trang Blog

Niệm A Di Đà PhậtTham gia: 23/11/2004
 • Làm thế nào để siêu độ người thân đã mất? Tung kinh cầu siêu có siêu không hay chỉ là mê tín?
  Công Nghệ Thông Tin
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Làm thế nào để siêu độ người thân đã mất? Tung kinh cầu siêu có siêu không hay chỉ là mê tín?

  Có người đặt câu hỏi:

  Tung kinh cầu siêu có siêu không hay chỉ là mê tín? Có kinh nào Phật day phải tung cho linh hồn siêu thăng? Nếu siêu có ngươc với Luât nhân quả không? Một đời làm ác có TIỀN đi mướn các Thầy tung siêu rồi nhân quả ở đâu?

  Trả lời:

  Việc siêu độ cho thân bằng quyến thuộc là có thật. Trong kinh Phật chí ít có 2 bộ kinh nói về việc này: Kinh Vu Lan và Kinh Địa Tạng.

  Trong kinh Vu Lan, Ngài Mục Kiền Liên sau khi chứng quả A La Hán, dùng phép thần thông đủ cách vẫn không cứu được mẹ mình trong đường Ngạ Quỷ, phải cầu sự giúp đỡ của các chư tăng đại đức tu hành đắc đạo cùng chú nguyện, sau đó mẹ Ngài mới được sanh thiên.

  Trong kinh Địa Tạng Ngài Địa Tạng Bồ tát trong một kiếp xa xưa tu hành làm một nữ Bà la môn, biết Mẹ bị đọa địa ngục, liền chiêm bái và niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, tiến lên quả vị Bồ tát bất thối chuyển, cứu được mẹ mình sanh Thiên, không chỉ Mẹ mình mà các tội nhân khác trong Địa ngục cùng với Mẹ Ngài đều được độ thoát cả.

  Phật dạy quá rõ ràng, người tu hành chứng quả lên đến quả vị Thanh Văn vẫn chưa thể cứu độ được thân bằng quyến thuộc, vì hàng Thanh Văn chỉ chăm chú vào việc tự giải thoát bản thân, tự mình an vui trong Niết bàn chứ chưa thật sự mở rộng tâm lượng cứu độ chúng sanh như hàng Bồ tát thì làm sao có khả năng cứu độ người khác.

  Làm gì có việc bỏ tiền ra mướn Thầy về tụng siêu độ cho cha mẹ được? Đi tụng kinh siêu độ mà nhận tiền thì làm sao mà linh, mà cảm ứng được? Vì tự bản thân người đó đã bị ô nhiễm bởi tiền bạc vật chất rồi thì việc tụng kinh chỉ tăng thêm tội nghiệp cho mình thôi, trước cửa địa ngục tăng nhiều là vậy...nên nhớ Tăng không chỉ riêng hàng xuất gia, Tăng cũng bao gồm hàng phật tử tại gia luôn đấy vì tứ chúng hòa hợp lại thì gọi là tăng đoàn.

  Nữ Bà La Môn siêu độ Mẹ mình bằng cách nào vậy? Niệm Phật, niệm đến công phu "Nhất tâm bất loạn" thì vượt qua Thanh Văn, Duyên Giác mà đứng vào hàng Bồ tát. Trong kinh Địa Tạng nói rõ việc này, khi Quỷ Vương thấy nữ Bà la môn liền xưng là Bồ tát. Mà không chỉ mẹ Ngài mà còn các chúng sanh khác trong địa ngục lúc đó đều được siêu sanh về cõi lành nhờ công đức niệm Phật của Ngài, đạo lý gì đây? Chính là nói rõ tâm Bồ tát cứu độ chúng sanh đều bình đẳng như nhau, không hề phân biệt. Rằng niệm Phật là pháp môn duy nhất bình đẳng cứu độ được toàn bộ chúng sanh. Ngoài pháp môn này ra, không còn phương pháp nào khác.

  Thời nay muốn siêu độ Cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp thì chỉ có cách niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây phương. Ngay khi về Tây phương, tức là được chứng quả vị Bồ tát bất thối chuyển thì thân bằng quyến thuộc liền được thoát khỏi Tam ác đạo, sự là như vậy, lý cũng như vậy.

  Mong mọi người hiểu rõ lý lẽ này mà chuyên tâm niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Vừa lợi mình, vừa lợi ích cho mọi người.

  Làm thế nào để siêu độ người thân đã mất? Tung kinh cầu siêu có siêu không hay chỉ là mê tín?