trang Blog

mytrangctTham gia: 30/05/2009
 • MẪU XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
  Kinh Tế
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  MẪU XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  Phụ lục 25

  MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CAM KẾT
  BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008
  của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược,
  đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)

  … (1) …

  Số: ...

  V/v đề nghị xác nhận đăng ký
  bản cam kết bảo vệ môi trường
  của Dự án “… (2) …”

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  (Địa danh), ngày… tháng… năm…

     

  Kính gửi: … (3) …

  Chúng tôi là: … (1) …, Chủ Dự án: “… (2) …”.

  - Địa điểm thực hiện Dự án: …;

  - Địa chỉ liên hệ: …;

  - Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: …

  Xin gửi đến … (3) … những hồ sơ sau:

  - 01 (một) báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật/dự án đầu tư/phương án sản xuất – kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của Dự án;

  - 05 (năm) bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án bằng tiếng Việt.

  Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên và cam kết rằng: Dự án của chúng tôi không sử dụng các loại hóa chất, chủng vi sinh bị cấm theo quy định của Việt Nam và quy định của các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định được trích lục và sử dụng trong các hồ sơ nêu trên của chúng tôi là đúng sự thực và đang có hiệu lực áp dụng.

  Nếu có gì sai trái chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

  Đề nghị … (3) … xem xét, đăng ký và cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án.

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  -

  - Lưu

  … (4) …

  (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

  Ghi chú:

  (1) Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án;

  (2) Tên đầy đủ của dự án;

  (3) Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền xác nhận đăng ký;

  (4) Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án.

  Phụ lục 26

  MẪU BÌA VÀ TRANG PHỤ BÌA CỦA BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008
  của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược,
  đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)

  … (tên cơ quan chủ quản/phê duyệt dự án)… (nếu có)

  … (tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án)…

  BẢN CAM KẾT

  BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  của DỰ ÁN “…”

  CƠ QUAN CHỦ DỰ ÁN (*)
  (Thủ trưởng cơ quan ký, ghi họ tên, đóng dấu)

  CƠ QUAN TƯ VẤN
  LẬP BẢN CAM KẾT (*)

  (nếu có)

  (Thủ trưởng cơ quan ký, ghi họ tên, đóng dấu)

     

  (Địa danh), tháng… năm 200…

   

  Ghi chú: (*) chỉ thể hiện ở trang phụ bìa


  Phụ lục 24

  CẤU TRÚC VÀ YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG CỦA BẢN CAM KẾT
  BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008
  của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược,
  đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)

  I. THÔNG TIN CHUNG

  1.1. Tên Dự án: (đúng như tên trong báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật/phương án sản xuất – kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của Dự án)

  1.2. Tên cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: …

  1.3. Địa chỉ liên hệ của cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: …

  1.4. Người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: …

  1.5. Phương tiện liên lạc với cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: (số điện thoại, số Fax, E-mail …).

  II. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN

  Mô tả vị trí địa lý (tọa độ theo quy chuẩn hiện hành, ranh giới) của địa điểm thực hiện dự án kèm theo sơ đồ minh họa chỉ rõ các đối tượng tự nhiên (sông ngòi, ao hồ, đường giao thông …), các đối tượng về kinh tế - xã hội (khu dân cư, khu đô thị; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; công trình văn hóa, tôn giáo, di tích lịch sử …) và các đối tượng khác xung quanh khu vực dự án.

  Chỉ rõ đâu là nguồn tiếp nhận nước thải, khí thải của dự án kèm theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện hành áp dụng đối với các nguồn này.

  III. QUY MÔ SẢN XUẤT, KINH DOANH

  Nêu tóm lược về quy mô/công suất sản xuất; công nghệ sản xuất; liệt kê danh mục các thiết bị, máy móc kèm theo tình trạng của chúng.

  IV. NHU CẦU NGUYÊN, NHIÊN LIỆU SỬ DỤNG

  - Nhu cầu về nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất được tính theo ngày, tháng hoặc năm và phương thức cung cấp.

  - Nhu cầu và nguồn cung cấp điện, nước cho sản xuất.

  V. CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

  5.1. Các loại chất thải phát sinh

  5.1.1. Khí thải: …

  5.1.2. Nước thải: …

  5.1.3. Chất thải rắn: …

  5.1.4. Chất thải khác: …

  (Đối với mỗi loại chất thải phải nêu đủ các thông tin về: nguồn phát sinh, tổng lượng phát sinh trên một đơn vị thời gian, thành phần chất thải và hàm lượng/nồng độ của từng thành phần)

  5.2. Các tác động khác:

  Nêu tóm tắt các tác động (nếu có) do: sự xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; sự xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; sự bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng hồ; sự thay đổi mực nước mặt, nước dưới đất; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; sự biến đổi vi khí hậu; sự suy thoái các thành phần môi trường; sự biến đổi đa dạng sinh học và các yếu tố khác.

  V. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC

  6.1. Xử lý chất thải:

  - Mỗi loại chất thải phát sinh đều phải có kèm theo biện pháp xử lý tương ứng, thuyết minh về mức độ khả thi, hiệu suất/hiệu quả xử lý. Trong trường hợp không thể có biện pháp hoặc có nhưng khó khả thi trong khuôn khổ của dự án phải nêu rõ lý do và có kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết định.

  - Phải có chứng minh rằng, sau khi áp dụng biện pháp thì các chất thải sẽ được xử lý đến mức nào, có so sánh, đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành. Trường hợp không đáp ứng được yêu cầu quy định thì phải nêu rõ lý do và có những kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết định.

  6.2. Giảm thiểu các tác động khác:

  Mỗi loại tác động phát sinh đều phải có kèm theo biện pháp giảm thiểu tương ứng, thuyết minh về mức độ khả thi, hiệu suất/hiệu quả xử lý. Trong trường hợp không thể có biện pháp hoặc có nhưng khó khả thi trong khuôn khổ của dự án thì phải nêu rõ lý do và có kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết định.

  VII. CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

  7.1. Các công trình xử lý môi trường:

  - Liệt kê đầy đủ các công trình xử lý môi trường đối với các chất thải rắn, lỏng, khí và chất thải khác trong khuôn khổ của dự án; kèm theo tiến độ thi công cụ thể cho từng công trình;

  - Các công trình xử lý môi trường phải được làm rõ về chủng loại, đặc tính kỹ thuật, số lượng cần thiết.

  7.2. Chương trình giám sát môi trường:

  Đòi hỏi phải giám sát lưu lượng/tổng lượng thải và giám sát những thông số ô nhiễm đặc trưng cho chất thải của dự án theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của Việt Nam, với tần suất tối thiểu 06 (sáu) tháng một lần. Các điểm giám sát phải được thể hiện cụ thể trên sơ đồ với chú giải rõ ràng và tọa độ theo quy chuẩn hiện hành.

  VIII. CAM KẾT THỰC HIỆN

  Cam kết về việc thực hiện các biện pháp xử lý chất thải, giảm thiểu tác động khác nêu trong bản cam kết; cam kết xử lý đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành về môi trường; cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

  Chủ dự án

  (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

   

  MẪU XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG