trang Blog

BOMTham gia: 08/07/2008
 • Tên đẹp cho nick chat nè !!
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Tên đẹp cho nick chat nè !!

  1E (¯¯`·.¸ My LoVe For You ¸.·´¯¯)
  2N ( °·.¸ ~\ / ~ ¸.·° )
  3G ( (0) °·.¸ °:¦:° ¸.·° (0) )
  4L °· . ¸ ¸¸¸¸¸ | | ¸¸¸¸¸ ¸ . ·°
  5A ¸.·° | | °·.¸
  6N / ¸.·´`··´`·.¸ \
  7D (_ ¸.·° forever °·.¸ _)

  -----------------------------

  !!!!!!! .÷*****÷. love .÷*****÷.
  ! .**' '**. .**' '**.
  !! .**' Anh Yêu Em '**.
  !!! '**. .**'
  !!!! .+****+. '**. Love .**' .+****+.
  !!!!! : Cha`ng : '**. _Va`_ .**' : Na`ng :
  !!!!!! `*****´ .÷*****÷. love .÷*****÷. `*****´
  !!!!!!! `*-................-*´ *...* `*÷*´ *...* `*-................-*´
  ----------------------------------------------------------------------------------------

  A "·´`·.(*·.¸(`·.¸ ¸.·´)¸.·*).·´`·"
  B "* † * My "LoVe" FoReVeR * † *"
  C "·´¨*·.¸¸.*..^_^ Chi Yêu Mình Em ^_^..*.¸¸.·*¨."
  D "·´`·.(¸.·´(¸.·* *·.¸)`·.¸).·´`·"
  E *(¨`·.·´¨)*
  F `·.¸.·´
  -----------------------------------------------------------------------------------------

  A (( ` '- " ` ´ " -' ´ )).............................(( ` '- " ` ´ " -' ´ ))
  B ) - - (....................................) - - (
  C / (0 _ 0) \............................./ (0 _ 0) \
  D \ (0) /..................................\ (0) /
  E _ '-.._'='_..-' _.................................._ '-.._'='_..-' _
  F /`; # ' # ' # .-. # ' # ' # ;´\........./`; # ' # ' # .-. # ' # ' # ;´\
  G \_)) '^' ((_/..........\_)) '^' ((_/
  H #. Ti`nh Ye^u .#..........#. Ti`nh Ye^u .#
  I '#. Cua Chu'ng Mi`nh .#'............'#. Cua Chu'ng Mi`nh .#'
  K / '#. La .#' \............./ '#. La .#' \
  L _\ ' #. Vi~nh Cuu .# '/ /_........ _\ ' #. Vi~nh Cuu .# '/ /_
  M (( (__) '#' (__) ))...................(( (__) '#' (__) ))
  _________________________________________________________________

  1 *********o0o********* .•:%¨`•..•´¨%:•. *********o0o*********
  2 (\__/) *•-:::::::::::::::::I:::::::::::::::-•* (\__/)
  3 (>'o'<) *•-:::::::::::::::::::::::::::::::::::-•* (>'o'<)
  4 (")_(") *•-:::::::::::::Love:::::::::::-•* (")_(")
  5 *(`·.¸(`·.¸*¤*¸.·´)¸.·´)* *•-:::::::::::::::::::::::::::-•* *(`·.¸(`·.¸*¤*¸.·´)¸.·´)*
  6 »~:¤.·º`·. I LOVE YOU .·´º·.¤:~« *•-::::You::::-•* »~:¤.·º`·. I LOVE YOU .·´º·.¤:~«
  7 *(¸.·´(¸.·´*¤*`·.¸)`·.¸)* *•-::::-•* *(¸.·´(¸.·´*¤*`·.¸)`·.¸)*
  ________________________________________________________________

  1 .÷*****÷. Khanh .÷*****÷.
  2 (\__/) .**' '**. My .**' '**. (\__/)
  3 (>'o'<) .**' Anh Yêu Em '**. (>'o'<)
  4 (")_(") '**. .**' (")_(")
  5 *(`·.¸(`·.¸*¤*¸.·´)¸.·´)* .+****+. '**. Love .**' .+****+. *(`·.¸(`·.¸*¤*¸.·´)¸.·´)*
  6 »~:¤.·º`·. I LOVE YOU .·´º·.¤:~« : Cha`ng : '**. _Va`_ .**' : Na`ng : »~:¤.·º`·. I LOVE YOU .·´º·.¤:~«
  7 *(¸.·´(¸.·´*¤*`·.¸)`·.¸)* `*****´ .÷*****÷. love .÷*****÷. `*****´ *(¸.·´(¸.·´*¤*`·.¸)`·.¸)*
  8 `*-................-*´ *...* `*÷*´ *...* `*-................-*´
  _______________________________________________________________

  1 »~:.·º`·.*(`'·.¸(`'·.¸Ma~i Ye^u Anh Ma` Tho^i¸.·'´)¸.·'´)*.·´º·.:~
  2 -:¦:-·.¸¸.·º¯¯*-:¦:- -»º«-(¯`·.[E][M][.]--[H][A][N]--[E][M][.].·´¯)-»º«- -:¦:-*¯¯º·.¸¸.-:¦:-
  3 ((¯`½`«`·.%(*·.¸(`·.¸ {V}{I}{Q}{U}{A}{Y}{E}{U}{A}{N}{H} ¸.·´)¸.·*)%.·´»½´¯))
  4 (¯`H´¯) ".´¯¯*·.¸¸.·º°.Mo^~i-Ha^.n-Na`y-Bi't-Ti'nh-Sao-Da^y.°º·.¸¸.·*¯¯`." (¯`Q´¯)
  5 `*.¸.*´ (\__/)".´`·.(¸.·´(¸.·*[DauWa']*·.¸)`·.¸)¸.·´`·"(\__/) `*.¸.*´
  6 ¸.•´¸.•*¯¯)¸.•*¯¯) (>'o'<) (*(¯¯`·.·´¯¯)*) (>'o'<) (¯¯*•.¸(¯¯*•.¸`•.¸
  7 (¸.•´(¸.•´¸.•´¸.•¯¯•. (")_(") `~,|,~´ (")_(") .•´¯¯•.¸¸`•.¸)`•.¸)
  ================================================== ================================================== ===============================

  A Love .÷*****÷. .÷*****÷. You
  1 .** ' ' **. .** ' ' **. .
  2 .** ' ** ' **.
  3 .** ' ...ONLY... ' **. .
  4 .+***+. .** ' ..LOVE.. ' **. .+***+. .
  5 : ± : .** ' ' **. : ± : .
  6 : *+.+´ .+**+. '.**. .**.' .+**+. `+.+* :
  7 `*-..........-*´ *...* `*÷*´ *...* `*-..........-*´
  ================================================== ================================================== ===============================

  1 «»«»«»«»«»«»«» ::::::::*.T.*:::::::::::::*.K.*::::::::::::::::::: (¯¯`·.¸ * ¸.·´¯¯):::::::::::::::::::*.K.*:::::::::::::* .T.*::::::::::: «»«»«»«»«»«»«»
  2 «»«»«»«»«»«»«» ::::::*.*::::::::*.**.*:::::::*.*:::::::::¯¯` ?.¸ILoveYou¸.·´¯¯)::::::::::*.*::::::::*.**. *:::::::*.*:::::::: «»«»«»«»«»«»«»
  3 «»«»«»«»«»«»«» ::::*.*::::¯`·¸¸·´¯):::::::*.*::::::::::: :¯¯`·.¸ ! ¸.·´¯¯):::::::::::::*.*::::::¯`·¸¸·´ ?)::::::::*.*:::: «»«»«»«»«»«»«»
  4 «»«»«»«»«»«»«»::::::*.*:::::::°·. ?¸.·°:::::::*.*::::::::::::::::::¯¯`·.¸¸ .·´¯¯):::::::::::::::::::*.*:::::::°·.¸¸. ?°::::::::*.*::::::«»«»«»«»«»«»«»
  5 «»«»«»«»«»«»«» :::::::::*.*::::::::::::::::::*.*::::::::::::::::: :::::::::::¯`·..·´¯)::::::::::::::::::::::: ::::::*.*::::::::::::::::::*.*:::::::::: «»«»«»«»«»«»«»
  6 «»«»«»«»«»«»«» :::::::::::::*.*:::::::::::*.*:::::::::::::::::::: ::::::::::::::::°:¦:°:::::::::::::::::::::::::: ::::::::::*.*:::::::::::*.*:::::::::::::: «»«»«»«»«»«»«»
  7 «»«»«»«»«»«»«» :::::::::::::::::::::*.*::::::::::::°·.¸ °:¦:° ¸.·°::::::::::::::::::::::::::::°·.¸ °:¦:° ¸.·°:::::::::::*.*::::::::::::::::::::::: «»«»«»«»«»«»«»

  ================================================== ================================================== ===============================

  1E (¯¯`·.¸ My L0v3 F0r Y0u ¸.·´¯¯) (¯¯`·.¸ My L0v3 F0r Y0u ¸.·´¯¯)
  2N ( °·.¸ ~\ / ~ ¸.·° ) ( °·.¸ ~\ / ~ ¸.·° )
  3G ( (0) °·.¸ °:¦:° ¸.·° (0) ) ( (0) °·.¸ °:¦:° ¸.·° (0) )
  4L °· . ¸ ¸¸¸¸¸ | | ¸¸¸¸¸ ¸ . ·° °· . ¸ ¸¸¸¸¸ | | ¸¸¸¸¸ ¸ . ·°
  5A ¸.·° | | °·.¸ ¸.·° | | °·.¸
  6N / ¸.·´`··´`·.¸ \ / ¸.·´`··´`·.¸ \
  7D (_ ¸.·° B4By_L0v3 °·.¸ _) (_ ¸.·° B4By_L0v3 °·.¸ _)

  ================================================== ================================================== ===============================

  A# # # # '.•´' # # # # # # # # #'`•. # # # # #
  B # # #.•· ° . # # # ^------^ # # #. ° ·•. # # # # #
  C# # #·•. °.¸.¤'¤.¸.° · · ¤.¸.°'°.¸.¤ .•· # # # # #
  D # # ·•. -I— -Love— -You— .•· # # # #
  E# # #·•. .•·# # # # #
  F # # #·•. .+•¨¨\/. .\/¨¨•+. .•· # # # # #
  G# # # # · •. • # # # #·•.•· # # # #• .• · # # # # #
  ================================================== ================================================== ===============================

  1 ¸.·°¯¯°·.¸ ¸.·°¯¯°·.¸ ¸.·°¯¯°·.¸ ¸.·°¯¯°·.¸
  2 ¸.·° °·.¸/ °·.¸ ¸.·° \¸.·° °·.¸
  3 ¸.·° .· .· \ (¯`v´¯) / ·. ·. °·.¸
  4 ¸.·° /.¸.·°·. /.¸.·°·. `·.¸.·´ .·°·.¸.\ .·°·.¸.\ °·.¸
  5 ¸.·° ¸. ·° °·.¸¸.· ·.¸.· °·.¸ LOVE ¸.·° ·.¸.· ·.¸.·° °· .¸ °·.¸
  6 °·.¸ ¸.·°
  7 °·.¸¸.·°
  ================================================== ================================================== ===============================

  1 _______ _____ /# # # # # \
  2 /# # # # #\ /#/¯\#\ /# / /# /
  3 /# /¯¯¯¯/# / _____ __/# /_ /# / ____)) ___ __
  4 /# / /### #\ / # # # / /# / /### #\ /# #\ /# /
  5 /# / __ /#/¯¯¯\#\ ¯¯/# /¯ /# / /#/¯¯¯\#\ /#/ \#\ /# /
  6 /# /____/# / \#\ ___/#/ /# /____/# / \#\ ___/#/ /#/ \# # /
  7 \# # # # # / \ # # # / \# # # # # / \ # # # / /#/ \ #/

  ================================================== ================================================== ===============================

  A l#l /#/ /#/¯\#\ /# ### #\ /#/¯\#\ //
  B l#l /#/ ______ /#/¯¯¯¯¯\#\ ______ // 0
  C l#l /#/ /### #\ __/#/__ /#/ /# ## #\ /#/
  D l#l /#/ /#/¯¯¯ \#\ /#####/ /#/ /#/¯¯¯\#\ /#/
  E l#l /#/ /#/ /#/ ¯¯/#/¯¯ /#/ /#/ /#/ /#/
  F l#l__ /#/ \#\ ___/#/ /#/ _____/#/ \#\___/#/ /#/
  G l# # #/ \ # # # / /# # # # #/ \### #/ /#/
  _______________________________________________________________

  Đôi khi chat bạn thấy ng` cùng chat với mình có cái nick thật đẹp vậy tại sao ko làm cho mình 1 cái nhỉ.
  Đây là bảng hoa văn cho nick

  (¯`•._.•[ (el nick aquí) ]•._.•´¯)
  ¨°o.O (el nick aquí) O.o°
  ×÷•.•´¯`•)» (el nick aquí) «(•´¯`•.•÷×
  • ••^v´¯`×) (el nick aquí) (×´¯`v^•• •
  ,.-~*'¨¯¨'*•~-.¸-(_ (el nick aquí) _)-,.-~*'¨¯¨'*•~-.¸
  - - --^[ (el nick aquí) ]^-- - -
  ••.•´¯`•.•• (el nick aquí) ••.•´¯`•.••
  »-(¯`v´¯)-» (el nick aquí) »-(¯`v´¯)-»
  (¯`•._) (el nick aquí) (¯`•._)
  ¯¨'*•~-.¸¸,.-~*' (el nick aquí) ¯¨'*•~-.¸¸,.-~*'
  Oº°‘¨ (el nick aquí) ¨‘°ºO
  ׺°”˜`”°º× (el nick aquí) ׺°”˜`”°º×

  a ð å Å Â ª Ä Á À ã Ã A b ß (3 B c Ç ç © ¢ C d ð Ð D
  e ë é ê è í € £ Ë É Ê È E f ƒ F g G h µ H
  i | | ï í î ì ¡ ¦ Ï Í Î Ì I j ¿ J k |{ |< K l £ ¿ L
  m (v) M n ñ Ñ N o ø Ø º ° ¤ Õ ( ) O p þ Þ P
  q Q r ® R s § $ S t ~|~ ¯|¯ T
  u ü ú û ù µ |_| Ü Ú Û Ù U v V w W x × X y ÿ ¥ Y z Z

  æ Æ Œ ® © ™ ¿ ? ½ ¼ ¾
  ¨ ¯ • « » ¹ ² ³ ‡ †
  þ Þ ¤ § ± ÷ ¦

  (¯`•._.•[ (your nickname here) ]•._.•´¯)
  ¨°o.O (your nickname here) O.o°
  ×÷•.•´¯`•)» (your nickname here) «(•´¯`•.•÷×
  • ••^v´¯`×) (your nickname here) (×´¯`v^•• •
  ,.-~*'¨¯¨'*•~-.¸-(_ (your nickname here) _)-,.-~*'¨¯¨'*•~-.¸
  - - --^[ (your nickname here) ]^-- - -
  ••.•´¯`•.•• (your nickname here) ••.•´¯`•.••
  `•.¸¸.•´´¯`••._.• (your nickname here) `•.¸¸.•´´¯`••._.•
  (¯`•._) (your nickname here) (¯`•._)
  ¯¨'*•~-.¸¸,.-~*' (your nickname here) ¯¨'*•~-.¸¸,.-~*'
  Oº°‘¨ (your nickname here) ¨‘°ºO
  ׺°”˜`”°º× (your nickname here) ׺°”˜`”°º×
  .•´¯`•-> (your nickname here) <-•´¯`•.
  <º))))><.•´¯`•. (your fishname here) ¸.•´¯`•.¸><((((º>
  - -¤--^] (your nickname here) [^--¤- -
  ~²ºº²~ (your nickname here) ~²ºº³~
  ._|.<(+_+)>.|_. (your nickname here) ._|.<(+_+)>.|_.
  ..|..<(+_ (your nickname here) _+>..|..
  -•=»‡«=•- (your nickname here) -•=»‡«=•-
  •°o.O (your nickname here) O.o°•
  ––––•(-• (your nickname here) •-)•––––
  (¯`•¸•´¯) (your nickname here) (¯`•¸•´¯)
  ••¤(`×[¤ (your nickname here) ¤]×´)¤••
  —(••÷[ (your nickname here) ]÷••)—
  •ï¡÷¡ï• (your nickname here) •ï¡÷¡ï•
  •!¦[• (your nickname here) •]¦!•
  °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸ (your nickname here) °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸
  °¨¨°º"°¨¨°(*)(_.•´¯`•«¤° (your nickname here) °¤»•´¯`•._)(*)°¨¨°º"°¨¨°
  »-(¯`v´¯)-» (your nickname here) »-(¯`v´¯)-»
  °l||l° (your nickname here) °l||l°
  •°¤*(¯`°(F)( (your nickname here) )(F)°´¯)*¤°•
  —¤÷(`[¤* (your nickname here) *¤]´)÷¤—
  ¸.´)(`•[ (your nickname here) ]•´)(` .¸
  •÷±‡± (your nickname here) ±‡±÷
  +*¨^¨*+ (your nickname here) +*¨^¨*+


  Ấn Tượng Chứ ?? Hihi` các bạn có muốn làm nick' kiểu đó ko ?? Nếu ko thích thì xin lỗi vì đã làm mất thời gian cũa các bạn mong các ban thông cảm, còn nếu muốn có nick' giống thế này thì xin hãy dành chút thời gian mình sẽ chỉ tận tình cho các bạn


  Đầu tiên các bạn cần copy một trong những nick' trên

  (Vídu như :: °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸ (your nickname here) °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°

  º¤ø,¸ ) Kế đến bạn hãy đăng nhập vào Yahoo Messenger !!

  Okay ?? Bạn hãy click' vào Messenger (chỗ mà bạn dùng đễ sign out đó mà )

  nhưng đừng click' vào sign out nhé mà hãy chọn phần My Contact Details và

  Paste cái nick' mà khi nãy mình đã dặn các bạn copy vào phần Name ( First )

  xong rồi hãy nhấn Save & Close

  Này ..này Đừng Bỏ Đi Nhé Chưa Xong Đâu Bạn làm nick'

  độc thế đâu phải chỉ để mình ngăm' đâu đúng ko ?? Hì hì !! Phải đem khoe

  chứ !! Việc kế tiếp bạn cần làm là click' phải chuột vào nick' nào mà bạn

  muốn khoe cho họ thấy nhớ là click' phải nha xong rồi chọn phần

  Send My Contact Details Click' vào đó và việc cần làm tiếp theo là nhấn

  Finish sau khi nhấn Finish sẽ có hiện lên một bãng ghi như sau :The contact

  details you selected have been sent to ...

  Đây Là Nick ví dụ
  º¤ø,¸¸,:-*:xMake A Wish ( † Love Forever »-(¯`v´¯)-»Minh Thu LoVe Phi Khoi »-(¯`v´¯)-»Forever LoVe † )Make A Wish:x:-*ø,¸¸,ø¤º°`:

  º¤ø,¸¸,ø¤:x( † Love Forever»-(¯`v´¯)-»Phi Khoi LoVe Minh Thu»-(¯`v´¯)-»Forever LoVe † ):xº¤ø,¸¸,ø¤º°
  Chĩ Cần Một Chút Sáng Tạo Thôi

  Thế là xong rùi ý !!


   

  (¯`·._.·[ (your nickname here) ]·._.·´¯)
  ¨°o.O (your nickname here) O.o°
  ×÷·.·´¯`·)» (your nickname here) «(·´¯`·.·÷×
  · ··^v´¯`×) (your nickname here) (×´¯`v^·· ·
  ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-(_ (your nickname here) _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸
  - - --^[ (your nickname here) ]^-- - -
  •·.·´¯`·.·• (your nickname here) •·.·´¯`·.·•
  `·.¸¸.·´´¯`··._.· (your nickname here) `·.¸¸.·´´¯`··._.·
  (¯`·._) (your nickname here) (¯`·._)
  ¯¨'*·~-.¸¸,.-~*' (your nickname here) ¯¨'*·~-.¸¸,.-~*'
  Oº°‘¨ (your nickname here) ¨‘°ºO
  ׺°"˜`"°º× (your nickname here) ׺°"˜`"°º×
  .·´¯`·-> (your nickname here) <-·´¯`·.
  <º))))><.·´¯`·. (your fishname here) ¸.·´¯`·.¸><((((º>
  - -¤--^] (your nickname here) [^--¤- -
  ._|.<(+_+)>.|_. (your nickname here) ._|.<(+_+)>.|_.
  ..|..<(+_ (your nickname here) _+>..|..
  -·=»‡«=·- (your nickname here) -·=»‡«=·-
  •°o.O (your nickname here) O.o°•
  ––––•(-• (your nickname here) •-)•––––
  (¯`•¸·´¯) (your nickname here) (¯`·¸•´¯)
  ··¤(`×[¤ (your nickname here) ¤]×´)¤··
  —(•·÷[ (your nickname here) ]÷·•)—
  ·ï¡÷¡ï· (your nickname here) ·ï¡÷¡ï·
  ·!¦[· (your nickname here) ·]¦!·
  °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸ (your nickname here) °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸
  »-(¯`v´¯)-» (your nickname here) »-(¯`v´¯)-»
  °l||l° (your nickname here) °l||l°
  •°¤*(¯`°(F)( (your nickname here) )(F)°´¯)*¤°•
  —¤÷(`[¤* (your nickname here) *¤]´)÷¤—
  ¸.´)(`·[ (your nickname here) ]·´)(` .¸
  ·÷±‡± (your nickname here) ±‡±÷
  +*¨^¨*+ (your nickname here) +*¨^¨*+
  ___________________________________________________________
  ((¯`·.-.¸¸.·°.-,¨*¤-----»¤»_™__........__™_«¤«-----¤*¨°· .¸¸.-·´¯))
  !!!!!!! : *+.+´ .+**+. ' **.†+........+†.** ' .+**+. `+.+* : !!!!!!!
  ( °·.¸( °·.¸ T º°¨•.¸ \ † ° [ •.¸ :.......: ¸.• ] ° † /¸.•¨°º }{ ¸.·° )¸.·° )
  __(¯`·.º-:¦:- (¯`´¯)«_(¯`·¸—»......«—¸·´¯)_»( ?`´¯)-:¦:-º.·´¯)___
  °¨(¯`'´'´¯)¨¨¯`'•.¸°¨(¯`'•.¸.... ...¸.¸.•'´¯)¸.•'´¯)°¨(¯`'•.¸¸.¸ .•'´'´¯°¨(¯`'´'´¯)
  -:¦:-.¸¸.·°¨*¤-:¦:- -»°«-(¯`.......´¯)-»°«- -:¦:-¤*¨°·.¸¸.-:¦:-
  •••—¤™(¯`†´¯) —»ßªß¥♥Kut€«— (¯`†´¯)™¤—•••
  (¤¯`°v°´¯¤) (¤¯`°v°´¯¤)Çh‡ ¥€µ ][v][‡nk` ªnk(¤¯`°v°´¯¤) (¤¯`°v°´¯¤)
  Tên đẹp cho nick chat nè !!