Đăng nhập

Mot nguoi ban la.....

Moät ngöôøi baïn laø ngöôøi maø baïn yeâu quyù.Baïn wan taâm ñeán hoï vaø nghó tôùi hoï ngay caû khi hoï khoâng ôû beân caïnh baïn .Baïn nhôù ngay ñeán hoï khi nhìn thaáy moät thöù hoï coù theå thích ,va` baïn bít roõ thöù jì hoï thích ,vì baïn raát hieåu hoï…Hoï laø ngöôøi maø baïn jöõ aûnh trong ví hoaëc trong album aûnh,nhöng cho duø khoâng coù aûnh thì khuoân maët hoï vaãn luoân ôû trong taâm trí baïn......Moät ngöôøi baïn laø ngöôøi maø khi ôû caïnh hoï ,baïn thaáy an toaøn ,vì baïn bieát hoï luoân wan taâm ñeán baïn .Hoï goïi ñieän cho baïn vaøo luùc nöûa ñeâm chæ ñeå hoûi xem baïn coù khoeû hem vaø......ñaõ nguû chöa ,vì moät ng` baïn ko caàn lôøi thanh minh naøo caû .Hoï noùi thaät ,vaø baïn cuõng laøm nhö vaäy vôùi hoï .Baïn bít raèng níu baïn gaëp vaán ñeà jì ,hoï seõ lun coù maët ñeå laéng nghe......Moät ng` baïn ko cöôøi vaøo nhöõng sai laàm cuûa baïn vaø ko laøm baïn bò toån thöông .Vaø níu hoï chaúng may laøm baïn bò toån thöông ,hoï seõ coá gaéng ñeå “buø ñaép” .Hoï laø ng` maø baïn thaät sö ï iu wuyù ,duø baïn coù nhaän ra ñc ñìu ñoù hay ko ,duø baïn coù thöôøng xuyeân noùi ñìu ñoù vôùi hoï hay ko......Moät ng` baïn laø ng` maø baïn seõ oâm vaø khoùc khi baïn buøn moät ñìu jì ñoù hay laøm baøi toát zôùi soá ñieåm cao hay khi chia tay zôùi baïn trai hoaëc baïn gaùi.Hoï laø ng` maø khi baïn oâm hoï hoaëc naém tay hoï ,baïn seõ ko nghó ñeán vieäc oâm hoaëc naém tay trong bao laâu hoaëc ai neân laø ng` buoâng tay ra tröôùc....Moät ng` baïn laø ng` ngaên baïn ñöøng phaïm sai laàm vaø juùp baïn níu baïn chaúng may sai soùt.Hoï laø nhöõng ng` maø baïn coù theå noùi baát cöù ñìu jì ,coù theå oâm hoân maø ko caûm thaáy kì cuïc ,vì hoï hæu nhöõng ñìu baïn laøm vaø iu wuyù baïn vì nhöõng ñìu ñoù......Moät ng` baïn lun ôû beân caïnh baïn .Hoï naém tay baïn .Hoï doõi theo cuoäc soáng cuûa baïn ngay caû khi baïn ôû raát xa nôi maø hoï soáng .Cuoäc soáng cuûa baïn seõ ko bao jôø nhö cuõ níu moät ngaøy baïn maát ñi moät ng` baïn......Tui noùi ñuùng hoâng???níu ñoïc baøi naøy tui vik thaáy hay cm ngay cho tui lìn nhaù ñeå laáy höùng thuù vik baøi khaùc nöõa aù.....

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận