Đăng nhập

Những điều vĩ đại nhất

Sự thành đạt vĩ đại nhất là tính vị tha hay tính tự độ cùng với độ tha.  Nói một cách khác là thực hành Bồ-Tát hạnh.

Giá tri vĩ đại nhất là sự tự mính tu hành, tự mình cứu mình, hay là tự mình thắp đuốc lên mà đi, chư Phật chỉ là "người" chỉ đường.

Phẩm chất vĩ đại nhất là sự tìm cách để phục vụ những người khác.

Giới hạnh vĩ đại nhất là sự liên tục thức tỉnh.

Phương thuốc vĩ đại nhất là tánh không của mọi vật.

Việc làm vĩ đại nhất là sự không bắt chước theo lối sống thế tục.

Sự kỳ diệu, thần thông vĩ đại nhất là sự chuyển hóa lối sống, thói quen, lòng say đắm vào những chuyện tu hành.

Sự rộng lượng, hào phóng vĩ đại nhất là sự không say mê ngũ dục, lục trần.

Sự kiên nhẫn vĩ đại nhất là lòng khiêm tốn, sự nhún nhường.

Cố gắng vĩ đại nhất là sự làm việc không kể công.

Thiền định vĩ đại nhất là một ý niệm không vướng vào vọng tưởng, vọng niệm hay là một ý niệm điều khiển không cho lục căn tiếp xúc lục trần tạo ra lục thức, rồi từ đó tạo ra quan về tự ngã (ta, mình) và ngã sở (cái của ta, cái của mình).  Nói một cách khác ý niệm "có" lục căn biết lục trần là vọng (giả dối, không thực) nên không theo (không chuyển tâm hay ghi nhớ thành A-lại-da thức hay chấp đó là "tâm" mình hay đó là "mình").

Sự khôn ngoan, kinh nghiệm vĩ đại nhất là sự nhìn thấu thực tướng (thực chất) của các Pháp (những điều Phật dạy hay tất cả các đối tượng của tâm thức).

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận