Đăng nhập

Tìm hiểu kinh Phật

 

                              Tìm hiểu kinh Phật .
Bát nhã Ba la mật tâm kinh là kinh của phái Đại Thừa phổ biến rộng rãi ở Trung quốc, Việt Nam trước đây theo phái Tiểu thừa. Phái Đại thừa được thay thế cho phái Tiểu thừa ở Trung quốc , từ sau khi Trần Huyền Trang tức Tam Tạng đi Thỉnh kinh Phật ở Tây Trúc,( Ấn Độ ) đời Đường về Trung Quốc. phái Đại thừa chủ trương hiểu nghĩa chứ không hiểu từ, nên ít gây ra hiểu nhầm, có sự chính xác cao hơn hiểu từ và thoáng nghĩa hơn. Bát nhã Ba la mật tâm kinh có thể ví von như đoạn truyện thầy trò Đường Tăng Trần Huyền Trang vượt sông lớn bằng thuyền không đáy qua sông tới bờ bến của đất Phật. dịch ra tiếng Việt là KINH VỚI HUỆ TRÍ ĐƯA NGƯỜI QUA BỜ BÊN KIA.
Ở bờ bên kia của Đất Phật, Phật tử sẽ có thể thành Phật, Thần Thánh, … sau khi tu luyện đắc đạo như Tôn Hành Giả được thành Chiến Thắng Phật.
Thực tại là sự tồn tại của những mặt đối lập, nên với lòng từ bi và thông tuệ, Phật tử sẽ hoà họp các mặt đối lập ấy để sự tồn tại thành tốt đời đẹp đạo. Không cần thiết phải đấu tranh đỗ máu và nước mắt trái với kinh Phật. Nên tìm cách hoà họp mà tồn tại. Ví von như trong nước có nhiều thành phần kinh tế, Quốc doanh một thành phần, Tư nhân nhiều cổ đông, Họp tác xã… nhưng cần sự đoàn kết và hoà họp để đạt mục đích dân giàu- nước mạnh- xã hội công bình văn minh.
            30 November 2009
KINH VỚI TRÍ HUỆ ĐƯA NGƯỜI SANG BỜ BÊN KIA.
Bát nhã ba la mật tâm kinh 260 chữ bản việt ngữ
Ngài Bồ Tát Quán Tự Tại khi thực hành thâm sâu về trí tuệ Bát Nhã Ba la mật, thì soi thấy năm uẩn đều là không, do đó vượt qua mọi khổ đau ách nạn.
Nầy Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc chính là không, không chính là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như thế.
Nầy Xá Lợi Tử, tướng không của các pháp ấy chẳng sinh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt.
Cho nên trong cái không đó, nó không có sắc, không thọ tưởng hành thức.
Không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Không có sắc, thanh, hương vị, xúc pháp. Không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới.
Không có vô minh,mà cũng không có hết vô minh. Không có già chết, mà cũng không có hết già chết.
Không có khổ, tập, diệt, đạo.
Không có trí cũng không có đắc, vì không có sở đắc.
Khi vị Bồ Tát nương tựa vào trí tuệ Bát Nhã nầy thì tâm không còn chướng ngại, vì tâm không chướng ngại nên không còn sợ hãi, xa lìa được cái điên đảo mộng tưởng, đạt cứu cánh Niết Bàn.
Các vị Phật ba đời vì nương theo trí tuệ Bát Nhã nầy mà đắc quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác.
Cho nên phải biết rằng Bát nhã Ba la mật đa là đại thần chú, là đại minh chú, là chú vô thượng, là chú cao cấp nhất, luôn trừ các khổ não, chân thật không hư dối.
Cho nên khi nói đến Bát nhã Ba la mật đa, tức là phải nói câu chú:
Gate gate pàragate pàrasamgate bodhi svàhà.
 
 
 

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận