Thà...

Thà đừng đến...Đến đừng đi

Thà đừng nói...Nói rồi thôi

Thà đừng hứa...Hứa đừng quên

Thà đừng nắm...Nắm đừng buông

Thà đừng iu...Iu đừng c.t

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận