trang Blog

Nguyễn Thạch HảiTham gia: 16/03/2009
 • Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính
  Cảm Xúc
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính

   UỶ BAN NHÂN DÂN

    TỈNH HÀ TĨNH

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     

   Số:   09 /CT-UBND

                  Hà Tĩnh, ngày   17  tháng  3  năm  2011

  CHỈ THỊ

  Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính.

   

            Thực hiện Chỉ thị số 1722/CT-TTg ngày 17/9/2010 của Thủ tướng chính phủvề việc tổ chức triển khai thi hành Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh giao các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện các công việc sau đây:

  1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Nghị định số 20/2008/NĐ-CP cho cán bộ, công chức thuộc quyền và nhân dân địa phương.

  2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố; xử lý nghiêm minh và công khai biện pháp, hình thức xử lý đối với cán bộ, công chức vi phạm trong việc thực hiện thủ tục hành chính.

  3. Thực hiện soát xét lại các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, đăng tải trên trang thông tin điện tử của tỉnh (http://hatinh.gov.vn, http://hatinh.vn) và trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (http://csdl.thutuchanhchinh.vn); rà soát lại các thủ tục hành chính của các đơn vị còn thiếu, chưa chính xác hoặc văn bản quy định thủ tục hành chính trước đây hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố bổ sung và cập nhật kịp thời, nhằm đảm bảo tính chính xác của thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia, trên trang thông tin điện tử của tỉnh.

  4. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố,    thị xã và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấnphải công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức

  Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính