nhận xét xe Porsche Panamera 4S 2018 – giá bán hơn 8 tỷ |XEHAY.VN|4k|

Xem xe:umeXem xe:vn chào đọc giả !

Bạn đang coi clip nhận xét xe Porsche Panamera 4S 2018 – giá bán hơn 8 tỷ |Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:|4k|:

nhận xét xe Porsche Panamera 4S 2018 ở đây

Fanpage:
Facebook Xem xe:ÙXem xe:G LÂM:

Chương trình Xem xe:Xem xe: Xem xe:Xem xe:Xem xe: phát sóng duy nhất trên kênh FBXem xe:C vào lúc:
21h00 CXem xe:Ủ Xem xe:Xem xe:ẬT hàng tuần (phát chính)
Thứ 2: 18h30
Thứ 3, 6: 21h30
Thứ 4, 5: 17h30
Thứ 7: 18h00

Liên hệ: noidung@xehayXem xe:vn
#Panamera #Porsche #Cayenne

Xem xe:ình minh họa: nhận xét xe Porsche Panamera 4S 2018 - giá bán hơn 8 tỷ |Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:|4k|

Thời lượng: 17:31

Xem xe:in cảm ơn mọi người đã xem bài viết này!

Xem xe:ume