trang Blog

 • vai trò các thành phần kinh tế ở nước ta
  Kinh Tế
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  vai trò các thành phần kinh tế ở nước ta

  Hiện nay ở nước ta có các thành phần kinh tế l:

  Kinh tế nhà nước

  Kinh tế tập thể

  Kinh tế tư nhân ( gồm kinh tế cá thể và kinh tế tiểu chủ)

  Kinh tế tư bản nhà nước

  Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

  Mình lập topic này để mọi người vào thảo luận về vai trò cũng như tầm ảnh hưởng của các thành phần kinh tế trên tới nên kinh tế việt nam.

  Các giải pháp để nâng cao vai trò chủ đạo của nền kinh tế nhà nước.

   

   vị trí vai trò của các thành phần kinh tế ở việt nam

  Qua thực tiển của 20 năm đổi mới, tại ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ X, Đảng ta đã xác định kinh tế nươv1 ta có 5 thành phần đó là:

  - Kinh tế nhà nước

  - Kinh tế tập thể

  Kinh tế tư nhân (cá thề, tiểu chủ, tư bản tư nhân)

  8 kinh tế nhà nuoc: la thanh phần kinh te dua tren che do so huu toan dan ve tu lieu sx, kinh te nha nuoc bao gom cac doanh nghiep nha nuoc ngan hang nha nuoc, ngan sach nha nuoc, quy dau tu vdu tru quoc gia, cac quy bao hiem nha nuoc va cac tai nguyen quoc gia, cac tai san thuoc so huu nha nuoc co the dua vao vong chu chuyen kinh te.

  kinh te nha nuoc giu vai tro chu dao trong nen kinh te thi truong dinh huong XHCN. Vai tro do duoc the hien nhu sau.

  Mot la. doanh nghiep nha nuoc giu vi tri then chot o nhung nghanh, linh vuc kinh te dia ban quan trong cua dat nuoc, cac doanh nghiep nha nuoc di dau trong ung dung tien bo khoa hoc va cong nghe, nang cao nang suat lao dong, chat luong,. hieu qua kinh te va chap hanh phap luat.

  hai la, kinh te nha nuoc la luc luong vat chat quan trong va cong cu de nha nuoc thuc hien chuc nang dieu tiet, quan ly vi mo nen kinh te theo dinh huong XHCN, no mo duong, huong dan ho tro va loi cuon cac thanh phan kinh te khac cung phat trien theo dinh huong XHCN.

  Ba la, kinh te nha nuoc cung voi kinh te tap the ngay cang tro thanh nen tang vung chac cua nen kinh te quoc dan, xa hoi va chap hanh phap luat.

  * kinh te tap the: kinh te tap the voi nhieu hinh thuc hop tac da dang, ma nong cot la hop tac xa, dua tren so huu cua cac thanh vien va so huu tap the, lien ket rong rai nhung nguoi lao dong , cac hosx kinh doanh, cac doanh nghiep nho va vua thuoc cac thanh kinh te, khong gioi han quy mo, linh vuc va dia ban (tru mot so linh vuc co quy dinh rieng) phan phoi theo lao dong, theo von gop va muc do thamgia dich vu; hoat dong theo cac nguyen tac, hop tac tu nguyen, dan chu, binh dang va cong khai, tu phat trien cong dong.

  * kinh te tap the lay loi ich kinh te lam chinh, bao gom loi ich cua cac thanh vien va loi ich tap the, tdong thoi coi trong loi ich xa hoi cua cac thanh vien, gop phan xoa doi, giam ngheo, tien len lam giau cho cac ca kinh te - chinh tri - xa hoi, ca hieu qua cua tap the va cac thanh vien.

  +phat trien kinh te tap the theo phuogn cham tich cuc, vung chac, xuat phat tu nhu cau thuc tien, di tu thap den cao, dat hieu qua thiet thuc, vi su phat trien cua san xuat

  vai trò các thành phần kinh tế ở nước ta