Đăng nhập

Say 'I can'!

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________Cố lên!Cố lên!Cố lên!________________________________
________________________________Cố lên!Cố lên!Cố lên!________________________________
_____________________________________Cố lên!_______________________________________
_____________________________________Cố lên!_______________________________________
_____________________________________Cố lên!_______________________________________
_____________________________________Cố lên!_______________________________________
_____________________________________Cố lên!_______________________________________
________________________________Cố lên!Cố lên!Cố lên!_________________________________
________________________________Cố lên!Cố lên!Cố lên!_________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________Cố lên!Cố lên!___________Cố lên!___________Cố lên!Cố lên!______Cố lên!_______
___________Cố lên!________________Cố lên!Cố lên!________Cố lên!_Cố lên!_____Cố lên!_______
_________Cố lên!_________________Cố lên!__!Cố lên!______ Cố lên!_Cố lên!_____Cố lên!_______
________Cố lên!_________________Cố lên!____Cố lên!______Cố lên!__Cố lên!____Cố lên!_______
________Cố lên!________________Cố lên!Cố lên!Cố lên!_____Cố lên!___Cố lên!___Cố lên!_______
_________Cố lên!______________Cố lên!________Cố lên!____Cố lên!____Cố lên!__Cố lên!_______
___________Cố lên!___________Cố lên!__________Cố lên!___Cố lên!_____Cố lên!_Cố lên!_______
_____________Cố lên!Cố lên!__Cố lên!____________Cố lên!__Cố lên!______ Cố lên!Cố lên!_______
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận