Ra khỏi phòng thi đại học, nói gì cho ngầu mắt?

— Yume.vn —

Ra khỏi phòng thi đại học, nói gì cho ngầu mắt? 😂

Yume