trang Blog

phongnnptntdhTham gia: 27/09/2009
 • TINH HINH HOAT DONG htx
  Kinh Tế
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  TINH HINH HOAT DONG htx

   

     UBND HUYỆN ĐÔNG HẢI         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHÒNG NÔNG NGHIỆP & PTNT                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            Số:         /BC-PNN                                Đông Hải, ngày  08  tháng 12 năm 2008
   
  BÁO CÁO
  V/v thực hiện hoạt động phát triển KTHT - HTX năm 2008
   
   


  Căn cứ công văn số 469/SNN ngày 29/10/2008 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc hướng dẫn tổng kết hoạt động phát triển kinh tế tập thể ngành NN & PTNT năm 2008;
  Căn cứ kế hoạch năm 2008 của Ban chỉ đạo đổi mới phát triển KTHT-HTX huyện Đông Hải;
  Nay phòng Nông nghiệp & PTNT huyện báo cáo về tình hình thực hiện hoạt động phát triển KTHT-HTX năm 2008 như sau:
  I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KTHT - HTX NĂM 2008.
  1. Về hoạt động KTHT - HTX.
  - Toàn huyện hiện có 10 HTX với 1.924 xã viên, vốn điều lệ trên 2,6 tỷ đồng, (trong đó: xã Long Điền Đông: 04 HTX, Long Điền Tây: 02 HTX, An Trạch: 01 HTX, thị trấn Gành Hào: 02 HTX và Định Thành A: 01 HTX). Ngành nghề chủ yếu của các HTX là: Nuôi trồng thủy sản, diêm nghiệp, chăn nuôi gia súc, giết mổ, môi trường. Qua khảo sát thực tế cho thấy chỉ có 03 HTX kinh doanh khá, 04 HTX hoạt động trung bình và 03 hoạt động yếu, kém.
  - Về phân loại HTX năm 2008:
  + Loại khá có 03 HTX, chiếm 30 %.
  + Loại trung bình có 04 HTX, chiếm 40 %.
  + Loại yếu kém có 03 HTX, chiếm 30 %.
  Năm qua nhìn chung tình hình KTHT - HTX của huyện tuy có bước phát triển, bình quân thu nhập đầu người được nâng lên, nhưng còn tương đối chậm, hiệu quả kinh tế không cao, hầu hết các HTX đều thiếu vốn để mở rộng sản xuất, tập quán kinh doanh sản xuất cá thể trong xã viên còn khá phổ biến, một số xã viên chưa mạnh dạn góp vốn tối đa vào HTX để gây quỹ hoạt động sản xuất kinh doanh.
  2. Về công tác tuyên truyền:
  Trong năm huyện phối hợp với Liên minh HTX tỉnh mở hội nghị tuyên truyền về Chỉ thị 20 của Ban bí thư Trung ương Đảng, Nghị định số 151 của Chính phủ, Luật HTX năm 2003, Thông tư số 04 của Bộ Kế hoạch - Đầu tư. Có trên 75 lượt cán bộ ngành huyện và các xã, thị trấn tham dự.
  3. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ HTX:
  Trong năm huyện phối hợp với Liên minh hợp tác xã tỉnh đã tổ chức được 0 lớp đào tạo, bồi dưỡng (trong đó: 02 lớp tập huấn bồi dưỡng cho chủ nhiệm, phó chủ nhiệm các HTX, 01 lớp kiểm soát, 02 lớp kế toán trưởng, 01 lớp tập huấn về kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế).
  4. Công tác hỗ trợ:
  Các lớp đầo tạo, bồi dưỡng ngắn hạn tại tỉnh đã được Liên minh HTX tỉnh hỗ trợ theo qui định. Trong năm huyện hỗ trợ kinh phí hội nghị thành lập  cho HTX để tạo điều kiện ban đầu, nhằm từng bước phát huy hiệu quả kinh tế tập thể của huyện trong thời gian tới.
  5. Về công tác phát triển, củng cố và giải thể HTX:
  - Trong năm huyện đã thành lập 01 HTX về lĩnh vực tôm cua - giống tại xã Định Thành A.
  - Hội đồng giải thể HTX huyện tiến hành củng cố hồ sơ giải thể bắc buộc 05 HTX hoạt động không hiệu quả (trong đó HTX nông nghiệp 04 HTX).
  - Củng cố về bộ máy tổ chức cho 01 HTX nông nghiệp.
  II. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN:
  1. Thuận lợi:
  - Nghị quyết số 13 BCH TW5 (khóa IX) và kế hoạch số 28 của tỉnh Ủy và đề án của UBND tỉnh Bạc Liêu về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể được triển khai và tuyên truyền sâu rộng trong nội bộ Đảng, chính quyền đoàn thể và nhân dân góp phần nâng cao, nhận thức về kinh tế tập thể.
  - Tuy công tác hỗ trợ của huyện chưa nhiều và chưa đồng đều, nhưng đã phần nào giúp cho HTX vượt qua khó khăn ban đầu và phát triển sản xuất tiếp theo.
  2. Khó khăn:
  - Các hoạt động hỗ trợ còn ít so với những năm trước, từ đó chưa giúp được HTX yếu, kém và HTX mới thành lập vượt qua khó khăn ban đầu.
  - Bộ máy ban chủ nhiệm còn nhiều hạn chế, trình độ tổ chức lãnh đạo, quản lý điều hành còn nhiều yếu kém tuy đã được đào tạo, một số xã viên còn tập quán kinh doanh sản xuất cá thể. Ngoài ra, các HTX chưa xây dựng đựơc trụ sở làm việc, sự quan tâm giúp đỡ ở một số xã, thị trấn đói với KTHT - HTX còn quá đơn giản chạy theo hình thức.
  - Công tác tuyên truyền của các cơ quan thông tin đại chúng tuy có quan tâm hơn trước nhưng vẫn còn ít về thời lượng, chưa phong phú về hình thức và chưa đồng đều từ huyện đến xã, thị trấn.
  - Các ban ngành và địa phương chưa quan tâm đến việc chỉ đạo xây dựng mô hình THT, HTX làm ăn giỏi để nhân rộng điển hình.
  Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những mặt hạn chế, tồn tại: Công tác củng cố, thành lập mới Tổ hợp tác - Hợp tác xã còn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra; mô hình kinh tế hợp tác - hợp tác xã trên địa bàn huyện phát triển chưa mạnh, quy mô các Hợp tác xã còn nhỏ lẽ, vốn điều lệ ít, các hợp tác xã chưa phát huy nội lực của tập thể.
             III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2009:
             1. Phương hướng:
  Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 20 của Ban bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết TW 5 (khoá IX), Nghị định số 15 của Chính phủ, Công văn số 306, kế hoạch 28 của Tỉnh uỷ và đề án của UBND tỉnh về phát triển kinh tế tập thể. Ban chỉ đạo huyện sẽ tập trung chỉ đạo trọng tâm công tác tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất cao hơn nữa về nhận thức trong nội bộ cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân về kinh tế tập thể. Hoàn thành việc củng cố đối với các HTX yếu, kém, tạo điều kiện giúp đỡ các HTX còn khó khăn.
  2. Nhiệm vụ:
  a. Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển KTHT - HTX huyện tiếp tục kết hợp với Liên minh Hợp tác xã và các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh có kế hoạch cụ thể để củng cố về tổ chức, sản xuất đối với các HTX yếu, kém trong huyện.
  b. Khi thành lập mới các HTX thì chính quyền địa phương cần quan tâm các điều kiện như: Chọn nhân sự về Ban quản trị, Ban chủ nhiệm phải có căn bản về trình độ kiến thức tối thiểu nhất định và có năng lực điều hành, có đạo đức phẩm chất tốt, tâm huyết với công việc. Phải có phương án và kế hoạch sản xuất cụ thể, đủ điều kiện về vật chất và thông tin… để khi HTX thành lập thì có thể hoạt động tốt và đảm bảo có hiệu quả ngay.
  3. Chỉ tiêu năm 2009:
  - Huyện dự kiến trong năm thành lập 02 HTX và Tổ hợp tác chủ yếu là ngành nghề NTTS, sản xuất muối ở các xã, thị trấn.
  - Tiếp tục củng cố bộ máy một số HTX.
  - Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành chức năng của tỉnh có kế hoạch và giải pháp xây dựng mô hình THT - HTX sản xuất, kinh doanh có hiệu quả để nhân rộng điển hình, thực hiện tốt chính sách ưu đãi về thuế, hỗ trợ vốn, đất sản xuất ven biển, đào tạo, bồi dưỡng và dạy nghề cho các đối tượng kinh tế tập thể… nhằm thúc đẩy phong trào KTHT - HTX phát triển.
  4. Giải pháp:
  - Ban chỉ đạo huyện chỉ đạo các ngành đoàn thể cấp huyện làm tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động bằng các hình thức thích hợp để tuyên truyền giải thích những nhận thức khác nhau về kinh tế tập thể đối với trong nội bộ và ngoài nhân dân.
  - Mỗi xã, thị trấn cần tổ chức tập huấn ít nhất 01 cuộc tại xã cho cán bộ các ấp và nhân dân về kinh tế tập thể củng như tìm hiểu Luật HTX năm 2003 và các văn bản có liên quan đến kinh tế hợp tác - HTX.
  - Tiếp tục kết hợp với Liên minh HTX tỉnh mở các lớp đào tạo, tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ Ban chủ nhiệm, Ban kiểm soát và Kế toán HTX.     
  IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT:
  * Về phía cấp Sở, Chi cục:
  - Cần sớm tháo gỡ những vướng mắc về vốn cho các HTX, xem xét hỗ trợ cho các HTX vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  - Có kế hoạch phối hợp và duy trì mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn dài hạn, ngắn hạn thường xuyên cho cán bộ chủ chốt quản lý HTX.
  - Cần đầu tư nhiều hơn về con giống, kỹ thuật cho các HTX.
  - Hàng năm cần có kế hoạch tập huấn về diêm nghiệp, NTTS, nuôi nhuyễn thể hai mãnh vỏ ven biển cho các HTX.
  Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động phát triển KTHT - HTX năm 2008 và phương hướng nhiệm vụ năm 2009. 
   
   
  Nơi nhận:                                                                      TRƯỞNG PHÒNG
  - Sở NN & PTNT;
  - Chi cục PTNT;
  - Lưu VT.
   
  TINH HINH HOAT DONG htx