trang Blog

phạm ngânTham gia: 08/01/2011
  • TỈNH NGÔN
    Sáng Tác
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    TỈNH NGÔN

    Người đời học nói...Con học làm thinh

    Người đời học văn minh...Con học đạo đức

    Người đời theo kiến thức...Con học đạo huyền vi

    Người đời mê si...Con học tỉnh thức

    Người đời học nhớ...Con tập cách quên

    Người đời ngó lên...Con tập nhìn xuống

    Người đời ham muốn...Con tập xả ly

    Người đời sân si...Con tập hòa ái

    Người đời tự đại...Con tập khiêm từ

    Người đời khư khư...Con hành đại xả

    Người đời muôn ngả...Con một con đường

    Người đời vô thường... Con về nẻo Giác

    Sen mọc từ bùn , mà Sen thơm ngát

    "Ghi lòng dạ tạc" con gắng hành theo.

    TỈNH NGÔN