Phát biểu của hot Youtuber Cris Phan ở lễ cưới tối qua. Nhìn hài hài vậy chứ lúc cần deep cũng dee…

— Yume.vn —

Phát biểu của hot Youtuber Cris Phan ở lễ cưới tối qua. Nhìn hài hài vậy chứ lúc cần deep cũng deep dữ 💏‍

#aFamilyPhotos #CrisPhan #MaiQuynhAnh #hvt


Yume