Đăng nhập

Nghệ thuật gốm trang trí bằng sinh vật biển

Nghệ sĩ gốm Mary O'Malley đã tạo ra một bộ sưu tập những tác phẩm gốm chi tiết - ấm, chén, đĩa, trang trí bằng các xúc tu, hàu, và sinh vật biển khác.

Nghệ sĩ gốm Mary O'Malley đã tạo ra một bộ sưu tập những tác phẩm gốm chi tiết - ấm, chén, đĩa,  trang trí bằng các xúc tu, hàu, và sinh vật biển khác.

Bottom Feeders: Ceramic Objects Encrusted with Marine Life by Mary OMalley sculpture ocean nature ceramics

Bottom Feeders: Ceramic Objects Encrusted with Marine Life by Mary OMalley sculpture ocean nature ceramics

Bottom Feeders: Ceramic Objects Encrusted with Marine Life by Mary OMalley sculpture ocean nature ceramics

Bottom Feeders: Ceramic Objects Encrusted with Marine Life by Mary OMalley sculpture ocean nature ceramics

Bottom Feeders: Ceramic Objects Encrusted with Marine Life by Mary OMalley sculpture ocean nature ceramics

Bottom Feeders: Ceramic Objects Encrusted with Marine Life by Mary OMalley sculpture ocean nature ceramics

Bottom Feeders: Ceramic Objects Encrusted with Marine Life by Mary OMalley sculpture ocean nature ceramics

Bottom Feeders: Ceramic Objects Encrusted with Marine Life by Mary OMalley sculpture ocean nature ceramics

Bottom Feeders

ST

Nghệ thuật gốm trang trí bằng sinh vật biển

Nghệ thuật gốm trang trí bằng sinh vật biển

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận