trang Blog

NhienTham gia: 21/01/2011
 • Hướng dẫn đánh giá chất lượng trẻ
  Nhịp Sống Trẻ
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Hướng dẫn đánh giá chất lượng trẻ

  Hướng dẫn đánh giá trẻ và thực hiện Chương trình giáo dục mầm non
  Cập nhật lúc 15h01, ngày 31/03/2010

  UỶ BAN NHÂN DÂNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  THÀNH PHỐ HÀ NỘIĐộc lập- Tự do - Hạnh phúc
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2010
  Số:4242 /SGD&ĐT - GDMN
  V/việc HD đánh giá trẻ và
  Thực hiện Chương trình GDMN
   
   
  Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã
  Trường mầm non trực thuộc Sở
   
   
  Để đánh giá chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ và công tác triển khai thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn đánh giá sự phát triển của trẻ và tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non như sau:
   
  I. MỤC ĐÍCH.
  Giúp cho giáo viên và nhà trường có căn cứ xây dựng và điều chỉnh kế hoạch hoạt động chăm sóc – giáo dục phù hợp với trẻ và điều kiện thực tiễn.
   
  II. ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ.
  1.Đánh giá trẻ hàng ngày: Thực hiện ở tất cả các nhóm, lớp mầm non.
  a. Nội dung: Căn cứ vào mục đích yêu cầu về tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, giáo viên đánh giá trẻ theo những vấn đề sau:
  - Tình trạng sức khỏe của trẻ: đặc biệt chú ý theo dõi, chăm sóc những trẻ mới đi học sau khi nghỉ ốm, trẻ có biểu hiện mệt mỏi, ăn, ngủ kém…
  - Trạng thái cảm xúc, hành vi: Tinh thần, thái độ của trẻ tham gia các hoạt động trong ngày ở trường mầm non.
  - Kiến thức, kỹ năng: So sánh kết quả trẻ đạt được với mục đích yêu cầu đề ra trong các hoạt động..
  b. Phương pháp:
  Quan sát, theo dõi, trò chuyện, phân tích sản phẩm của trẻ trong các hoạt động, trao đổi với phụ huynh.
  c. Lưu kết quả đánh giá:
  - Đối với những trẻ đạt mục đích yêu cầu trong các hoạt động, giáo viên theo dõi, đánh giá để biết, không nhất thiết phải ghi chép kết quả.
  - Đối với những trẻ có biểu hiện đặc biệt như: Vượt yêu cầu rất tốt hoặc những trẻ không đạt yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ, trẻ có biểu hiện sức khỏe kém…, giáo viên ghi chép nhận xét, đánh giá cụ thể ở cột lưu ý hoặc phần cuối kế hoạch hàng ngày của sổ soạn bài..
   
  2. Đánh giá cuối chủ đề: Thực hiện ở các nhóm trẻ 24 – 36 tháng tuổi và các lớp mẫu giáo khi kết thúc mỗi chủ đề.
  a. Nội dung: Căn cứ vào mục tiêu và đối chiếu với kết quả thực hiện chủ đề, giáo viên tổng hợp, nhận xét đánh giá trẻ và một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình thực hiện chủ đề:
  - Đánh giá kết quả của trẻ (kiến thức, kỹ năng, thái độ), cần nêu rõ tên cá nhân trẻ đạt rất tốt hoặc chưa tốt trong từng lĩnh vực phát triển của trẻ. Nêu rõ mục tiêu lĩnh vực nào trẻ đạt rất tốt hoặc chưa đạt, lý do chưa đạt.
  - Những vấn đề cần lưu ý về phương tiện, học liệu, đồ chơi và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục để giáo viên rút kinh nghiệm thực hiện chủ đề sau tốt hơn.
  b. Phương pháp:
  Tổng hợp thông tin đánh giá trong thời gian thực hiện chủ đề, phân tích sản phẩm của trẻ và trao đổi với phụ huynh.
  So sánh, phân tích, đánh giá kết quả của chủ đề so với mục tiêu đề ra hoặc có thể so sánh kết quả của chủ đề này với chủ đề trước.
  c. Lưu kết quả đánh giá: Ghi chép nhận xét tổng hợp trong sổ soạn bài khi kết thúc chủ đề.
   
  3. Đánh giá trẻ cuối độ tuổi: Thực hiện đánh giá trẻ ở tất cả các nhóm, lớp mầm non 1 lần/năm học, tại các thời điểm sau:
  Đối với trẻ Nhà trẻ: Trẻ cuối độ tuổi: tháng thứ 6, 12, 18, 24.
  Đối với trẻ Nhà trẻ (24 -36 tháng tuổi) và trẻ mẫu giáo bé (3 -4 tuổi), nhỡ (4 -5 tuổi), lớn (5 - 6 tuổi): Cuối tháng 4 hàng năm (Cuối học kỳ 2 của năm học).
  a. Nội dung: Đánh giá theo các chỉ số đánh giá trẻ ở cuối các độ tuổi (Theo các chỉ số trong cuốn tài liệu “Hướng dẫn tổ chức
  Hướng dẫn đánh giá chất lượng trẻ