Đăng nhập

Quy Y

                  Mừng ngày đức Phật thành đạo 8.12

Rưới giọt cam lộ mát rượi

Vẩy cành dương liễu an tâm

Qùy trước Đại Hùng nhiệm thể

Trang nghiêm đức hạnh trọn lành

Nguyện làm con đức Thế Tôn

Sớm hôm nẻo về soi sáng

Con đường hiểu biết, thương yêu

Lòng con ngàn hoa bừng nở

Tặng con tặng cả muôn loài.