trang Blog

LâmTham gia: 08/01/2012
 • Nghi thức cúng giao thừa
  Đời Sống
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Nghi thức cúng giao thừa

  Biên soạn: Phúc Yên

  A- SỬA LỄ

  Sửa sang lễ vật bày đàn lễ ở ngoài trời, ngoài hương hoa, phẩm thực... có thể sắm sửa thêm áo mão hia... (đồ mã) để dâng chư thần tân cựu niên. Bài vị chư thần tân - cựu niên  và sớ văn có thể tham khảo mẫu dưới:

  奉請壬辰年王至德尊神位前

  奉請辛卯年王至德尊神位前

  左文曹 判官承記

  右武相行兵護衛

  T văn tào phán quan thừa 
  Hữu võ tướng hành binh hộ vệ

  Bài vị ở giữa ghi danh hiệu đại vương hành khiển (theo năm âm lịch ) hai bên có tả văn, hữu võ phù trợ.Bên tả (bên trái) là quan văn giúp việc ghi chép cố vấn... , bên hữu (bên phải) có võ tướng cai quản chư quân binh.Ngoài ra có thể viết bài vị theo danh hiệu niên vương hành khiển cùng các bộ quan giúp việc theo phụ lục dưới: (Cá nhân Phúc Yên không thích vì mang đậm dấu ấn Tàu quá)

  Tý Quan Chu Vương hành khiển

  Ngài Thiên Ôn hành binh chi thần

  Lý Tào phán quan

  Sửu Quan Triệu Vương hành khiển

  Ngài Tam Thập Lục Thương hành binh chi thần

  Khúc Tào phán quan

  Dần Quan Ngụy Vương hành khiển

  Ngài Mộc Tinh hành binh chi thần

  Tiêu Tào phán quan

  Mão Quan Trịnh Vương hành khiển

  Ngài Thạch Tinh hành binh chi thần

  Liễu Tào phán quan

  Thìn Quan Sở Vương hành khiển

  Ngài Hỏa Tinh hành binh chi thần

  Biểu Tào phán quan

  Tỵ Quan Ngô Vương hành khiển

  Ngài Thiên Hải hành binh chi thần

  Hứa Tào phán quan

  Ngọ Quan Tần Vương hành khiển

  Ngài Thiên Hải hành binh chi thần

  Dân Tào phán quan

  Mùi Quan Tống Vương hành khiển

  Ngài Ngũ Đạo hành binh chi thần

  Lâm Tào phán quan

  Thân Quan Tề Vương hành khiển

  Ngài Ngũ Miếu hành binh chi thần

  Tống Tào phán quan

  Dậu Quan Lỗ Vương hành khiển

  Ngài Ngũ Miếu hành binh chi thần

  Lư Tào phán quan

  Tuất Quan Việt Vương hành khiển

  Ngài Thiết Bá hành binh chi thần

  Thành Tào phán quan

  Hợi Quan Liêu Vương hành khiển

  Ngài Ngũ Điện hành binh chi thần

  Trần Tào phán quan

  file in định dạng pdf

  http://www.mediafire.com/?1wd5ruaw2q62wxd

  SỚ CÚNG GIAO THỪA

  SỚ HÁN

  SỚ QUỐC NGỮ

  A- KHOA CÚNG GIAO THỪA

  Sắm lễ : tùy tâm
  Khoa nghi thực hành:

  1. Cúng hương: (Giọng đọc chậm cung kính)
  Hương lòng toả ngát khắp mười phương
  Tân Cựu chư thần chứng tâm hương
  Lễ bạc lòng thành xin chứng giám
  Tịnh vật hương hoa nguyện cúng dường
  Nam mô hương cúng dường bồ tát ma ha tát (3 lần)

  2. Bạch lễ

  Đệ tử kính thành xin chúc lời bái bạch: 

  Phàm nhân thế ở trong trời đất
  Thụ ân sâu Chư Phật Thánh Thần
  Ngọc Hoàng tối thượng chí nhân
  Quyền hành cai quản muôn cõi phàm

  Phút giao thừa huy hoàng đã tới

  Sắm hương hoa bày đặt trang nghiêm

  Thành tâm đệ trước án tiền

  Khoa nghi tấu thỉnh mời khuyên thực lòng

  Tiễn năm cũ cựu niên Tân Mão

  Đón tân xuân năm mới Nhâm Thìn

  Mong cầu vạn sự bình yên

  Phúc lai tai tống thỉnh nguyền kính tâu

    
  2.Sái tịnh ( Làm trong sạch phẩm vật cúng dâng )
  Tâm thành kính sạch trong tất cả
  Pháp Như Lai biến hóa khôn lường
  Sạch trong phẩm vật cúng dường
  Kính thành trì tụng tỏ tường không sai
  Sái tịnh chân ngôn kính thành trì tụng:  (Án bắc đế tra thiên thần la địa tra sa ha. (7 lần) 
  Nam mô li cấu địa bồ tát ma ha tát (3 lần)


  3. Thỉnh mời chư thần giáng lai 
  Chân ngôn triệu thỉnh nhiệm cơ thần
  Thỉnh đức thánh tôn giáng cõi trần
  Rực rỡ mây lành viền năm sắc
  Ơn trên mưa móc thẫm hồng ân
  Triệu thỉnh chân ngôn kính thành trì tụng:(Nam mô Bộ bộ đế lỵ già ly đá lỵ đát đá tha nga đá da) (3 lần)

            Nhất tâm phụng thỉnh: đức tôn thần Tân Mão cựu niên, Trịnh Vương hành khiển, Ngài Thạch Tinh hành binh chi thần, Ngài Liễu Tào phán quan thừa ký vạn vị chư dinh bách bộ thiên tào trắc giáng bản đàn chứng minh công đức hương hoa tấu thỉnh!

            Nhất tâm phụng thỉnh: đức tôn thần Nhâm Thìn tân niên, Trịnh Vương hành khiển, Ngài Thạch Tinh hành binh chi thần, Ngài Liễu Tào phán quan thừa ký vạn vị chư dinh bách bộ thiên tào trắc giáng bản đàn chứng minh công đức hương hoa tấu thỉnh!

            Nhất tâm phụng thỉnh: Quyền cai bản xứ, Thổ địa tôn thần trắc giáng bản đàn chứng minh công đức hương hoa tấu thỉnh!

  4. Thỉnh chư thần an toạ
  Tân cự niên vương cùng giáng hạ
  Chứng giám lòng thành bữa tiệc hoa
  An toạ chân ngôn xin trì tụng
  Nguyện thỉnh chư tôn giáng chính toà
  An toạ chân ngôn kính thành trì tụng: Án tra ma la na sa ha ( 3 lần )
  Nam mô an bảo toạ bồ tát ma ha tát (3 lần)

  5 Chúc thực (mời chư vị thụ hưởng lễ vật)
  Sửa sang lễ vật tịnh phẩm đặt bầy
  Thỉnh chư tôn trắc giáng đàn đây
  Nghi trừ tịch lòng đầy cung kính

  Biến thực chân ngôn
  Nẳng mồ tát phạ đát tha nga đa phạ lồ chỉ đế. Án, tam bạt ra, tam bạc ra hồng. ( 7 lần )

  Cam lộ thuỷ chân ngôn
  Nẳng mồ tô rô bà da, đát tha nga đa, đát diệt tha. Án tô rô, tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. ( 7 lần )

  Phả cúng dàng chân ngôn
  Án, nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng( 7 lần )Nam mô phổ cúng dường bồ tát ma ha tát (3 lần)

  6 Bái bạch dâng sớ, nguyện cầu
  Cúng dường chư tôn thánh rồi, đệ tử sửa soạn sớ văn, nay xin kính đọc:
  <Đọc sớ>
  Sớ văn tuyên đọc đã rồi, nay con kính lời bái bạch. Nguyện xin chư vị tôn thần mở lòng soi xét.
  Nay trong giây phút giao thừa, năm cũ vừa qua năm mới vừa tới, đệ tử con xin tạ ơn chư tôn thần đã gia trì bảo hộ, con một lòng xin sám hối những tội lỗi sai lầm từ trước đến nay thời từ nay con xin cải tà quy chính, tu tâm dưỡng tính thực hành. Nay thiết lễ nghi, đàn tràng cung tiễn chư vị tôn thần cựu niên năm cũ Tân Mão, đồng cung nghinh chư vị tôn thần tân niên năm mới Nhâm Thìn  kính xin chư vị chứng giám bản đàn chứng minh công đức khuông phù chúng đệ tử sở cầu như ý , sở nguyện tòng tâm

  7. Hoàn lễ tạ ơn

  Kính xin chư vị tôn thần chứng giám, Đệ tử xin tạ ơn cúi đầu kính lễ

  Quý vị có thể thực hiện theo khoa nghi, hoặc khấn nôm theo tùy tâm của mình. Chúc quý vị năm mới an khang thịnh vượng.

  Nghi thức cúng giao thừa