Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/8/2019 ước tính đạt 932,1 nghìn tỷ đồng, bằn…

— Yume.vn —

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/8/2019 ước tính đạt 932,1 nghìn tỷ đồng, bằng 66% dự toán năm 2019.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong tổng thu ngân sách từ đầu năm đến giữa tháng 8/2019, thu nội địa đạt 751,8 nghìn tỷ đồng, bằng 64,1%; thu từ dầu thô 36,3 nghìn tỷ đồng, bằng 81,3%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 141,2 nghìn tỷ đồng, bằng 74,6% dự toán năm.

Thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước đạt 149,3 nghìn tỷ đồng, bằng 61,8%; thu thuế thu nhập cá nhân 73,2 nghìn tỷ đồng, bằng 64,7%; thu thuế bảo vệ môi trường 34 nghìn tỷ đồng, bằng 49,3%; thu tiền xài đất 73,6 nghìn tỷ đồng, bằng 81,7%.

Như vậy, trong nửa tháng 8/2019, thu ngân sách chỉ đạt khoảng 40 nghìn tỷ đồng, chưa bằng một nửa của tháng 7/2018.

Về chi ngân sách, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/8/2019 ước tính đạt 834,9 nghìn tỷ đồng, bằng 51,1% dự toán năm.


#Yume