trang Blog

chillisauceTham gia: 13/08/2009
 • Lap trinh C++ Chuong 8
  Công Nghệ Thông Tin
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Lap trinh C++ Chuong 8

  Chương 8

  Đồ họa

  Trong chương này sẽ giới thiệu các hàm để vẽ các đường và hình cơ bản như đường tròn, cung elip, hình quạt, đường gẫy khúc, hình đa giác, đường thẳng, đường chữ nhật, hình chữ nhật, hình hộp chữ nhật, ... Ngoài ra còn đề cập tới các vấn đề rất lý thú khác như: xử lý văn bản trên màn hình đồ họa, cửa sổ và kỹ thuật tạo ảnh di động. Các hàm đồ họa được khai báo trong tệp graphics.h.

  § 1. Khái niệm đồ họa

  Để hiểu kỹ thuật lập trình đồ họa, đầu tiên phải hiểu các yếu tố cơ bản của đồ họa. Từ trước đến nay chúng ta chủ yếu làm việc với kiểu văn bản. Nghĩa là màn hình được thiết lập để hiển thị 25 dòng, mỗi dòng có thể chứa 80 ký tự. Trong kiểu văn bản, các ký tự hiển thị trên màn hình đã được phần cứng của máy PC ấn định trước và ta không thể nào thay đổi được kích thước, kiểu chữ.

  ở màn hình đồ họa, ta có thể xử lý đến từng chấm điểm (pixel) trên màn hình và do vậy muốn vẽ bất kỳ thứ gì cũng được. Sự bài trí và số pixel trên màn hình được gọi là độ phân giải (resolution). Do mỗi kiểu màn hình đồ họa có một cách xử lý đồ họa riêng nên TURBO C cung cấp một tệp tin điều khiển riêng cho từng kiểu đồ họa. Bảng 8-1 cho thấy các kiểu đồ họa và các tệp tin điều khiển chúng.

  Ngoài các tệp có đuôi BGI chứa chương trình điều khiển đồ họa, TURBO C còn cung cấp các tệp tin đuôi CHR chứa các Font chữ để vẽ các kiểu chữ khác nhau trên màn hình đồ họa. Đó là các tệp:

  GOTH.CHR

  LITT.CHR

  SANS.CHR

  T

  446 447

  RIP.CHR

  Bảng 8-1. Các tệp tin điều khiển đồ họa của TURBO C++

  Tên tệp tin

  Kiểu màn hình đồ họa

  ATT.BGI

  ATT & T6300 (400 dòng)

  CGA.BGI

  IBMCGA, MCGA và các máy tương thích

  EGAVGA.BGI

  IBM EGA, VGA và các máy tương thích

  HERC.BGI

  Hercules monochrome và các máy tương thích

  IBM8514.BGI

  IBM 8514 và các máy tương thích

  PC3270.BGI

  IBM 3270 PC

  Màn hình đồ họa gồm nhiều điểm ảnh được sắp xếp trên các đường thẳng ngang và dọc. Điều này đúng cho tất cả các kiểu màn hình đồ họa của máy tính. Khác biệt chủ yếu giữa chúng là kích thước và số các điểm ảnh. Trong kiểu CGA (độ phân giải thấp), điểm ảnh có kích thước lớn, chiều ngang có 320 điểm ảnh, còn theo chiều dọc có 200 điểm ảnh. Màn hình VGA có độ phân giải cao hơn: điểm ảnh nhỏ hơn, trên mỗi hàng có 640 điểm ảnh và trên mỗi cột có 480 điểm ảnh. Điểm ảnh càng nhỏ thì số điểm ảnh trên màn hình càng nhiều và chất lượng đồ họa càng cao.

  Mỗi kiểu đồ họa dùng một hệ tọa độ riêng. Hệ tọa độ cho màn hình VGA là 640 x 480 như sau :

  (0,0) (639,0)

   

   

   

   

   

   

   

   

  (0,479) (639,479)

  Hình 8.1. Hệ tọa độ VGA

  Nhờ hệ tọa độ này, ta có thể tác động hay tham chiếu đến bất kỳ điểm ảnh nào trên màn hình đồ họa.

  Nếu dùng màn hình CGA thì góc dưới phải có tọa độ (319, 199). Độc lập với kiểu đồ họa đang sử dụng, các hàm getmaxx và getmaxy bao giờ cũng cho tọa độ x và y lớn nhất trong kiểu đồ họa đang dùng.

  Một chương trình đồ họa thường gồm các phần sau:

  - Khởi động hệ thống đồ họa.

  - Xác định mầu nền (mầu màn hình), mầu đường vẽ, mầu tô và kiểu (mẫu) tô.

  - Vẽ, tô mầu các hình mà ta mong muốn.

  - Các thao tác đồ họa khác như cho hiện các dòng chữ...

  - Đóng hệ thống đồ họa để trở về mode văn bản.

  § 2. Khởi động hệ đồ họa

  Mục đích của việc khởi động hệ thống đồ họa là xác định thiết bị đồ họa (màn hình) và mốt đồ họa sẽ sử dụng trong chương trình. Để làm điều này ta dùng hàm:

  void initgraph(int *graphdriver, int *graphmode,char *driverpath);

  trong đó: driverpath là đường dẫn của thư mục chứa các tệp tin điều khiển đồ họa, graphdriver, graphmode cho biết màn hình và mốt đồ họa sẽ sử dụng trong chương trình. Bảng 8-2 cho thấy các giá trị khả dĩ của graphdriver và graphmode.

  Ví dụ 1. Giả sử máy tính của ta có màn hình EGA, các tệp tin đồ họa chứa trong thư mục C: \TC, khi đó ta có thể khởi động hệ thống đồ họa như sau:

  #include "graphics.h"

  main()

  {

  int mh=EGA, mode= EGALO;

  initgraph(&mh, &mode, "C:\TC");

  . . .

  }

  448 449

  Bảng 8-2. Các giá trị khả dĩ của graphdriver, graphmode

  graphdriver

  graphmode

  Độ phân giải

  Detect (0)

   

   

  CGA (1)

  CGAC0 (0)

  320 x 200

   

  CGAC1 (1)

  320 x 200

   

  CGAC2 (2)

  320 x 200

   

  CGAC3 (3)

  320 x 200

   

  CGAHi (4)

  640 x 200

  MCGA (2)

  MCGA0 (0)

  320 x 200

   

  MCGA1 (1)

  320 x 200

   

  MCGA2 (2)

  320 x 200

   

  MCGA3 (3)

  320 x 200

   

  MCGAMed (4)

  640 x 200

   

  MCGAHi (5)

  640 x 480

  EGA (3)

  EGALO (0)

  640 x 200

   

  EGAHi (1)

  640 x 350

  EGA64 (4)

  EGA64LO (0)

  640 x 200

   

  EGA64Hi (1)

  640 x 350

  EGAMONO (5)

  EGAMONOHi (0)

  640 x 350

  VGA (9)

  VGALO (0)

  640 x 200

   

  VGAMED (1)

  640 x 350

   

  VGAHI (2)

  640 x 480

  HERCMONO (7)

  HERCMONOHI

  720 x 348

  ATT400 (8)

  ATT400C0 (0)

  320 x 200

   

  ATT400C1 (1)

  320 x 200

   

  ATT400C2 (2)

  320 x 200

   

  ATT400C3 (3)

  320 x 200

   

  ATT400MED (4)

  640 x 400

   

  ATT400HI (5)

  640 x 400

  PC3270 (10)

  PC3270HI (0)

  720 x 350

  IBM8514 (6)

  IBM8514LO (0)

  640 x 480, 256 mầu

   

  IBM8514HI (1)

  1024 x 768, 256 mầu

   

  Chú ý 1. Bảng 8-2 cho các tên hằng và giá trị của chúng mà các biến graphdriver, graphmode có thể nhận. Chẳng hạn hằng DETECT có giá trị 0, hằng VGA có giá trị 9, hằng VGALO có giá trị 0... Khi lập trình ta có thể dùng tên hằng hoặc giá trị tương ứng của chúng. Chẳng hạn các phép gán trong ví dụ 1 có thể viết theo một cách khác tương đương như sau:

  mh=3;

  mode=0;

  Chú ý 2. Bảng 8.2 cho thấy độ phân giải phụ thuộc cả vào màn hình và mode. Ví dụ trong màn hình EGA nếu dùng mode EGALO thì độ phân giải là 640 x 200, hàm getmaxx cho giá trị 639, hàm getmaxy cho giá trị 199 . Nếu cũng màn hình EGA mà dùng mode EGAHI thì độ phân giải là 640x 350, hàm getmaxx cho giá trị 639, hàm getmaxy cho giá trị 349.

  Chú ý 3. Nếu không biết chính xác kiểu màn hình đang sử dụng thì ta gán cho biến graphdriver hằng DETECT hay giá trị 0. Khi đó kết quả của hàm initgraph sẽ là:

  - Kiểu của màn hình đang sử dụng được phát hiện, giá trị số của nó được gán cho biến graphdriver.

  - Mode đồ họa ở độ phân giải cao nhất ứng với màn hình đang sử dụng cũng được phát hiện và giá trị số của nó được gán cho biến graphmode.

  Như vậy việc dùng hằng số DETECT chẳng những có thể khởi động được hệ thống đồ họa của màn hình hiện có theo mode có độ phân giải cao nhất, mà còn giúp ta xác định chính xác kiểu màn hình đang sử dụng.

  Ví dụ 2. Chương trình dưới đây xác định kiểu màn hình đang sử dụng:

  #include "graphics.h"

  #include "stdio.h"

  main()

  {

  i

  450 451

  nt mh=0, mode= 0;

  initgraph(&mh, &mode, "");

  printf("\n Giá trị số của màn hình là: %d", mh);

  closegraph();

  }

  Nếu chương trình cho kết quả:

  Giá trị số của màn hình là: 3

  thì ta có thể khẳng định loại màn hình đang dùng là EGA.

  Chú ý 4. Nếu chuỗi dùng để xác định driverpath là một chuỗi rỗng (như trong ví dụ 2) thì chương trình dịch sẽ tìm các tệp điều khiển đồ họa trên thư mục chủ.

  § 3. Lỗi đồ họa

  Khi khởi động hệ thống đồ họa nếu máy không tìm thấy các chương trình điều khiển đồ họa thì sẽ phát sinh lỗi đồ họa và việc khởi động coi như không thành. Lỗi đồ họa còn phát sinh khi dùng các hàm đồ hoạ. Trong mọi trường hợp, hàm graphresult cho biết có lỗi hay không lỗi và đó là lỗi gì. Bảng 8-3 cho các mã lỗi mà hàm này phát hiện được. Ta có thể dùng hàm grapherrormsg với mã lỗi do hàm graphresult trả về để biết được đó là lỗi gì, ví dụ:

  int maloi;

  maloi = graphresult();

  printf("\nLỗi đồ họa là: %d", grapherrormsg(maloi));

  Bảng 8-3. Các mã lỗi của Graphresult

  Hằng

  Trị

  Lỗi phát hiện

  grOk

  0

  Không có lỗi

  grNoInitGraph

  -1

  Chưa khởi động hệ đồ họa

  grNotDetected

  -2

  Không có phần cứng đồ họa

  grFileNotFound

  -3

  Không tìm thấy trình điều khiển đồ họa

  grInvalidDriver

  -4

  Trình điều khiển không hợp lệ

  grNoLoadMem

  -5

  Không đủ RAM cho đồ họa

  grNoScanMem

  -6

  Vượt vùng RAM trong Scan fill

  grNoFloodMem

  -7

  Vượt vùng RAM trong flood fill

  grFontNoFound

  -8

  Không tìm thấy tập tin Font

  grNoFontMem

  -9

  Không đủ RAM để nạp Font

  grInvalidMode

  -10

  Kiểu đồ họa không hợp lệ cho trình điều khiển

  grError

  -11

  Lỗi đồ họa tổng quát

  grIOerror

  -12

  Lỗi đồ họa vào ra

  grInvalidFont

  -13

  Tập tin Font không hợp lệ

  grInvalidFontNum

  -14

  Số hiệu Font không hợp lệ

  § 4. Mầu và mẫu

  1. Để chọn mầu nền ta sử dụng hàm

  void setbkcolor(int color);

  2. Để chọn mầu đường vẽ ta dùng hàm

  void setcolor(int color);

  3. Để chọn mẫu (kiểu) tô và mầu tô ta dùng hàm

  void setfillstyle(int pattern, int color);

  Trong cả 3 trường hợp color xác định mã của mầu. Các giá trị khả dĩ của color cho trong bảng 8-4, pattern xác định mã của mẫu tô (xem bảng 8-5).

  Mẫu tô và mầu tô sẽ được sử dụng trong các hàm pieslice, fillpoly, bar, bar3d và floodfill (xem §5 dưới đây).

  4. Chọn giải mầu

  Để thay đổi giải mầu đã được định nghĩa trong bảng 8.4 ta dùng hàm

  void setpalette(int colornum, int color);

  Ví dụ câu lệnh

  s

  452 453

  etpalette(0, Lightcyan);

  biến mầu đầu tiên trong bảng mầu thành xanh lơ nhạt. Các mầu khác không bị ảnh hưởng.

  Bảng 8-4. Các giá trị khả dĩ của color

  Tên hằng

  Giá trị số

  Mầu hiển thị

  BLACK

  0

  Đen

  BLUE

  1

  Xanh da trời

  GREEN

  2

  Xanh lá cây

  CYAN

  3

  Xanh lơ

  RED

  4

  Đỏ

  MAGENTA

  5

  Tím

  BROWN

  6

  Nâu

  LIHGTGRAY

  7

  Xám nhạt

  DARKGRAY

  8

  Xám sẫm

  LIGHTBLUE

  9

  Xanh da trời nhạt

  LIGHTGREEN

  10

  Xanh lá cây nhạt

  LIGHTCYAN

  11

  Xanh lơ nhạt

  LIGHTRED

  12

  Đỏ nhạt

  LIGHTMAGENTA

  13

  Tím nhạt

  YELLOW

  14

  Vàng

  WHITE

  15

  Trắng

  5. Để nhận giải mầu hiện hành ta dùng hàm

  void getpalette (struct palettetype *palette);

  ở đây palettetype là kiểu đã định nghĩa trước như sau:

  #define MAXCOLORS 15

  struct palettetype

  {

  unsigned char size;

  unsigned char colors[MAXCOLORS+1];

  };

  ở đây: size là số lượng mầu trong palette, colors là mảng chứa mầu với chỉ số mảng chạy từ 0 đến size - 1

  Bảng 8-5. Các giá trị khả dĩ của pattern

  Tên hằng

  Giá trị số

  Mô tả kiểu tô

  EMPTY_FILL

  0

  Tô bằng mầu nền

  SOLID_FILL

  1

  Tô bằng đường nét liền

  LINE_FILL

  2

  Tô bằng - - -

  LTSLASH_FILL

  3

  Tô bằng ///

  SLASH_FILL

  4

  Tô bằng /// in đậm

  BKSLASH_FILL

  5

  Tô bằng \\\ in đậm

  LTBKSLASH_FILL

  6

  Tô bằng \\\

  HATCH_FILL

  7

  Tô bằng đường gạch bóng nhạt

  XHATCH_FILL

  8

  Tô bằng đường gạch bóng chữ thập

  INTERLEAVE_FILL

  9

  Tô bằng đường đứt quãng

  WIDE_DOT_FILL

  10

  Tô bằng dấu chấm thưa

  CLOSE_DOT_FILL

  11

  Tô bằng dấu chấm mau

  6. Hàm getcolor trả về mầu đã xác định trước đó bằng hàm setcolor.

  7. Hàm getbkcolor trả về mầu đã xác định trước đó bằng hàm setbkcolor.

  8. Hàm getmaxcolor trả về mã mầu cực đại thuộc giải mầu hiện đang có hiệu lực. Trên 256 K EGA, hàm getmaxcolor luôn cho giá trị 15.

  § 5. Vẽ và tô mầu

  Có thể chia các đường và hình thành bốn nhóm chính:

  - Đường tròn và ellipse

  - Đường gấp khúc và hình đa giác

  - Đường thẳng

  -

  454 455

  Hình chữ nhật

  A. Đường tròn và hình tròn

  Nhóm này gồm cung tròn, đường tròn, cung ellipse và hình quạt.

  1. Cung tròn. Để vẽ một cung tròn ta dùng hàm

  void arc(int x, int y, int gd, int gc, int r);

  ở đây:

  (x, y) là tọa độ của tâm cung tròn,

  r là bán kính

  gd là góc đầu

  gc là góc cuối

  Chú ý: Trong tất cả các hàm dưới đây, góc tính theo độ và có giá trị từ 0 đến 360.

  2. Đường tròn. Để vẽ một đường tròn ta dùng hàm

  void circle(int x, int y, int r);

  ở đây:

  (x, y) là tọa độ của tâm;

  r là bán kính đường tròn.

  3. Cung ellipse. Để vẽ một cung Ellipse ta dùng hàm

  void ellipse(int x,int y,int gd,int gc,int xr,int yr);

  ở đây:

  (x, y) là tọa độ của tâm cung Ellipse

  gd là góc đầu

  gc là góc cuối

  xr là bán trục ngang

  yr là bán trục đứng.

  4. Hình quạt. Để vẽ và tô màu một hình quạt ta dùng hàm

  void pieslice(int x,int y,int gd,int gc,int r);

  ở đây:

  (x,y) là tọa độ tâm hình quạt

  gd là góc đầu

  gc là góc cuối

  r là bán kính

  Ví dụ 1. Chương trình dưới đây sẽ vẽ: một cung tròn ở góc phần tư thứ nhất, một cung ellipse ở góc phần tư thứ ba, một đường tròn và một hình quạt quét từ 90 đến 360 độ.

  #include <graphics.h>

  main()

  {

  int mh, mode;

  // Khởi động đồ họa, màn hình EGA, mode EGALO

  mh=EGA;

  mode=EGALO;

  initgraph(&mh, &mode,"");

  // Mầu nền Green, mầu đường vẽ

  //White, mầu tô Red, kiểu tô SlashFill

  setbkcolor (GREEN);

  setcolor (WHITE);

  setfillstyle (SLASH_FILL, RED);

  // Vẽ: một cung tròn ở góc phần tư thứ nhất,

  // một cung Ellipse ở góc phần tư thứ ba,

  // một đường tròn, một quạt tròn

  arc(160, 50, 0, 90, 45);

  ellipse(480, 50, 180, 270, 150, 45);

  circle(160, 150, 45);

  pieslice(480, 150, 90, 360, 45);

  // Kết thúc chế độ đồ họa

  closegraph();

  }

  456 457

  B. Đường gấp khúc và đa giác

  5. Muốn vẽ một đường gấp khúc đi qua n điểm: (x1,y1), ... , (xn,yn) thì trước hết ta phải đưa các tọa độ vào một mảng a nào đó kiểu int. Nói một cách chính xác hơn, cần gán x1 cho a[0], y1 cho a[1], x2 cho a[2], y2 cho a[3],... Sau đó ta viết lời gọi hàm:

  drawpoly(n, a);

  Khi điểm cuối (xn, yn) trùng với điểm đầu (x1, y1) ta nhận được một đường gấp khúc khép kín.

  6. Giả sử a là mảng đã nói trong điểm 5, khi đó lời gọi hàm

  fillpoly(n, a);

  sẽ vẽ và tô mầu một đa giác có đỉnh là các điểm

  (x1, y1), ... ,(xn, yn).

  Ví dụ 2. Chương trình dưới đây sẽ vẽ một đường gấp khúc và hai hình tam giác.

  #include <graphics.h>

  // Xây dựng các mảng chứa tọa độ các đỉnh

  int poly1[]={5,200,190,5,100,300};

  int poly2[]={205,200,390,5,300,300};

  int poly3[]={405,200,590,5,500,300,405,200};

  main()

  {

  int mh=0, mode=0;

  initgraph(&mh, &mode, "");

  // Mầu nền CYAN, mầu đường vẽ

  // YELLOW, mầu tô MAGENTA, mẫu tô SolidFill

  setbkcolor (CYAN); Setcolor (YELLOW);

  setfillstyle (SOLID_FILL, MAGENTA);

  drawpoly (3, poly1); // Đường gấp khúc

  fillpoly (3, poly2); // Hình đa giác

  fillpoly(4, poly3); // Hình đa giác

  closegraph();

  }

  C. Đường thẳng

  7. Hàm

  void line(int x1,int y1,int x2,int y2);

  vẽ đường thẳng nối hai điểm (x1, y1) và (x2, y2) nhưng không làm thay đổi vị trí con chạy.

  8. Hàm

  void lineto(int x,int y);

  vẽ đường thẳng từ điểm hiện tại tới điểm (x, y) và chuyển con chạy đến điểm (x, y).

  9. Hàm

  void linerel(int dx,int dy);

  vẽ một đường thẳng từ vị trí hiện tại (x, y) của con chạy đến điểm (x + dx,y + dy). Con chạy được di chuyển đến vị trí mới.

  10. Hàm

  void moveto(int x,int y);

  sẽ di chuyển con chạy tới vị trí (x, y).

  Ví dụ 3. Chương trình dưới đây tạo lên một đường gấp khúc bằng các đoạn thẳng. Đường gấp khúc đi qua các đỉnh: (20, 20), (620, 20), (620, 180), (20, 180) và (320, 100).

  #include <graphics.h>

  main()

  {

  int mh=0, mode=0;

  initgraph(&mh, &mode, "");

  s

  458 459

  etbkcolor(GREEN);

  setcolor(YELLOW);

  moveto(320,100);

  line(20,20,620,20);

  linerel(-300,80);

  lineto(620,180);

  lineto(620,20);

  closegraph();

  }

  D. Hình chữ nhật

  11. Hàm

  void rectangle(int x1,int y1,int x2,int y2);

  sẽ vẽ một đường chữ nhật có các cạnh song song với các cạnh của màn hình. Tọa độ đỉnh trên bên trái của hình chữ nhật là (x1,y1) và điểm dưới bên phải là (x2,y2).

  12. Hàm

  void bar(int x1,int y1,int x2,int y2);

  sẽ vẽ và tô mầu một hình chữ nhật. Các giá trị x1,y1,x2 và y2 có ý nghĩa như đã nói trong điểm 11.

  13. Hàm

  void bar3d(int x1,int y1,int x2,int y2,int depth,int top);

  sẽ vẽ một khối hộp chữ nhật, mặt ngoài của nó là hình chữ nhật xác định bởi các tọa độ x1,y1,x2,y2 (như đã nói trong điểm 12). Hình chữ nhật này được tô mầu. Tham số depth ấn định số điểm ảnh trên bề sâu của khối 3 chiều. Tham số top có thể nhận trị 1 (TOPON) hay 0 (TOPOFF) và khối 3 chiều sẽ có nắp hay không nắp (xem hình vẽ).

   

   

   

   

  TOPON TOPOFF

  Ví dụ 4. Chương trình dưới đây sẽ vẽ một đường chữ nhật, một hình chữ nhật và một khối hộp chữ nhật có nắp.

  #include <graphics.h>

  main()

  {

  int mh=0, mode=0;

  initgraph(&mh, &mode, "");

  setbkcolor(GREEN);

  setcolor(RED);

  setfillstyle(CLOSE_DOT_FILL,YELLOW);

  rectangle(5,5,300,160);

  bar(5,175,300,340);

  bar3d(320,100,500,340,100,1);

  closegraph();

  }

  § 6. Chọn kiểu đường

  1. Hàm

  void setlinestyle(int linestyle,int pattern,int thickness);

  tác động đến nét vẽ của các thủ tục line, lineto, rectange, drawpoly, circle,... Hàm này cho phép ta ấn định 3 yếu tố của đường thẳng là dạng, bề dầy và mẫu tự tạo.

  + Dạng đường do tham số linestyle khống chế. Sau đây là các giá trị khả dĩ của linestyle và dạng đường thẳng tương ứng.

  SOLID_LINE = 0 Nét liền

  DOTTED_LINE = 1 Nét chấm

  CENTER_LINE = 2 Nét chấm gạch

  DASHED_LINE = 3 Nét gạch

  U

  460 461

  SERBIT_LINE = 4 Mẫu tự tạo

  + Bề dầy do tham số thickness khống chế. Giá trị này có thể là:

  NORM_WIDTH = 1 Bề dầy bình thường

  THICK_WIDTH = 3 Bề dầy gấp ba

  + Mẫu tự tạo: Nếu tham số thứ nhất là USERBIT_LINE thì ta có thể tạo ra mẫu đường thẳng bằng tham số pattern. Ví dụ xét đoạn chương trình:

  int pattern= 0x1010;

  setlinestyle(USERBIT_LINE, pattern, NORM_WIDTH);

  line(0,0,100,200);

  Giá trị của pattern trong hệ 16 là 0x1010 hay trong hệ 2 là

  0001 0000 0001 0000

  Chỗ nào có bit 1 điểm ảnh sẽ sáng, bit 0 làm tắt điểm ảnh.

  2. Để nhận các giá trị hiện hành của 3 yếu tố trên ta dùng hàm:

  void getlinesettings(struct linesettingstype *lineinfo);

  với kiểu linesettingstype đã được định nghĩa trước như sau:

  struct linesettingstype

  {

  int linestyle;

  unsigned int upattern;

  int thickness;

  };

  Ví dụ 1. Chương trình dưới đây minh họa cách dùng các hàm setlinestyle và getlinesettings để vẽ đường thẳng.

  // kiểu đường

  #include <graphics.h>

  #include <conio.h>

  main()

  {

  struct linesettingstype kieu_cu;

  int mh=0, mode=0;

  initgraph(&mh, &mode, "");

  if (graphresult!= grOk) exit(1);

  setbkcolor(GREEN); setcolor(RED);

  line(0,0,100,0);

  // Lưu lại kiểu hiện tại

  getlinesettings(kieu_cu);

  // Thiết lập kiểu mới

  setlinestyle(DOTTED_LINE,0,THICK_WIDTH);

  line(0,0,100,10);

  // Phục hồi kiểu cũ

  setlinestyle(kieu_cu.linestyle,

  kieu_cu.upattern, kieu_cu.thickness);

  Line(0,20,100,20);

  getch();

  closegraph();

  }

  3. Hàm

  void setwritemode( int writemode);

  sẽ thiết lập kiểu thể hiện đường thẳng cho các hàm line, drawpoly, linerel, lineto, rectangle. Kiểu thể hiện do tham số writemode khống chế:

  - Nếu writemode bằng COPY_PUT = 0, thì đường thẳng được viết đè lên dòng đang có trên màn hình.

  - Nếu writemode bằng XOR_PUT = 1, thì mầu của đường thẳng định vẽ sẽ kết hợp với mầu của từng chấm điểm của đường hiện có trên màn hình theo phép toán XOR (chương 3, §3) để tạo lên một đường thẳng mới.

  M

  462 463

  ột ứng dụng của XOR_PUT là: Khi thiết lập kiểu writemode bằng XOR_PUT rồi vẽ lại đường thẳng cùng mầu thì sẽ xóa đường thẳng cũ và khôi phục trạng thái của màn hình.

  Chương trình dưới đây minh họa cách dùng hàm setwritemode. Khi thực hiện ta sẽ thấy hình chữ nhật thu nhỏ dần vào tâm màn hình.

  Ví dụ 2:

  // Thu hình;

  #include <graphics.h>

  #include <conio.h>

  main()

  {

  struct linesettingstype kieu_cu;

  int mh=0, mode=0, x1, y1, x2, y2;

  initgraph(&mh, &mode, "");

  if (graphresult!= grOk) exit(1);

  setbkcolor(GREEN);

  setcolor(RED);

  setfillstyle(CLOSE_DOT_FILL, YELLOW);

  x1=0; y1=0;

  x2=getmaxx(); y2=getmaxy();

  setwritemode(XOR_PUT);

  tt: rectangle(x1,y1,x2,y2); // Vẽ hình chữ nhật

  if ( (x1+1)<(x2-1) && (y1+1)<(y2-1) )

  {

  rectangle(x1,y1,x2,y2); // xóa hình chữ nhật

  x1=x1+1; y1=y1+1; co hình chữ nhật

  x2=x2-1; y2=y2-1;

  goto tt;

  }

  setwritemode(COPY_PUT); // Trở về overwrite mode

  closegraph();

  }

  § 7. Cửa sổ (Viewport)

  1. Viewport là một vùng chữ nhật trên màn hình đồ họa tựa như window trong textmode. Để thiết lập viewport ta dùng hàm

  void setviewport(int x1,int y1,int x2,int y2,int clip);

  trong đó (x1,y1) là tọa độ góc trên bên trái và (x2,y2) là tọa độ góc dưới bên phải. Bốn giá trị này phải thỏa mãn:

  0 <= x1 <= x2

  0 <= y1 <= y2

  Tham số clip có thể nhận một trong hai giá trị:

  clip = 1 không cho phép vẽ ra ngoài viewport

  clip = 0 Cho phép vẽ ra ngoài viewport.

  Ví dụ câu lệnh

  setviewport(100,50,200,150, 1);

  sẽ thiết lập viewport. Sau khi lập viewport ta có hệ tọa độ mới mà góc trên bên trái của viewport sẽ có tọa độ (0,0).

  2. Để nhận viewport hiện hành ta dùng hàm

  void getviewsettings(struct viewporttype *vp);

  ở đây kiểu viewporttype đã được định nghĩa như sau:

  struct viewporttype

  {

  int left, top, right, bottom;

  int clip;

  };

  3. Để xóa viewport ta dùng hàm

  void clearviewport(void);

  4. Để xóa màn hình và đưa con chạy về tọa độ (0,0) của màn hình ta dùng hàm

  void cleardevice(void);

  C

  464 465

  hú ý: Câu lệnh này sẽ xóa mọi thứ trên màn hình.

  5. Tọa độ âm dương

  Nhờ sử dụng Viewport có thể viết các chương trình đồ họa theo tọa độ âm dương. Muốn vậy ta thiết lập viewport sao cho tâm tuyệt đối của màn hình là góc trên bên trái của viewport và cho clip = 0 để có thể vẽ ra ngoài giới hạn của viewport. Sau đây là đoạn chương trình thực hiện công việc trên

  int xc, yc;

  xc= getmaxx()/2; yc= getmaxy()/2;

  setviewport(xc, yc, getmaxx(), getmaxy(), 0);

  Như thế màn hình sẽ được chia làm 4 phần với tọa độ âm dương như sau:

  Phần tư trái trên: x âm, y âm

  Phần tư trái dưới: x âm, y dương

  Phần tư phải trên: x dương, y âm

  Phần tư phải dưới: x dương, y dương

  Chương trình dưới đây vẽ đồ thị hàm sin(x) trong hệ trục tọa độ âm dương. Hoành độ x lấy các giá trị từ -4*PI đến 4*PI. Trong chương trình có dùng hai hàm mới là: outtextxy và putpixel (xem các mục sau).

  Ví dụ 1:

  // đồ thị hàm sin

  #include <graphics.h>

  #include <conio.h>

  #include <math.h>

  #define SCALEX 20

  #define SCALEY 60

  main()

  {

  int mh=0, mode=0, x, y, i;

  initgraph(&mh, &mode, "");

  if (graphresult!= grOk) exit(1);

  setviewport(getmaxx()/,getmaxy()/2,

  getmaxx(),getmaxy(), 0);

  // Kẻ hệ trục tọa độ

  setcolor(BLUE);

  line(-(getmaxx()/2),0,getmaxx()/2,0);

  line(0,-(getmaxy()/2),0,getmaxy()/2);

  settextjustify(1,1); setcolor(RED);

  outtextxy(0,0,"(0,0)");

  for (i=-400;i<=400;++i)

  {

  x=round(2*M_PI*i*SCALEX/200);

  y=round(sin(2*M_PI*i/200)*SCALEY);

  putpixel(x,y,YELLOW);

  }

  getch();

  }

  Ví dụ 1 tạo lên một đồ thị từ các chấm điểm. Bây giờ ta sửa ví dụ 1 đôi chút: giữ nguyên từ đầu đến outtextxy, thay phần cuối bởi đoạn chương trình dưới đây. Ta sẽ được đồ thị từ các đoạn thẳng rất ngắn ghép lại.

  Ví dụ 2:

  // Phần đầu giống ví dụ 1

  setcolor(YELLOW);

  for (i=-400;i<=400;++i)

  {

  x=round(2*M_PI*i*SCALEX/200);

  y=round(sin(2*M_PI*i/200)*SCALEY);

  i

  466 467

  f(i= -400) moveto(x,y);

  else lineto(x,y);

  }

  getch();

  }

  § 8. Tô điểm, tô miền

  1. Hàm

  void putpixel(int x, int y, int color);

  sẽ tô điểm (x,y) theo mầu xác định bởi color.

  2. Hàm

  unsigned getpixel(int x, int y);

  sẽ trả về số hiệu mầu của điểm ảnh ở vị trí (x,y). Chú ý: nếu điểm này chưa được tô mầu bởi các hàm vẽ hoặc putpixel (mà chỉ mới được tạo mầu nền bởi setbkcolor) thì hàm cho giá trị bằng 0. Vì vậy có thể dùng hàm này theo mẫu dưới đây để xác định các nét vẽ trên màn hình đồ hoạ và vẽ ra giấy.

  if (getpixel(x,y)!=0)

  {

  // Điểm (x,y) được vẽ , đặt một chấm điểm ra giấy

  }

  3. Tô miền

  Để tô mầu cho một miền nào đó trên màn hình ta dùng hàm

  void floodfill(int x, int y, int border);

  ở đây:

  (x,y) là tọa độ của một điểm nào đó gọi là điểm gieo.

  tham số border chứa mã của một mầu.

  Sự hoạt động của hàm floodfill phụ thuộc vào giá trị của x,y, border và trạng thái màn hình.

  a) Khi trên màn hình có một đường (cong hoặc gấp khúc) khép kín mà mã mầu của nó bằng giá trị của border thì:

  + Miền giới hạn bởi đường kín sẽ được tô mầu nếu điểm gieo (x,y) nằm bên trong miền này.

  + Nếu điểm gieo (x,y) nằm bên ngoài thì phần màn hình bên ngoài miền đóng nói trên được tô màu.

  b) Khi trên màn hình không có một đường nào như vậy, thì cả màn hình được tô màu.

  Ví dụ 1. Chương trình dưới đây sẽ vẽ một đường tròn đỏ trên màn hình xanh. Tọa độ (x,y) của điểm gieo được nạp vào từ bàn phím. Tùy thuộc vào giá trị cụ thể của x,y, chương trình sẽ tô mầu vàng cho hình tròn hoặc phần màn hình bên ngoài hình tròn.

  #include <graphics.h>

  #include <stdio.h>

  main()

  {

  int mh=0, mode=0, x, y;

  initgraph(&mh, &mode, "");

  if (graphresult!= grOk) exit(1);

  setbkcolor(GREEN);

  setcolor(RED);

  setfillstyle(11,YELLOW);

  circle(320,100,50);

  moveto(1,150);

  outtext(" Toa do diem gieo x,y ");

  scanf("%d%d",&x,&y); flooddfill(x,y,RED);

  }

  468 469

  Ví dụ 2. Minh họa cách dùng hàm Putpixel và hàm getpixel để vẽ các điểm ảnh và sau đó xóa các điểm ảnh. Muốn kết thúc chương trình bấm ESC.

  #include <conio.h>

  #include <graphics.h>

  #include <stdio.h>

  #include <stdlib.h>

  int seed = 1962; // Nhân cho bộ tạo số ngẫu nhiên

  int numpts = 2000; // Vẽ 2000 chấm điểm

  int ESC = 27;

  void putpixelplay(void);

  main()

  {

  int mh=0, mode=0;

  initgraph(&mh, &mode, "");

  if (graphresult()!= grOk)

  exit(1);

  putpixelplay();

  closegraph();

  }

  void putpixelplay(void)

  {

  int i,x,y,color,xmax,ymax,maxcolor,ch;

  struct viewporttype v;

  getviewsettings(&v);

  xmax=(v.right - v.left -1); ymax=(v.bottom - v.top -1);

  maxcolor=getmaxcolor();

  while (!kbhit())

  {

  //Vẽ các chấm điểm một cách ngẫu nhiên

  srand(seed);

  i=0;

  while(i<=numpts)

  {

  ++i;

  x=random(xmax)+1;y=random(ymax)+1;

  color=random(maxcolor);

  putpixel(x,y,color);

  }

  // Xóa các điểm ảnh

  srand(seed);

  i=0;

  while(i<=numpts)

  {

  ++i;

  x= random(xmax) + 1; y= random(ymax) + 1;

  color=random(maxcolor);

  putpixel(x,y,0);

  }

  if(kbhit())

  {

  ch=getch();

  if (ch==ESC) break;

  }

  }

  } // Kết thúc hàm putpixelplay

  470 471

  § 9. Xử lý văn bản trên màn hình đồ hoạ

  1. Hiển thị văn bản trên màn hình đồ hoạ

  Hàm

  void outtext (char *s);

  sẽ hiện chuỗi ký tự (do s trỏ tới) tại vị trí hiện tại của con trỏ.

  Hàm

  void outtextxy(int x,int y,char *s);

  sẽ hiện chuỗi ký tự (do s trỏ tới) tại ví trí (x,y).

  Ví dụ 1: Hai cách sau đây sẽ cho cùng kết quả

  outtextxy (100,100," chao ban ");

  moveto (100,100);

  outtext (" chao ban ");

  Chú ý: Trong mốt đồ họa vẫn cho phép dùng hàm nhập dữ liệu scanf và các hàm bắt phím getch, kbhit.

  2. Fonts

  Như đã nói ở trên: Các Fonts nằm trong các tệp tin .CHR trên đĩa. Các Font này cho các kích thước và kiểu chữ khác nhau sẽ hiện thị trên màn hình đồ hoạ bằng outtext hay outtextxy. Để chọn và nạp Font chúng ta dùng hàm:

  void settextstyle(int font,int direction,int charsize);

  (Chú ý: hàm chỉ có tác dụng nếu tồn tại các tệp .CHR)

  Với direction là một trong hai hằng số:

  HORIZ_DIR = 0

  VERT_DIR = 1

  Nếu direction là HORIZ_DIR, văn bản sẽ hiển thị theo hướng nằm ngang từ trái sang phải. Nếu direction là VERT_DIR, văn bản sẽ hiển thị theo chiều đứng từ dưới lên trên.

  Đối charsize là hệ số phóng to ký tự và có giá trị trong khoảng từ 1 đến 10.

  - Nếu charsize = 1, ký tự được thể hiện trong hình chữ nhật 8*8 pixel.

  - Nếu charsize = 2, ký tự được thể hiện trong hình chữ nhật 16*16 pixel.

  . . .

  - Nếu charsize = 10, ký tự được thể hiện trong hình chữ nhật 80*80 pixel.

  Cuối cùng là tham số font để chọn kiểu chữ và nhận một trong các hằng sau:

  DEFAULT_FONT = 0

  TRIPLEX_FONT = 1

  SMALL_FONT = 2

  SANS_SERIF_FONT = 3

  GOTHIC_FONT = 4

  Các giá trị do settextstyle thiết lập sẽ dữ nguyên cho đến khi gọi một settextstyle mới.

  Ví dụ 2:

  settextstyle (3,VERT_DIR,2);

  outtextxy (50,50," HELLO ");

  3. Vị trí hiển thị

  Hàm settextjustify cho phép ấn định nơi hiển thị văn bản của outtext theo quan hệ với vị trí hiện tại của con chạy hay của outtextxy theo quan hệ với toạ độ (x,y).

  Hàm này có dạng

  void settextjustify(int horiz, int vert);

  Tham số horiz có thể là một trong các hằng số sau:

  LEFT_TEXT = 0 (Văn bản xuất hiện bên phải con chạy)

  CENTER_TEXT = 1 (Chỉnh tâm văn bản theo vị trí con chạy)

  R

  472 473

  IGHT_TEXT = 2 (Văn bản xuất hiện bên trái con chạy)

  Tham số Vert có thể là một trong các hằng số sau:

  BOTTOM_TEXT = 0 (Văn bản xuất hiện phía trên con chạy)

  CENTER_TEXT = 1 (Chỉnh tâm văn bản theo vị trí con chạy)

  TOP_TEXT = 2 (Văn bản xuất hiện phía dưới con chạy)

  Ví dụ 3:

  settextjustify(1,1);

  outtextxy(100,100,"ABC");

  Kết quả là điểm (100,100) sẽ nằm giữa chữ B.

  4. Bề rộng và bề cao của văn bản

  Hàm

  void textheight (char *s);

  trả về chiều cao (theo pixel) của chuỗi do s trỏ tới. Ví dụ nếu ký tự có kích thước 8*8 thì

  textheight ("H") = 8

  Ví dụ 4: Đoạn chương trình dưới đây sẽ cho hiện 5 dòng chữ.

  #include <graphics.h>

  main()

  {

  int mh=0,mode=0,y,size;

  initgraph(&mh,&mode,"");

  y=10;

  settextjustify(0,0);

  for (size=1; size<=5; ++size)

  {

  settextstyle(0,0,size);

  outtextxy(0,y,"GRAPHICS");

  y += textheight("GRAPHICS") + 10;

  }

  getch();

  closegraph();

  }

  Hàm

  void textwidth(char *s);

  sẽ dựa vào chiều dài của chuỗi, kích thước Font chữ, hệ số khuyếch đại chữ để trả về bề rộng (theo pixel) của chuỗi do s trỏ tới.

  Ví dụ 5: Trong chương trình dưới đây sẽ lập các hàm vào ra trên màn hình đồ hoạ.

  #include <graphics.h>

  #include <conio.h>

  #define Enter 13

  #define Lmargin 10

  void text_write(int *x,int *y,char *s);

  void text_writeln(int *x,int *y,char *s);

  void text_read(int *x,int *y,char *s);

  void text_write(int *x,int *y,char *s)

  {

  outtextxy(*x,*y,s); *x += textwidth(s);

  }

  void text_writeln(int *x,int *y,char *s)

  {

  outtextxy(*x,*y,s);

  *x=Lmargin;

  *y += textheight(s)+5;

  }

  void text_read(int *x,int *y,char *s)

  {

  i

  474 475

  nt i=0; char ch[2];

  ch[1]=0;

  while(1)

  {

  ch[0]=getch();

  if(ch[0]==Enter) break;

  text_write(x,y,ch);

  s[i]=ch[0]; ++i;

  }

  s[i]=0;

  }

  main()

  {

  int mh=0,mode=0,x,y,xmax,ymax;

  char name[25];

  initgraph(&mh,&mode,"");

  settextstyle(TRIPLEX_FONT,HORIZ_DIR,3);

  x=Lmargin; y=100;

  text_write (&x,&y,"cho ten cua ban: ");

  text_read (&x,&y,name);

  text_writeln (&x,&y,"" );

  text_write(&x,&y,"chao ban ");

  text_write(&x,&y,name);

  getch();

  closegraph();

  }

   

  § 10. Cắt hình, Dán hình và Tạo ảnh chuyển động

  1. Hàm

  unsigned imagesize(int x1,int y1,int x2,int y2)

  trả về số byte cần thiết để lưu trữ ảnh trong phạm vi hình chữ nhật (x1,y1,x2,y2).

  2. Hàm

  #include <alloc.h>

  void *malloc(unsigned n);

  trả về con trỏ trỏ tới một vùng nhớ n byte mới được cấp phát.

  3. Hàm

  void getimage(int x1,int y1,int x2,int y2,void *bitmap);

  sẽ chép các điểm ảnh của hình chữ nhật (x1,y1,x2,y2) và các thông tin về bề rộng, cao của hình chữ nhật vào vùng nhớ do bitmap trỏ tới. Vùng nhớ và biến bitmap cho bởi hàm malloc. Độ lớn của vùng nhớ được xác định bằng hàm imagesize.

  4. Hàm

  void putimage(int x,int y,void *bitmap,int copymode);

  dùng để sao ảnh lưu trong vùng nhớ bitmap ra màn hình tại vị trí (x,y). Tham số copymode xác định kiểu sao chép ảnh, nó có thể nhận các giá trị sau:

  COPY_PUT = 0 Sao chép nguyên xi.

  XOR_PUT = 1 Các điểm ảnh trong bitmap kết hợp với các

  điểm ảnh trên màn hình bằng phép XOR

  OR_PUT = 2 Các điểm ảnh trong bitmap kết hợp với các

  điểm ảnh trên màn hình bằng phép OR

  AND_PUT = 3 Các điểm ảnh trong bitmap kết hợp với các

  điểm ảnh trên màn hình bằng phép AND

  NOT_PUT = 4 ảnh xuất hiện trên màn hình theo dạng đảo

  476 477

  ngược (phép NOT) với ảnh trong bitmap.

  Nhận xét: Nếu dùng mode XOR_PUT để chép hình, rồi lặp lại đúng câu lệnh đó thì hình sẽ bị xoá và màn hình trở lại như cũ. Kỹ thuật này dùng để tạo lên các hình ảnh chuyển động.

  Ví dụ 1: Chương trình dưới đây minh hoạ cách dùng imagesize, malloc, getimage và putimage.

  #include <alloc.h>

  #include <graphics.h>

  main()

  {

  int mh=0,mode=0;

  char *p;

  unsigend size;

  initgraph (&mh,&mode,"");

  bar(0,0,getmaxx(),getmaxy());

  size = imagesize(10,20,30,40);

  p=(char*)malloc(size); // p trỏ tới vùng nhớ size byte

  // mới được cấp phát

  getimage (10,20,30,40,p);

  getch();

  cleardevice();

  putimage (100,100,p,COPY_PUT);

  getch();

  closegraph();

  }

  5. Tảo ảnh di động

  Nguyên tắc tạo ảnh di động giống như phim hoạt hình:

  - Vẽ một hình (trong chuỗi hình mô tả chuyển động)

  - Delay

  - Xoá hình đó

  - Vẽ hình kế theo

  - Delay

  . . .

  A) Vẽ hình

  Cách 1: Vẽ lại một ảnh nhưng tại các vị trí khác nhau.

  Cách 2: Lưu ảnh vào một vùng nhớ rối đưa ảnh ra màn hình tại các vị trí khác nhau.

  B) Xóa ảnh

  Cách 1: Dùng hàm cleardevice

  Cách 2: Dùng hàm putimage (mode XOR_PUT) để xếp chồng lên ảnh cần xoá.

  Cách 3: Lưu trạng thái màn hình vào một chỗ nào đó. Vẽ một hình ảnh. Đưa trạng thái cũ màn hình ra xếp đè lên ảnh vừa vẽ.

  Kỹ thuật tạo ảnh di động được minh hoạ trong các chương trình của §11.

  § 11. Một số chương trình đồ hoạ

  Chương trình 1: Đầu tiên vẽ bầu trời đầu sao. Sau đó từng chùm pháo hoa được bắn lên bầu trời. Khi bấm phím Enter thì việc bắn pháo hoa kết thúc, ta nhận lại bầu trời đầy sao. Bấm tiếp Enter thì kết thúc chương trình.

  // Bắn pháo hoa trên bầu trời đầy sao

  #include <graphics.h>

  #include <conio.h>

  #include <stdlib.h>

  #include <alloc.h>

  main()

  {

  int x[101],y[101];

  int mh=0,mode=0,i,n;

  char *p[101];

  i

  478 479

  nitgraph(&mh,&mode,"");

  if (graphresult()!=0) exit(1);

  setcolor(RED);

  // Vẽ bầu trời đầy sao

  for (i=1;i<=1000;++i)

  {

  putpixel(random(getmaxx()),

  random(getmaxy()),random(getmaxcolor()));

  }

  // Lưu hiện trạng 100 hình chữ nhật trên màn hình để khôi phục

  for (i=1;i<=100;++i)

  {

  x[i]=random(getmaxx())-10;

  y[i]=random(getmaxy())-10;

  if (x[i]<0) x[i]=0;

  if (y[i]<0) y[i]=0;

  n=imagesize(x[i],y[i],x[i]+10,y[i]+10);

  p[i]=(char*)malloc(n);

  getimage(x[i],y[i],x[i]+10,y[i]+10,p[i]);

  }

  // Chu trình bắn pháo hoa

  do

  {

  // Đưa 100 quả pháo lên màn hình tại các vị trí quy định

  for (i=1;i<=100;++i)

  {

  setfillstyle(SOLID_FILL,i%15+1);

  pieslice(x[i]+5,y[i]+5,0,360,5);

  }

  delay(500);

  //Xoá chùm pháo hoa vừa bắn bằng cách khôi phục màn hình

  for (i=100;i>=1;--i)

  putimage(x[i],y[i],p[i],COPY_PUT);

  delay(500);

  } while(!kbhit());

  getch();

  getch();

  closegraph();

  }

  Chương trình 2: Vẽ đồng hồ có 3 kim giờ, phút và giây. Đồng hồ chạy đúng theo giờ hệ thống. Muốn kết thúc chương trình bấm Enter.

  // Đồng hồ

  #include <graphics.h>

  #include <conio.h>

  #include <math.h>

  #include <dos.h>

  // Hàm kẻ đoạn thẳng từ tâm đồng hồ theo độ, chiều dài,

  // độ dầy và mầu

  void ke(int ddo, unsigned dai, unsigned day,unsigned mau);

  // Kẻ kim giây khi biết số giây

  void ke_giay(unsigned giay);

  // Kẻ kim phút khi biết số phút

  void ke_phut(unsigned phut);

  // Kẻ kim giờ khi biết số giờ

  void ke_gio(unsigned gio, unsigned phut);

  void chay_kim_giay(void); void chay_kim_phut(void);

  void chay_kim_gio(void);

  int x0,y0,rgio,rphut,rgiay,mgio,mphut,mgiay;

  u

  480 481

  nsigned phutgioht,gioht,phutht,giayht;

  void ke(int ddo, unsigned dai, unsigned day,unsigned mau)

  {

  unsigned x,y; float goc;

  while (ddo>=360) ddo=ddo-360;

  goc=(M_PI/180)*ddo;

  x=x0+ (int)(dai*cos(goc)+0.5);

  y=y0- (int)(dai*sin(goc)+0.5);

  setcolor(mau); setlinestyle(0,0,day);

  line(x0,y0,x,y);

  }

  // Hàm ke kim giay

  void ke_giay(unsigned giay)

  {

  int ddo;

  ddo = (90 - 6*giay);

  ke(ddo,rgiay,1,mgiay);

  }

  // Hàm ke kim phut

  void ke_phut(unsigned phut)

  {

  int ddo;

  ddo= (90-6*phut);

  ke(ddo,rphut,3,mphut);

  }

  // Hàm ke kim gio

  void ke_gio(unsigned gio, unsigned phut)

  {

  int ddo;

  ddo = 360 + 90 - 30*(gio%12) - (phut+1)/2;

  ke(ddo,rgio,3,mgio);

  }

  // Hàm chỉnh giây hiện tại và làm chuyển động kim giây

  void chay_kim_giay(void)

  {

  unsigned giay; struct time t;

  gettime(&t);

  giay=t.ti_sec;

  if (giay!=giayht)

  {

  ke_giay(giayht);

  giayht=giay;

  ke_giay(giayht);

  }

  }

  // Hàm chỉnh phút hiện tại và làm chuyển động kim phút

  void chay_kim_phut(void)

  {

  unsigned phut;

  struct time t;

  gettime(&t);

  phut=t.ti_min;

  if (phut!=phutht)

  {

  ke_phut(phutht);

  phutht=phut;

  ke_phut(phutht);

  }

  }

  482 483

  // Hàm chỉnh giờ phút hiện tại và làm chuyển động kim giờ

  void chay_kim_gio(void)

  {

  unsigned h,gio,phut,sophut,sophutht;

  struct time t;

  gettime(&t);

  gio=t.ti_hour; phut=t.ti_min;

  sophut = gio*60+phut;

  sophutht = gioht*60+phutgioht;

  if ( sophut<sophutht) sophut=sophut+ 12*60;

  h=sophut-sophutht;

  if (h>=12)

  {

  ke_gio(gioht,phutgioht);

  phutgioht=phut;

  gioht=gio;

  ke_gio(gioht,phutgioht);

  }

  }

  main()

  {

  struct time t;

  char *dso[]={"", "12", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11"};

  int i,mh=0,mode=0,r,x,y;

  float goc;

  initgraph(&mh,&mode,"");

  x0=(getmaxx()/2)-1; y0=(getmaxy()/2)-1;

  r=y0-2;

  rgiay = r-10; rphut=r-50; rgio=r-90;

  mgiay= BROWN; mphut=RED; // mgio:=magenta;

  mgio=YELLOW;

  // Vẽ chu vi đồng hồ

  setcolor(BLUE); setlinestyle(0,0,3); circle(x0,y0,r);

  setfillstyle(1,YELLOW);

  floodfill(0,0,BLUE);

  setfillstyle(1,WHITE); floodfill(x0,y0,BLUE);

  setlinestyle(0,0,1);

  circle(x0,y0,10);

  setfillstyle(1,GREEN); floodfill(x0,y0,BLUE);

  settextjustify(1,1); setcolor(MAGENTA);

  outtextxy(x0,y0+120,"IBM-JIMIKO");

  // Ghi chữ số

  settextstyle(3,0,3); settextjustify(1,1); setcolor(BLUE);

  for (i=1;i<=12;++i)

  {

  goc=(2*M_PI+M_PI/2) - (i-1)*(M_PI/6);

  x = x0+ (int)(rphut*cos(goc)+0.5);

  y = y0- (int)(rphut*sin(goc)+0.5);

  outtextxy(x,y,dso[i]);

  }

  // Xác định thời điểm đầu

  gettime(&t);

  gioht=t.ti_hour; phutht=t.ti_min; giayht=t.ti_sec;

  phutgioht=phutht;

  setwritemode(XOR_PUT);

  // Ve kim gio,phut,giay

  k

  484 485

  e_gio(gioht,phutgioht);

  ke_phut(phutht);

  ke_giay(giayht);

  // Làm chuyển động các kim

  do

  {

  chay_kim_giay(); chay_kim_phut();

  chay_kim_gio();

  }

  while(!kbhit());

  closegraph();

  }

  Chương trình 3: Vẽ một con tầu vũ trụ bay trên bầu trời đầy sao theo quỹ đạo ellipse. Trong khi tầu chuyển động thì các ngôi sao thay nhau nhấp nháy

  // Tầu vũ trụ chuyển động trên bầu trời đầy sao nhấp nháy

  #include <graphics.h>

  #include <stdio.h>

  #include <conio.h>

  #include <alloc.h>

  #include <stdlib.h>

  #include <math.h>

  // Khai báo các hàm trong chương trình

  void tau_cd(void); // tầu chuyển động

  void nhap_nhay_bt(void); // nhấp nháy bầu trời

  void main(void); // hàm main

  // Khai báo các biến mảng ngoài

  int a,b,x,y,x0,y0,mh=0,mode=0,n,i;

  float goc,xt,yt;

  char *p;

  int xx[1001],yy[1001];

  // Hàm main

  void main(void)

  {

  initgraph(&mh,&mode,"");

  if (graphresult()!=0) exit(1);

  // Vẽ tầu vũ trụ

  setcolor(RED);

  ellipse(100,50,0,360,20,8);

  ellipse (100,46,190,357,20,6);

  line(107,44,110,38);

  circle(110,38,2);

  line(93,44,90,38);

  circle(90,38,2);

  setfillstyle(SOLID_FILL,BLUE);

  floodfill(101,54,RED);

  setfillstyle(SOLID_FILL,MAGENTA);

  floodfill(94,45,RED);

  // Lưu ảnh của tầu vũ trụ vào bộ nhớ

  n=imagesize(79,36,121,59);

  p=(char*)malloc(n);

  getimage(79,36,121,59,p);

  // Vẽ bầu trời đầy sao và lưu vị trí của chúng

  // vào các mảng xx, yy để phục vụ hàm nhap_nhay_bt

  cleardevice();

  for (i=1;i<=1000;++i)

  {

  xx[i]=random(getmaxx()); yy[i]=random(getmaxy());

  putpixel(xx[i],yy[i],random(getmaxcolor()));

  }

  486 487

  // Xác định giá trị ban đầu cho các biến

  // dùng để điều khiển chuyển động tầu

  goc= 2*M_PI + M_PI/2;

  x0= (getmaxx() - 42)/2;

  y0= (getmaxy() - 25)/2;

  a=x0; b=y0;

  // chu trình tầu vũ trụ chuyển động và các ngôi sao nhấp nháy

  do

  {

  tau_cd();

  nhap_nhay_bt();

  } while(!kbhit());

  getch();

  closegraph();

  }

  void tau_cd(void)

  {

  xt=a*cos(goc)+x0;

  yt=-b*sin(goc)+y0;

  x=(int)(xt+0.5); y=(int)(yt+0.5);

  // Đặt tầu vũ trụ lên màn hình

  putimage(x,y,p,XOR_PUT);

  delay(500);

  // Xóa

  putimage(x,y,p,XOR_PUT);

  // Thay đổi góc để làm cho tầu chuyển động

  goc -= M_PI/30;

  if (goc<M_PI/2) goc=2*M_PI+M_PI/2;

  }

  void nhap_nhay_bt(void)

  {

  static i=1; // Lệnh này thực hiện một lần khi dịch

  int j;

  // Cho nhấp nháy bằng cách đổi mầu 50 ngôi sao

  for (j=1;j<=50;++j)

  {

  putpixel(xx[i],yy[i],random(getmaxcolor()));

  ++i;

  if (i>1000) i=1;

  }

  }

  § 12. In ảnh từ màn hình đồ hoạ

  Hàm in_anh dưới đây sẽ in ảnh trong miền chữ nhật (xt, yt, xd, yd) của màn hình đồ hoạ ra giấy trên các máy in LQ1070, LQ1170 và FX1050.

  void in_anh(int dd,int xt,int yt,int xd,int yd);

  Tham số dd là độ đậm của nét in. Thực chất dd là số lần in lại. Bình thường chon dd=1. Nếu muốn in rõ hơn ta chọn dd bằng 2 hay 3.

  Trong hàm in_anh có dùng hàm tao_mau, nó được mô tả như sau:

  int tao_mau(int k,int x,int y);

  Hàm này sẽ dò trên k chấm điểm theo chiều dọc bắt đầu từ toạ độ (x,y) trên màn hình để biết xem chấm điểm nào đã tô mầu. Hàm sẽ trả về một giá trị nguyên tạo bởi các bit 1 (ứng với điểm đã tô mầu) và 0 (ứng với điểm chưa tô mầu).

  H

  488 489

  àm in_anh sẽ dùng hàm tao_mau để duyệt trên miền chữ nhật (xt,yt,xd,yd). Mỗi lần duyệt sẽ nhận được một mẫu các chấm điểm (giá trị nguyên) và mẫu này được in ra giấy.

  Dưới đây là nội dung của 2 hàm nói trên.

  // in ảnh

  #include "stdio.h"

  #include "graphics.h"

  int tao_mau(int k,int x,int y);

  void in_anh(int dd,int xt,int yt,int xd,int yd);

  int tao_mau(int k,int x,int y)

  {

  int c=0,i;

  for (i=0;i<k;++i)

  if (getpixel(x,y+i)) c =c|(128>>i);

  return c;

  }

  void in_anh(int dd,int xt,int yt,int xd,int yd)

  {

  //dd - so lan in lai mot dong

  char c,ch1;

  int scot,m,mm,k,dong,cot,i,j,n1,n2;

  dong=(yd-yt+1)/6; mm=(yd-yt+1) % 6;

  cot=xd-xt+1;

  for (i=0;i<=dong;++i)

  {

  if (i<dong) m=6; else m=mm;

  if (m>0)

  {

  scot=0;

  for (j=0;j < cot;++j)

  if (tao_mau(m,xt+j,yt+i*6)) scot=j+1;

  if (scot)

  {

  n1=scot % 256; n2= scot/256;

  for (k=0;k<dd;++k)

  {

  fprintf(stdprn,"%c%c%c%c%c%c",13,27,'*',

  0,n1,n2); //LQ

  for (j=0;j < scot;++j)

  {

  if (kbhit())//bat phim

  {

  if ((ch1=getch())==0) getch();

  if (ch1==27) goto ket;

  }

  c=tao_mau(m,xt+j,yt+i*6);

  fprintf(stdprn,"%c",c);

  }

  }

  }

  fprintf(stdprn,"%c%c%c",27,'A',m);

  fprintf(stdprn,"\n");

  }

  }

  ket: fprintf(stdprn,"%c%c",27,'@');

  }

  490

   

  Lap trinh C++ Chuong 8