“Treo đầu dê, bán thịt chó”, lừa dối, đánh mất lòng tin của khách hàng thì sụp đổ là điều tất yếu….

— Yume.vn —

“Treo đầu dê, bán thịt chó”, lừa dối, đánh mất lòng tin của khách hàng thì sụp đổ là điều tất yếu.
https://bit.ly/2XqhBqN


Yume