Tròn một năm ông ra đi gặp các đồng chí của mình….

— Yume.vn —

Tròn một năm ông ra đi gặp các đồng chí của mình.

“TAO THUA RỒI , MÀY LÀ SINH VẬT THÉP !”
( Người hùng bị CIA 6 lần cưa chân )!
#Yume