Nếu ai đó hỏi bạn thứ gì đắt nhất trên đời?…

— Yume.vn —

Nếu ai đó hỏi bạn thứ gì đắt nhất trên đời?

#aFamilyPhotos #Lv #LyQuangDieu
#Yume