trang Blog

Niệm A Di Đà PhậtTham gia: 23/11/2004
 • Đức Phật Thích Ca có niệm A Di Đà Phật không?
  Đời Sống
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Đức Phật Thích Ca có niệm A Di Đà Phật không?

  Hỏi: Hiện nay Đức Phật Thích Ca đã nhập Niết Bàn thì mình có pháp môn Niệm Phật A Di Đà để về cỏi Tây Phương Cực Lạc. Khi Đức Phật còn tại thế, thì Đức Phật Thích Ca có niệm Phật A Di Đà không? Kính xin các bạn giải thích giúp dùm.

  Trả lời:

  Mười phương ba đời chư Phật do niệm A Di Đà Phật mà thành Phật. Tại vì sao vậy? Trong Kinh Hoa Nghiêm Phật dạy:

  "Bồ tát không tu hạnh Phổ Hiền thì chẳng viên thành Phật đạo."

  Lời Phật nói là chân thật ngữ. Mười hạnh Phổ Hiền cuối cùng quy vềhồi hướng cầu sanh Cực Lạc.

  Nói thẳng ra: Nếu tu mười hạnh Phổ Hiền mà không cầu sanh về Cực Lạc thì chẳng thể viên thành Phật Đạo.

  Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vốn dĩ thành Phật đã lâu, lần này cũng vì từ bi, nguyện lực mà thị hiện tám tướng thành đạo.

  Ngài khi còn tu hạnh Bồ tát chẳng phải là do niệm Phật mà thành Phật đó ư? Cảnh giới Cực Lạc mà Ngài nói trong kinh Di Đà và Vô Lượng Thọ nếu Ngài chả thật chứng thì chả thể nói ra được.

  Người đặt câu hỏi thật vẫn chưa tin vào pháp môn này nên mới hỏi, vì đã tin thì chả cần phải hỏi, chỉ có thể tán thán.

  Kinh A Di Đà Phật dạy:

  "Ta ở trong đời ác ngũ trược thật hành việc khó này, đó là thành Vô Thượng Chánh Giác và vì tất cả thế gian nói kinh pháp khó tin này, đó là rất khó..."

  Tại sao khó vậy? Vì chúng sanh không có Phật nhãn lại lấy nhục nhãn, thế trí biện thông đo lường cảnh giới của Phật thì sao mà tin được. Cho đến hàng A La Hán, Bồ tát cũng còn chưa thể tin vào pháp này...

  Cho nên, chẳng có thể dùng chút ít thiện căn, phước đức, nhân duyên mà được sanh về cõi kia vậy.

  Chưa tin được thì xem như chưa đủ thiện căn. Thì Phật dạy cho tám vạn bốn ngàn pháp môn khác vậy để chúng ta trao dồi thiện căn, phước đức. Đức Phật dùng đủ mọi phương tiện để Khai Thị cho chúng sanh chuẩn bị Ngộ nhập Tri Kiến Phật. Cái gì là Tri Kiến Phật? Niệm Phật thành Phật là Tri Kiến Phật.

  Tin được như vậy, hành trì như chư Phật đã hành, niệm Phật thành Phật chính là Ngộ Nhập Tri Kiến Phật như trong Kinh Pháp Hoa đó.

  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Đức Phật Thích Ca có niệm A Di Đà Phật không?