HĐGD NGLL.
  - Hiểu nội dung của một số KNS cần thiết của người HS THCS.
  - Trình bày được lợi ích của các KNS đối với bản thân trong học tập, rèn luyện ở nhà trường và trong cuộc sống ở gia đình, cộng đồng xã hội.
   2. Về kĩ năng :
  - Biết cách rèn luyện các KNS qua việc tham gia các HĐGD NGLL của lớp, của trường.
  - Biết thực hành và vận dụng các KNS trong giao tiếp/ứng xử tích cực với bản thân, với người khác; với các tình huống trong HĐGD NGLL và trong cuộc sống ở nhà trường, gia đình và cộng đồng.
  3. Về thái độ :
  - Có ý thức và thái độ tích cực tham gia các HĐGD NGLL một cách chủ động, tự giác.
  - Có ý thức rèn luyện các KNS trong các hoạt động cụ thể của HĐGD NGLL.
  GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRUNG HỌC CƠ SỞ