trang Blog

♥Prince Coffee♥Tham gia: 20/05/2009
 • Mã ăn gian : “WARCRAFT 3 – THE FROZEN THRONE”
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Mã ăn gian : “WARCRAFT 3 – THE FROZEN THRONE”

  Mã ăn gian : “WARCRAFT 3 – THE FROZEN THRONE”

  Trong khi chơi bạn hãy nhấn phín Enter để hiển thị hộp nhập cheat codes và bạn hãy nhập mã ăn gian vào, sau đó bạn nhấn phím Enter lần nữa để kết thúc. Nếu bạn nhập cheat codes thành công lúc này trên màn hình sẽ hiển thị thông điệp : “cheat enabled” :

  WarpTen : Tăng tốc xây dựng và sản xuất

  IocainePowder : Suy tàn nhanh

  WhosYourDaddy : God mode

  KeyserSoze “X” : Cho bạn “X” vàng

  LeafitToMe “X” : Cho bạn “X” gỗ

  GreedIsGood “X” : Cho bạn “X” vàng và gỗ

  PointBreak : Lương thực có hạn

  ThereIsNoSpoon : Mana vô tận

  StrengthAndHonor : Bất khả chiến bại

  Motherland : Qua màn khác

  SomebodysetUpUsThBomd : Thua ngay lập tức

  AllYourBaseAreBelongToUs : Chiến thắng ngay lập tức

  WhoIsJohnGalt : Hiển thị nghiên cứu

  SharpAndShiny : Nâng cấp nghiên cứu

  IseedeadPeople : Từ bỏ chiến tranh

  Synergy : Không hiển thị cây cối

  RiseAndShine : Hiển thị thời gian lúc bình minh

  LightsOut : Hiển thị thời gian lúc trời tối

  DayLightSavings “thời gian” : Lưu lại thời gian

  TheDudeabides : Làm mùa đông đến sớm hơn

  whosyourdaddy-One : Giết thủ lĩnh

  strengthandhonor : Giữ lại người chơi khi thua

  greedisgood 10000 : Cho 10000 vàng và gỗ

  keysersoze 1000 : 1000 vàng

  leafittome 100 : 100 gỗ

  daylightsavings 18:00 : Chỉnh thời gian lúc 8 giờ

  daylightsavings : Tạo ánh sáng ban ngày

  itvexesme : Không hiển thị chỉ dẫn

  Greedisgood 999999 : Cho tất cả 999999 tài nguyên

  Iseedeadpeople : Cho xem tất cả bản đồ

  Trong khi chơi bạn hãy nhấn phín Enter để hiển thị hộp nhập cheat codes và bạn hãy nhập mã ăn gian vào, sau đó bạn nhấn phím Enter lần nữa để kết thúc. Nếu bạn nhập cheat codes thành công lúc này trên màn hình sẽ hiển thị thông điệp : “cheat enabled” :

  WarpTen : Tăng tốc xây dựng và sản xuất

  IocainePowder : Suy tàn nhanh

  WhosYourDaddy : God mode

  KeyserSoze “X” : Cho bạn “X” vàng

  LeafitToMe “X” : Cho bạn “X” gỗ

  GreedIsGood “X” : Cho bạn “X” vàng và gỗ

  PointBreak : Lương thực có hạn

  ThereIsNoSpoon : Mana vô tận

  StrengthAndHonor : Bất khả chiến bại

  Motherland : Qua màn khác

  SomebodysetUpUsThBomd : Thua ngay lập tức

  AllYourBaseAreBelongToUs : Chiến thắng ngay lập tức

  WhoIsJohnGalt : Hiển thị nghiên cứu

  SharpAndShiny : Nâng cấp nghiên cứu

  IseedeadPeople : Từ bỏ chiến tranh

  Synergy : Không hiển thị cây cối

  RiseAndShine : Hiển thị thời gian lúc bình minh

  LightsOut : Hiển thị thời gian lúc trời tối

  DayLightSavings “thời gian” : Lưu lại thời gian

  TheDudeabides : Làm mùa đông đến sớm hơn

  whosyourdaddy-One : Giết thủ lĩnh

  strengthandhonor : Giữ lại người chơi khi thua

  greedisgood 10000 : Cho 10000 vàng và gỗ

  keysersoze 1000 : 1000 vàng

  leafittome 100 : 100 gỗ

  daylightsavings 18:00 : Chỉnh thời gian lúc 8 giờ

  daylightsavings : Tạo ánh sáng ban ngày

  itvexesme : Không hiển thị chỉ dẫn

  Greedisgood 999999 : Cho tất cả 999999 tài nguyên

  Iseedeadpeople : Cho xem tất cả bản đồ

  Mã ăn gian : “WARCRAFT 3 – THE FROZEN THRONE”