Đăng nhập

PHÍM TẮT TÒAN TẬP TRONG FRONTPAGE

>
PHÍM TẮT TOÀN TẬP
 
Home
 
>
>
Phím tắt Chức năng
Ctrl + N tạo mới một trang web
Ctrl + O mở một trang web
Ctrl + F4 đóng một trang web
Ctrl + S lưu một trang web
Ctrl + P in một trang web
F5 cập nhật, làm tươi nội dung một trang web
Ctrl + Tab chuyển đổi qua lại giữa các trang Web
Ctrl + Shift + B xem trang web bằng trình duyệt web
Alt + F4 thoát khỏi Frontpage
Ctrl + Shift + 8 hiển thị những ký tự không được in ra
Ctrl + / hiển thị các thẻ HTML
Ctrl + F tìm kiếm
Ctrl + H thay thế
F7 kiểm tra chính tả một trang web
Shift + F7 tìm một từng đồng nghĩa
Esc bỏ qua một thao tác đang thực hiện
Ctrl + Z, Alt + BackSpace trở về trạng thái trước khi thực hiện lệnh cuối cùng
Ctrl + Y, Shift + Alt + BackSpace lùi lại trạng thái trước khi thực hiện Ctrl + Z
>
>
Phím tắt   Chức năng
     
Alt + Enter   Hiển thị cửa sổ định dạng Font
     
Ctrl + Shift + F   thay đổi kiểu chữ (font)
     
Ctrl + Shift + P   thay đổi cỡ chữ
     
Ctrl + B   định dạng in đậm
     
Ctrl + U   định dạng gạch chân
     
Ctrl + I   định dạng in nghiêng
     
Ctrl + dấu cộng (bàn phím số)   định dạng chỉ số trên
     
Ctrl + dấu trừ (bàn phím số)   định dạng chỉ số dưới
     
Ctrl + Shift + C   sao chép định dạng
     
Ctrl + Shift + V   dán định dạng
     
Ctrl + Shift + Z, Ctrl + phím cách   xóa định dạng trở về định dạng mặc định
     
Ctrl + E   canh giữa đoạn
     
Ctrl + L   canh trái đoạn
     
Ctrl + R   canh phải đoạn
     
Ctrl + M   thụt lề đoạn từ biên trái
     
Ctrl + Shift + M   thụt lề đoạn từ biên phải
     
Ctrl + Shift + S   áp dụng một kiểu cho đoạn
     
Ctrl + Shift + N   áp dụng kiểu mặc định
     
Ctrl + Alt + 1   áp dụng kiểu Heading 1
     
Ctrl + Alt + 2
  áp dụng kiểu Heading 2
     
Ctrl + Shift + L   áp dụng kiểu danh sách liệt kê
>
>
Phím tắt   Chức năng
     
Backspace (¬)   xóa một ký tự phía trước
     
Delete   xóa một ký tự phía sau con trỏ hoặc các đối tượng đang chọn
     
Ctrl + Backspace (¬)   xóa một từ phía trước
     
Ctrl + Delete   xóa một từ phía sau
     
Ctrl + C, Ctrl + Insert   sao chép một nội dung, hình ảnh
     
Ctrl + X, Shift + Delete   cắt một nội dung, hình ảnh
     
Ctrl + V, Shift + Insert   dán một nội dung, hình ảnh
     
Shift + Enter   chèn thêm một dòng trống
     
Ctrl + Shift + Phím cách   chèn một ký tự không phải là khoảng trống
>
>
 
 
 
>>
 
 
>
 

 
 
 

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận