trang Blog

saigonTham gia: 07/01/2013
 • hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2013, thông tư 217/2012/TT-BTC
  Giải Trí
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2013, thông tư 217/2012/TT-BTC

  HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

  Hệ thống mục mục ngân sách nhà nước mới nhất 2013
  Giá bán: 325,000Đ

  Hệ thống mục mục ngân sách nhà nước mới nhất 2013

  Thông tư số 217/2012/TT-BTC ngày 17/12/2012 Sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước (áp dụng từ tháng 02-2013) đáp ứng yêu cầu quản lý ngân sách Nhà nước trong quá trình đổi mới. Ngoài ra, để công tác lập dự toán ngân sách Nhà nước được thực hiện tốt, Nhà nước đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 Về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch pháp triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013. Thông tư số 222/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012 Về việc quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013..

            Nội dung quyển Sách gồm có 06phần chính sau:

           Phần 1: NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ QUY TRÌNH THANH TRA, KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.

            Mục 1. Những quy định về quản lý ngân sách Nhà nước.

            Mục 2. Quy trình tiến hành một cuộc thanh tra của kiểm toán Nhà nước.

            Phần 2: NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC.

            Mục 1. Nhửng quy định về quản lý tài sản Nhà nước.

            Mục 2. Xử lý vi phạm hành chính trong quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước.

            Phần 3: HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Áp dụng 02/2013).

            Phần 4: CÔNG KHAI SỐ LIỆU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2013.

            Phần 5: CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC QŨY, KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.

          Phần 6: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP.

            Cuốn Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 447 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.

  website:www.thongtinluatvn.com


  Giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI VÀ TP.HCM


  Liên hệ : Phương Thảo – 0945 982 986

  Giao sách miễn phí trên Toàn quốc

  hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2013, thông tư 217/2012/TT-BTC