trang Blog

Lớp Sư phạm Ngữ vănTham gia: 29/06/2011
 • NỘI DUNG ÔN THI MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
  Xã Hội
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  NỘI DUNG ÔN THI MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

  NỘI DUNG ÔN THI

  MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

  Chương I

  1) Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.

  2) Các giai đoạn hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.

  Chương II

  1) Tóm tắt nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc. Xác định và phân tích những điểm khác giữa tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác – Lênin trong vấn đề dân tộc.

  2) Quan điểm : chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc là một động lực lớn ở các nước đang đấu tranh giành độc lập dân tộc.

  3) Quan điểm cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo…

  Chương III

  1) Tư tưởng Hồ Chí Minh về mục tiêu, động lực của chủ nghĩa xã hội.

  2) Trình bày về phương châm, biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong thời kỳ quá độ theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

  3) Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.

  Chương IV

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự ra đời của Đảng Cộng sản.

  Chương V

  1) Quan niệm của Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của đại đoàn kết dân tộc.

  2) Nội dung đại đoàn kết dân tộc theo quan niệm của Hồ Chí Minh.

  Chương VI

  Quan niệm của Hồ Chí Minh về một nhà nước thể hiện quyền làm chủ của dân.

  Chương VII

  1) Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức.

  2) Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề : con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực trong sự nghiệp cách mạng.

  Lưu ý :       Ở mỗi nội dung đều có phần liên hệ thực tiễn và vận dụng đối với bản thân.

  Tài liệu ôn tập mời bà con vào trang wed:https://sites.google.com/site/phanthanhbang/home/tai-lieu-cho-hssv/tt-hcm/on-tap

  để dowload về ngâm cứu nhé.Thân!

  NỘI DUNG ÔN THI MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH