Nói ra cho nhẹ người!…

— Yume.vn —

Nói ra cho nhẹ người!

#aFamilyPhotos #Ha #tamsu
#Yume