Đăng nhập

Tập thơ về Phật học

Vãn minh thế giới cùng chung sức

Tiến bộ loài ngýời gắng góp công

Sức mạnh Tiên Rồng sung trời ðất

Phýõng danh Hồng lạc nức tây ðông.

 

TỪNG BÝỚC ÐI AN LÀNH

---------------Ðinh Hồi Týởng-----------------

Hai nghìn nãm xửa nãm xýa

Về ðây với nắng với mýa một ðời

Ðông Tây hứa hẹn dạo chõi

Xuống trần ðạp ðất ðội trời làm quê

Mỉm cýời gieo hạt bồ ðề

Býớc chân từng býớc ðộ mê dìu tà

Não phiền tẩy gọt -ðập ra

Thiện là Phật -ác là ma _chính mình_ .

Mùa sen hoa nở tâm tình

Cửa thiền bén gót nghe kinh nhiệm màu

Sớm hôm sách tấn cùng nhau

Hýõng rừng ðýờm ðýợm lên màu vàng y

Mấy phen nghiệt ngã,hành vi

Výợt qua mở ðýợc lối ði lên bờ

Thấu trời có biếc sýõng mõ

Muôn phýõng tìm gặp bài thõ ,tình ngýời.

MỪNG ÐẢN SANH

--------------Nguyên Minh----------------

Ðây là một niềm tin lại nở hoa

Tam thiên rúng ðộng vọng lời ca

Chúng sinh muôn loại vui mừng ðón

Cứu thế ra ðời Ðấng Giác tha.

Phá vỡ thành trì kiên cố xýa

Mở ðýờng siêu thoát lý Chõn Thừa

Chí cho sanh chúng nguồn an lạc

Tự tánh Nhý Lai tự thủa giờ

Khánh ðàn hôm nay lại trở về

Mýời phýõng ngýỡng vọng ngát hýõng hoa

Ðây mùa lịch sử truyền lýu mãi

Muôn loại thấm nhuần Diệu Pháp Hoa.

LỐI VỀ

---------Linh Vu----------

Hýõng bay làm nhẹ không gian

Nghe nhý một cõi gió trãng bồng bềnh

Thời gian gót mộng nhẹ tênh

Nghiêng ðôi mắt ấy chênh vênh lối về.

PHÝÕNG DANH HỒNG LẠC

-------------Thiện Hữu---------------

Trích tap chí:NỘI SAN VÔ ÝU

Toàn dân con cháu giống Tiên Rồng

Một dạ trung thành với tổ tông

Kiến tạo quê cha thành vững mạnh

Tái bồi ðất mẹ ðẹp non sông

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận