trang Blog

' ¶ung ¶«µ¶€-»Tham gia: 21/09/2008
 • nhung nich ao dep
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  nhung nich ao dep

  0--:¦:-¯-µ-¯™•£o\/€¯™¯†hañh¯™¯ƒor€\/€r•™ ¯-µ-¯-:¦:-
  1-™ »»-(¯`v´¯)--»»P€' ¶rang  |¶«µ¶€-»»-(¯`v´¯)--»»™
  2-£Øv€ßaßy - -»-(¯`•°.....° •´¯)--(¯`•°......° •´¯)-«-: 
  3———(¯`•V¥¤¶«awaij•´¯)————» «———(¯`•ñgô'—§øc¶«•—®µa'¯)————»
  4-(¯`·. -:¦:-.¸¸.·°¨*¤-:¦:- -»ßáñh (¯`'•¶_øvë ¥øµ°•'´¯)ßäø(¯`'•¶_øvë ¥øµ°•'´¯) Ñhø«- 

  nhung nich ao dep