Trời mưa mới hiểu lòng nhau, tình nghĩa anh em hẳn khá bền lâu….

— Yume.vn —

Trời mưa mới hiểu lòng nhau, tình nghĩa anh em hẳn khá bền lâu.

Cre: Nghệ An#Yume