trang Blog

RTham gia: 29/01/2012
 • Kiểm tra nhận thức
  Xã Hội
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Kiểm tra nhận thức

  BÁO CÁO

  rút kinh nghiệm thí điểm kiểm tra nhận thức

   lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên năm 2012

  --------------

  Thực hiện chương trình công tác Tuyên giáo năm 2012, Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng Chương trình kiểm tra nhận thức lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên năm 2012; tổ chức thí điểm tại hai đơn vị quận Ô Môn và huyện Vĩnh Thạnh.

  Căn cứ kết quả thực tế đợt kiểm tra thí điểm và hoạt động kiểm tra của Quận ủy Bình Thủy - đơn vị đầu tiên trên toàn thành phố tổ chức kiểm tra nhận thức lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên; Ban Tuyên giáo Thành ủy đánh giá, rút kinh nghiệm về những ưu điểm và hạn chế của công tác kiểm tra như sau:

  I- Công tác chuẩn bị:

  1- Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch:

  Trên cơ sở Chương trình số 30-CTr/BTGTU, ngày 23/2/2012 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc “kiểm tra nhận thức lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên năm 2012”, Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng kế hoạch thí điểm triển khai tại quận Ô Môn (Phường Long Hưng và Đảng bộ Phòng Giáo dục) và huyện Vĩnh Thạnh (Thị trấn Thạnh An và Chi bộ Chi cục Thuế). Trong đó, xác định:

  + Mục đích, yêu cầu: giúp cán bộ, đảng viên củng cố kiến thức, nâng dần nhận thức, bản lĩnh chính trị, quan điểm lập trường; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong học tập, làm theo Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; góp phần đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

  + Đối tượng kiểm tra là cán bộ, đảng viên đang công tác tại các quận, huyện và cơ sở.

  + Hình thức kiểm tra: cán bộ cấp xã, phường kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm; cán bộ, đảng viên thuộc ban, ngành huyện kiểm tra viết.

  + Dự kiến thành phần tham gia đoàn kiểm tra, thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra.

  Sau khi tiếp nhận kế hoạch, Ban Tuyên giáo Quận ủy Ô Môn và Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Thạnh xin ý kiến cấp ủy về chủ trương, bố trí địa điểm và triển khai đến các đơn vị được chọn; thông báo để cán bộ, đảng viên tập trung ôn bài, chuẩn bị cho việc kiểm tra. Thời gian cho cán bộ, đảng viên ôn bài khoảng một tháng.

  2- Công tác xây dựng đề kiểm tra và đáp án:

  Ban Tuyên giáo Thành ủy chịu trách nhiệm soạn đề kiểm tra, đáp án và chuẩn bị các thiết bị phục vụ cho việc kiểm tra. Có 2 dạng đề:

  + Đề trắc nghiệm: gồm 40 câu, mỗi câu có 4 phương án trả lời, trong đó có 01 phương án đúng. Tập trung các nội dung: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XII và chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012.

  Đáp án đề trắc nghiệm: Tổng số điểm là 10 điểm, mỗi câu đúng 0,25 điểm. Ngoài việc đưa ra phương án đúng, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã xây dựng đáp án chi tiết cho các câu đúng - trích dẫn một số vấn đề được nêu từ văn kiện Đại hội XI của Đảng, Đại hội XII của thành phố; chuyên đề “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân; đời tư trong sáng cuộc sống riêng giản dị” theo các nội dung liên quan đến câu hỏi, nhằm một lần nữa ôn lại những kiến thức cơ bản cho cán bộ, đảng viên.

  + Đề viết: gồm 2 đề, mỗi đề 2 câu hỏi, mỗi câu 5 điểm. Cán bộ, đảng viên được chọn 1 trong 2 đề. Nội dung: tập trung trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 - 2020; việc hiểu và vận dụng của bản thân trong thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính” theo tư tưởng Hồ Chí Minh; yêu cầu rèn luyện đạo đức đối với cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay; liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị và việc rèn luyện của bản thân từng đồng chí trong thời gian qua; đề xuất phương hướng thời gian tới.

  Đáp án đề viết: cán bộ, đảng viên nêu được những nét cơ bản cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn của vấn đề; trình bày đầy đủ các nội dung trong Cương lĩnh, Chiến lược và chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012; liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị; việc hiểu và vận dụng của bản thân; đề xuất giải pháp.

  + Thời gian làm bài: 1 buổi.

  II- Công tác tổ chức:

  - Ban Tuyên giáo Thành ủy tiến hành kiểm tra tại:

  + Huyện Vĩnh Thạnh vào sáng ngày 12/4/2012, tại hai điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân Thị trấn Thạnh An và Hội trường Chi cục Thuế huyện. Số lượng cán bộ, đảng viên được triệu tập: Thị trấn Thạnh An gồm 100 đồng chí, trong đó có mặt 86 đồng chí; Chi cục Thuế có mặt 17/18 đảng viên được triệu tập. Thực tế thời gian làm bài của cán bộ, đảng viên từ 90 - 120 phút (thời gian cho phép 1 buổi).

  + Quận Ô Môn vào sáng ngày 13/4/2012, tại hai điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân phường Long Hưng và Hội trường Phòng Giáo dục quận. Đảng bộ phường Long Hưng có mặt 50/50 cán bộ, đảng viên được triệu tập; Đảng bộ Phòng Giáo dục có mặt 37/41 đảng viên. Cán bộ, đảng viên làm bài khoảng 75 - 120 phút (thời gian cho phép 1 buổi).

  - Sau khi hoàn thành việc kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã triển khai đáp án chi tiết đến cán bộ, đảng viên tham dự; vừa đáp ứng yêu cầu đối chiếu với kết quả bài kiểm tra, vừa giúp cán bộ, đảng viên nắm lại những kiến thức cơ bản về nghị quyết của Đảng, về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  - Ngoài ra, sáng ngày 14/4/2012, Quận ủy Bình Thủy đã chủ trì, tiến hành kiểm tra nhận thức lý luận chính trị của 160 cán bộ chủ chốt cấp quận, tại Hội trường quận ủy. Hoạt động kiểm tra được thực hiện chặt chẽ: thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Giám khảo và Tổ chuyên viên giúp việc của đợt kiểm tra; đề kiểm tra theo hình thức viết, gồm 6 câu hỏi, thang điểm 10.

  Nội dung: trình bày một số vấn đề được nêu trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 - 2020; mục đích, nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012; một số nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Bình Thủy lần thứ X. Thời gian làm bài 120 phút.

  III- Kết quả:

  Sau khi chấm bài và tổng hợp ở 2 địa phương tổ chức thí điểm (chưa tính quận Bình Thủy), tham gia đợt kiểm tra có tổng cộng 190 cán bộ, đảng viên với kết quả (có 2 mức đánh giá: đạt yêu cầu, từ 6 điểm trở lên; không đạt yêu cầu, dưới 6 điểm) cụ thể như sau:

  1- Kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm:

  1.1- Đảng bộ Thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh:

  - Đạt yêu cầu: 49/86 bài (chiếm 56,9%). Trong đó:

  + 02 bài xuất sắc (từ 9 đến 10 điểm).

  + 10 bài xếp loại giỏi (từ 8 đến dưới 9 điểm);

  + 37 bài xếp loại khá (từ 6 đến dưới 8 điểm);

  - Không đạt yêu cầu: 37/86 bài (chiếm 43,1%). Trong đó:

  + 22 bài từ 5 - dưới 6 điểm.

  + 15 bài dưới 5 điểm;

  1.2- Đảng bộ Phường Long Hưng, quận Ô Môn:

  - Đạt yêu cầu: 45/50 bài (chiếm 90%). Trong đó:

  + 06 bài xếp loại giỏi (từ 8 đến dưới 9 điểm);

  + 39 bài xếp loại khá (từ 6 đến dưới 8 điểm);

  - Không đạt yêu cầu: 05/50 bài (chiếm 10%). Trong đó:

  + Từ 5 - dưới 6 điểm: 04 bài.

  + Dưới 5 điểm: 01 bài;

  2- Kiểm tra viết

  2.1- Chi bộ Chi cục Thuế huyện Vĩnh Thạnh:

  - Đạt yêu cầu: 15/17 bài (chiếm 88%). Trong đó:

  + 01 bài xuất sắc (từ 9 đến 10 điểm).

  + 06 bài xếp loại giỏi (từ 8 đến dưới 9 điểm);

  + 08 bài xếp loại khá (từ 6 đến dưới 8 điểm);

  - Không đạt yêu cầu: 02/17 bài (chiếm 12%), do làm không đủ các câu hỏi theo yêu cầu của đề - chỉ làm một câu.

  2.2- Đảng bộ Phòng Giáo dục quận Ô Môn:

  100% bài viết đạt yêu cầu (37/37 bài). Trong đó:

  + 06 bài xuất sắc (từ 9 đến 10 điểm).

  + 19 bài xếp loại giỏi (từ 8 đến dưới 9 điểm);

  + 12 bài xếp loại khá (từ 6 đến dưới 8 điểm);

  IV- Đánh giá:

  1- Về ưu điểm:

  - Hoạt động kiểm tra được chuẩn bị chu đáo, tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, tạo được sự quan tâm đối với cấp ủy và cán bộ, đảng viên nơi thực hiện thí điểm.

  - Đề kiểm tra vừa sức, tương đối phản ánh đúng khả năng về trình độ kiến thức và nhận thức của cán bộ, đảng viên.

  - Kết quả kiểm tra thể hiện tính nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong quá trình học ôn và làm bài. Khả năng nêu vấn đề và liên hệ thực tiễn trong các bài viết cơ bản đạt yêu cầu.

  - Trên cơ sở kết quả kiểm tra giúp cấp ủy địa phương, đơn vị đề ra những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết trong thời gian tới. Đồng thời, còn là yếu tố tác động đến ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết của Đảng.

  2- Hạn chế:

  - Tỷ lệ bài kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm của đơn vị Thị trấn Thạnh An không đạt yêu cầu khá cao 37/86 bài (chiếm 43%); một số bài viết không đọc kỹ đề, đã bỏ sót câu hỏi - chỉ làm một câu nên không đủ điểm trung bình (02/17 bài của Chi bộ Chi cục Thuế huyện Vĩnh Thạnh).

  - Phần lớn các bài viết đạt điểm khá, giỏi (từ 7 đến dưới 9 điểm), nhưng kết quả chủ yếu đạt là trình bày kiến thức đã được học (những nội dung được xác định trong Cương lĩnh, Chiến lược và khái niệm về cần, kiệm, liêm, chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh; một số bài viết xuất sắc (đạt từ điểm 9 trở lên) liên hệ được thực tế của đơn vị nơi cán bộ, đảng viên đang công tác; gắn với nhiệm vụ được phân công, trách nhiệm của bản thân trong vấn đề thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính” theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

  - Đề kiểm tra được chọn theo đối tượng, nhằm phù hợp với khả năng của cán bộ, đảng viên từng cấp; nhưng hình thức trắc nghiệm chỉ đánh giá về kiến thức đã được học, chưa thấy được những vấn đề về nhận thức của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, nhìn về tổng quan kết quả hình thức trắc nghiệm sẽ không cao so với hình thức viết (các địa phương khi thực hiện cần nghiên cứu kỹ hình thức kiểm tra này).

  3- Nguyên nhân hạn chế:

  - Do lần đầu tiên tổ chức kiểm tra nhận thức lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên nên không tránh khỏi những sơ suất trong công tác chuẩn bị.

  - Một số đảng viên cấp cơ sở không nắm vững nội dung cơ bản của văn kiện Trung ương nên ảnh hưởng đến kết quả bài làm.

  - Một số cán bộ, đảng viên chưa thể hiện hết trách nhiệm trong việc làm bài kiểm tra (không đọc kỹ đề, các nội dung câu hỏi; chưa tin vào những kiến thức của bản thân).

  - Khả năng liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị và vận dụng của bản thân còn hạn chế nên chất lượng bài viết chưa sâu.

  V- Tổ chức thực hiện trong thời gian tới:

  - Xác định công tác kiểm tra nhận thức lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên là yêu cầu cấp thiết có ý nghĩa quan trọng đối với các cấp ủy đảng trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng của địa phương, đơn vị.

  - Hoạt động kiểm tra phải được tiến hành nghiêm túc, chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ; phát huy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc ôn bài và làm bài.

  - Đề kiểm tra đảm bảo hai yêu cầu về kiến thức và nhận thức; do đó, nên xây dựng theo hình thức có hai phần: trắc nghiệm và viết. Chú ý phải vừa tầm với các bộ đảng viên, đồng thời đáp ứng yêu cầu về những nội dung cơ bản.

  - Sau đợt kiểm tra thí điểm, Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy; Tuyên giáo, Tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc Thành ủy tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra nhận thức lý luận chính trị tất cả cán bộ, đảng viên đang công tác của đơn vị (tùy theo đặc điểm của địa phương, đơn vị xác định hình thức tổ chức theo từng đối tượng cho phù hợp). Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ tổ chức rút kinh nghiệm toàn thành phố vào tháng 6/2012; từ đó xác định công tác này sẽ trở thành thường xuyên, thực hiện theo định kỳ 6 tháng/lần.

  Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị kịp thời phản ánh về Ban Tuyên giáo Thành ủy để hướng dẫn, hỗ trợ. Kết quả thực hiện của các địa phương, đơn vị là cơ sở để Ban Tuyên giáo Thành ủy đánh giá và xét khen thưởng cuối năm.

  Kiểm tra nhận thức