trang Blog

Nguyễn Thạch HảiTham gia: 16/03/2009
 • Sao bảo nó không đến?
  Đẹp & Thời Trang
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Sao bảo nó không đến?

  Sao nó không đến bảo ?
  Sao? Nó bảo đến không?
  Sao nó đến không bảo?
  Sao bảo nó không đến?
  Sao? bảo nó đến không?
  Sao? Bảo nó đến không?

  Sao bảo không đến nó?
  Sao? Đến bảo nó không?
  Sao đến không bảo nó?
  Sao đến nó bảo không?
  Sao không đến bảo nó?
  Sao không bảo nó đến?
  Nó bảo sao không đến?
  Nó bảo không đến sao?
  Nó đến, sao không bảo?
  Nó đến, không bảo sao?
  Nó đến, sao bảo không?
  Nó đến bảo không sao!
  Nó đến, bảo sao không?
  Nó không bảo, sao đến?
  Nó không bảo đến sao?
  Nó không đến bảo sao?
  Bảo sao nó không đến?
  Bảo! Sao không đến nó?
  Bảo nó sao không đến?
  Bảo nó: đến không sao.
  Bảo nó đến sao không?
  Bảo nó không đến sao?
  Bảo đến sao nó không?
  Bảo đến nó không sao!
  Bảo không, sao nó đến?
  Bảo! Không đến nó sao?
  Đến! Sao nó bảo không?
  Đến! Sao bảo nó không?
  Đến nó bảo không sao.
  Đến nó không bảo sao.
  Đến nó sao không bảo?
  Đến bảo nó không sao!
  Đến bảo sao nó không…
  Đến không bảo nó sao?
  Đến không? Bảo sao nó...
  Không sao! Bảo nó đến.
  Không! Nó bảo sao đến?
  Không! Nó đến bảo sao?
  Không bảo sao nó đến?
  Không bảo nó đến sao?
  Không đến sao nó bảo?
  Không đến bảo nó sao
   

  Sao bảo nó không đến?