Đăng nhập

Quan Thư

Quan quan thư - cưu/ Tại hà chi châu/ Yểu - điệu thục nữ/ Quân - tử hảo cầu/ Sâm - si hạnh thái/ Tả hữu lưu chi.

 

(Chu-nam)

  1. Quan quan thư - cưu.

  2. Tại hà chi châu.

  3. Yểu - điệu thục nữ,

  4. Quân - tử hảo cầu.

  5. Sâm - si hạnh thái,

  6. Tả hữu lưu chi.

  7. Yểu - điệu thục nữ,

  8. Ngộ mỵ cầu chi,

  9. Cầu chi bất đắc,

10. Ngộ mỵ tư bặc.

11. Du tai! Du tai!

12. Triển chuyển phản trắc.

13. Sâm - si hạnh thái,

14. Tả hữu thể chi.

15. Yểu - điệu thục nữ,

16. Cầm sắt vĩ chi,

17. Sâm - si hạnh thái,

18. Tả hữu mạo chi.

19. Yểu - điệu thục nữ,

20. Chung cổ lạc chi.

Dịch nghĩa

 1. Đôi chim thư cưu hót họa nghe quan quan

 2. Ở trên cồn bên sông.

 3. Người thục nữ u nhàn,

 4. Phải là lứa tốt của bực quân tử (vua)

 5. Rau hạnh cộng dài cộng ngắn không đều nhau,

 6. Phải thuận theo dòng nước sang bên tả bên hữu mà hái.

 7. Người thục nữ u nhàn ấy.

 8. Khi thức khi ngủ đều lo cầu cho được nàng.

 9. Nếu cầu mà không được,

10. Thì khi thức khi ngủ đều tưởng nhớ

11. Tưởng nhớ xa xôi thay! tưởng nhớ xa xôi thay!

12. Vua cứ lăn qua trở lại mãi nằm không yên giấc.

13. Rau hạnh so le không đều nhau,

14. Phải thuận theo dòng nước sang bên tả bên hữu chọn hái lấy.

15. Người thục nữ u nhàn ấy,

16. Phải đánh đàn cầm đàn sắt mà thân ái nàng.

17. Rau hạnh cộng dài cộng ngắn không đều nhau,

18. Phải nấu chín mà dâng lên ở hai bên.

19. Người thục nữ u nhàn ấy,

20. Phải khua chuông đánh trống để nàng mừng vui.

 

Dịch thơ

Quan quan kia tiếng thư cưu,

Bên cầu hót họa cùng nhau vang dầy.

U nhàn thục nữ thế này,

Xứng cùng quân tử sánh vầy lứa duyên.

So le rau hạnh lơ thơ,

Hái theo dòng nước ven bờ đôi bên.

U nhàn thục nữ chính chuyên.

Nhớ khi thức ngủ triền miên không rời.

Nếu cầu mà chẳng được người.

Khi mơ khi tỉnh bồi hồi nhớ thương.

Xa xôi trông nhớ đêm trường,

Chiếc thân trằn trọc trên giường nào yên.

Vắn dài rau hạnh bên sông,

Kiếm tìm mà hái theo dòng đôi bên.

Được người thục nữ chính chuyên.

Mến nàng, cầm sắt đánh lên vang dầy.

Bên sông rau hạnh vắn dài.

Đem về nấu chín mà bày hai bên.

Được người thục  nữ chính chuyên.

Để nàng vui thích, vang rền trống chuông./.

(Kinh Thi Tập Truyện - Dịch giả: Tạ Quang Phát)

Sưu Tầm

Quan Thư

Quan Thư

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận