trang Blog

nhim031Tham gia: 25/08/2009
 • Văn khấn ở Đền thờ Mẫu.
  Game
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Văn khấn ở Đền thờ Mẫu.

                                                      Con Nam Mô A Di Đà Phật.

    Con Lạy 9 phương trời,mười phương chư Phật,chư Phật mười phương.

    Con Nam Mô thường trụ thập phương Phật.

    Con Nam Mô thường trụ thập phương Pháp.

    Con Nam Mô thường trụ thập phương Tăng.

    Con sám hối con lạy Phật tổ như Lai.

    Con sám hối con lạy Phật thích ca.

    Con sám hối con lạy Phật bà Quán thế âm bồ tát ma ha tát.

    Con nam mô a di đà phật.

    Con sám hối Thiên phủ,nhạc phủ,thoải phủ,địa phủ,Công đồng 4 phủ vạn linh.

    Con lạy Ngọc Hoàng Thượng đế.

    Con lạy Vua Cha Bát Hải Đồng Bằng.

    Con lạy Quan Nam Tào,Bắc đẩu.

    Con Lạy Tứ vị Chúa tiên tứ vị thánh Mẫu:Mẫu cửu trùng thiên,Phủ giày Quốc Mẫu[2 Mẫu này là 1],Mẫu nghi thiên hạ,Sòng Sơn Quốc Mẫu.Sơn Lâm Đông Cuông Quốc Mẫu.Sơn Lâm Bắc Lệ Thánh Mẫu.Thuỷ Cung Thánh Mẫu.

    Con lạy Tứ vị Vua Bà Cờn Môn.

    Con lạy Đức ông Trần triều hiển thánh hưng đạo đại vương.Đức ông đệ tam Cửa suốt.Nhị vị vương Cô.Cô bé Cửa suốt.Cậu bé Cửa Đông.

    Con Lạy Tam vị Chúa Mường:Chúa mường đệ nhất tây thiên.

                                                    Chúa mường đệ nhị Nghuyệt Hồ.

                                                    Chúa mường đệ tam Lâm Thao.

                                                    Chúa Năm Phương bản cảnh.

    Con lạy Ngũ vị tôn ông hội đồng quan lớn:+Quan lớn đệ nhất.

                                                                       +Quan lớn đệ nhị giám sát.

                                                                       +Quan lớn đệ tam Lảnh giang.

                                                                       +Quan lớn đệ tứ khâm sai.

                                                                        +Quan lớn đệ ngũ tuần tranh.

   Con lạy Tứ phủ Chầu Bà:+Chầu bà đệ nhất.

                                            +Chầu bà đệ nhị Đông CUông.

                                             +Chầu đệ tam thoải phủ.

                                               +Chầu Thác Bờ [Đền thờ Chúa Thác ở hoà bình].

                                                +Chầu đệ tứ khâm sai quyền cai bốn phủ.

                                                 +Chầu Năm Suối Lân.

                                                 +Chầu Sáu Lục Cung Nương.

                                                 +Chầu Bảy Kim Giao.

                                                  +Chầu Tám Bát nàn Đông Nhung.

                                                   +Chầu Cửu Đền Sòng.

                                                    +Chầu Mười Đồng Mỏ Chi Lăng.

                                                     +Chầu Bé Công Đồng Bắc Lệ.

  Con lạy tứ phủ Ông Hoàng:+Ông Hoàng Cả.

                                              +Ông Đôi Triệu Tường.

                                               +Ông Hoàng Bơ.

                                                +Ông Hoàng Bảy Bảo Hà.

                                                 +Ông Tám Bắc Quốc Suối Mỡ.

                                                  +Ông Chín Cờn Môn.

                                                   +Ông Mười Nghệ An.

  Con Lạy Tứ phủ Thánh Cô:+Cô cả.

                                               +Cô đôi Đông Cuông[ Cô đi theo hầu cận Chầu Đông CUông].

                                                +Cô bơ Thác Hàn.

                                                 +Cô Tư Tây Hồ.

                                                 +Cô Năm Suối Lân.

                                                  +Cô Sáu Lục CUng.

                                                   +Cô Bảy Kim Giao.

                                                    +Cô Tám đồi chè.

                                                    +Cô 9 Sòng Sơn.

                                                     +Cô mười Đồng Mỏ.

                                                      +Cô bé Đông Cuông[Cô đi theo hầu cận Chầu Đông Cuông].

    Con Lạy Tứ phủ Thánh Cậu:+Cậu cả hoàng thiên.

                                                   +Cậu đôi

                                                    +Cậu đồi ngang.

                                                     +Cậu bé bơ

                                                       +Cậu năm

                                                        +Cậu sáu

                                                         +Cậu Bảy Tân la.

                                                          +Cậu Bé Bản Đền.

   Con lạy quan thủ gia chầu bà thủ bản đền.Quan đứng đầu đồng,chầu cai bản mệnh.Hội đồng các quan,hội đồng các giá trên ngàn dưới thoải.12 cửa rừng 12 cửa bể,Con Lạy Chúa sơn lâm sơn trang.Ông Thanh xà bạch xà cùng các cô tiên nàng chấp lễ chấp bái.Con lạy táo quân quan thổ thần.Bà Chúa đất,bà chúa bản cảnh cai quản bản đền hoãn tĩnh linh đền.

  Hôm nay là ngày:       tháng:      năm Canh Dần.

  Tín Chủ:               Tuổi:

  Ngụ Tại:

  Xin gì?

  Văn khấn ở Đền thờ Mẫu.